Wchodzi w życie 30 sierpnia: zmiany w sposobie wydawania opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia

Dodano: 30 sierpnia 2016

Ustawa z 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1355) ma zapewnić przejrzysty proces wydawania przez wojewodę oraz ministra właściwego do spraw zdrowia opinii o celowości inwestycji. Opinie te będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce, dlatego też ustawodawca dąży, aby były one wydawane na podstawie racjonalnych przesłanek i w sposób rzeczywisty odpowiadały na istniejące potrzeby zdrowotne.

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące sposobu wydawania opinii o celowości inwestycji, zarówno w zakresie procedury, jak i przesłanek uzasadniających wydanie opinii pozytywnej.

Opinie o celowości inwestycji w województwie wydawane będą wyłącznie na podstawie:

1)  informacji przedstawionych we wniosku o wydanie opinii;

2)  priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;

3)  danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

4)  map potrzeb zdrowotnych (Mapy Regionalnej albo Mapy Ogólnopolskiej);

5)  opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku gdy organem wydającym opinię jest wojewoda;

6)  opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku gdy organem wydającym opinię jest minister właściwy do spraw zdrowia;

7)  informacji przedstawionych w innych złożonych wcześniej wnioskach oraz wydanych opiniach, w zakresie, w jakim uwzględniają one realizację map potrzeb zdrowotnych oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Procedura wydawania opinii o celowości inwestycji będzie się odbywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania opinii pozytywnej nie będzie mogła być wyższa niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w formularzu. Uzyskanie liczby punktów mniejszej niż minimalna, skutkować będzie wydaniem opinii negatywnej.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »