Projekt rozporządzenia w sprawie informacji o zadaniach z zakresu zdrowia publicznego

Dodano: 31 października 2016

Przekazany do konsultacji publicznych 31 października 2016 r. projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego określa sposób przekazywania informacji o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego oraz wzór dokumentu zawierającego informacje o tych zadaniach.

Zgodnie z art. 12 ustawy o zdrowiu publicznym, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., organy administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne uczestniczące w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przekażą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia - do 30 kwietnia każdego roku - roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

Samorządy przekażą właściwemu wojewodzie - do 31 marca każdego roku - roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Wojewoda zweryfikuje tę informację pod względem spełniania określonych w ustawie wymagań oraz zgodności realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego celów i podjętych lub zrealizowanych zadań z celami operacyjnymi i zadaniami służącymi do ich realizacji, określonymi w Narodowym Programie Zdrowia.

Wojewoda przygotuje informację zbiorczą wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej. Przekaże ją ministrowi zdrowia do 30 września każdego roku.

Na tej podstawie minister zdrowia sporządzi -  co dwa lata - informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego określono, że informacje z zakresu zdrowia publicznego o zrealizowanych lub podjętych zadaniach gmina, powiat, samorząd województwa oraz wojewoda przekażą w postaci pisemnej i elektronicznej w postaci arkusza kalkulacyjnego bazy danych, zgodnie ze wzorem, który jest załącznikiem do rozporządzenia. Informacje w postaci elektronicznej będą dostarczane na nośniku umożliwiającym odczyt danych w sposób cyfrowy albo przez teletransmisję.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Słowa kluczowe:
zdrowie publiczne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »