Wchodzi w życie 20 grudnia: zmiany w konkursach na stanowiska kierownicze

Dodano: 20 grudnia 2016

Nowe rozwiązania wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia z 21 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2016 r. poz. 1957) mają na celu przyspieszenie procedury konkursowej.

Skrócono termin na składanie ofert konkursowych do minimum 10 dni (poprzednio minimum 30 dni) oraz na zawiadomienie członków komisji o jej posiedzeniu (z minimum 7, a nie 14-dniowym wyprzedzeniem).

Zastąpiono także obligatoryjne ogłoszenie o konkursie w prasie ogólnopolskiej, wymogiem opublikowania ogłoszenia jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu tworzącego. Treść ogłoszenia o konkursie została uzupełniona o miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur (poprzednio wystarczyło jedynie wskazanie terminu).

W nowelizacji przewidziano ponadto ułatwienia w zakresie wymaganych od kandydatów dokumentów. Obecnie dopuszczalne będzie poświadczanie za zgodność przez samego kandydata kopii dokumentów odnoszących się do jego dorobku i kwalifikacji zawodowych.

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego będzie wymagane jedynie w przypadku konkursu na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego (nie może być ono starsze niż 1 miesiąc od daty zgłoszenia kandydatury). W przypadku konkursów na pozostałe stanowiska kierownicze wystarczy złożenie przez kandydata pisemnego oświadczenia o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Nowelizacja wchodzi w życie 20 grudnia 2016 r. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wskazaną datą zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe.  

Słowa kluczowe:
kierownictwokonkursSPZOZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »