Wzór Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3)

załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1146)

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1)

załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1146)

Wzór wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (PB-2)

załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1146)

Przykładowy biznesplan na potrzeby projektu UE

Biznesplan to podstawowa, a często najważniejsza dokumentacja związana z opracowywaniem projektu unijnego i planowaniem optymalnych źródeł jego finansowania. Istotne jest, aby struktura dokumentu była dostosowana do projektu związanego z obecnie świadczonymi usługami lub powiązanego z dywersyfikacją usług (opracowała: KAROLINA ROZKOSZ).

Protokół ostatecznego odbioru prac budowlanych

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, m.in. zapewnienie wykonania i odbioru robót budowlanych. W tym celu niezbędne jest właściwe prowadzenie dokumentacji budowy (opracował: ŁUKASZ SIUDAK).

Umowa na świadczenie usług serwisowych

Korzystnym rozwiązaniem dla placówek medycznych jest podpisywanie wieloletnich kontraktów serwisowych obejmujących także serwis pogwarancyjny. Zapewni to optymalizację w wykorzystaniu aparatury medycznej. Istotnymi elementami, na które należy zwrócić uwagę, jest proponowany czas naprawy, przedłużona gwarancja oraz możliwość samodzielnego serwisowania przez pracowników. Warto także sprawdzić, jest oferowany dostęp do 24-godzinnego centrum serwisowego oraz pracy serwisantów w weekend (opracował: WOJCIECH SZEFKE).

Umowa o świadczenie usług w zakresie odśnieżania dachu

Przy wyborze firmy zajmującej się odśnieżaniem dachu należy kierować się m.in. przesłanką konkurencyjnej ceny oraz koniecznością zapewnienia wykonania usługi zgodnie z prawem i przy maksymalnym zabezpieczeniu obiektu. Wybrana firma powinna zapewnić wykonanie prac przez pracowników z uprawnieniami do prac na wysokości, mieć ubezpieczenie OC na wypadek uszkodzeń dachu lub szkód na osobie, np. w wyniku upadku fragmentów śniegu z dachu, złożyć oświadczenie, że zapoznała się z konstrukcją dachu, ma odpowiednią wiedzę i wyposażenie do należytego wykonania umowy. Wszystkie te informacje i dokumenty powinny być załącznikami do umowy lub należy je przywołać w umowie w formie oświadczeń wykonawcy, który podejmuje się zimowego utrzymania nieruchomości (opracował: ŁUKASZ SIUDAK).

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

Menedżer lub dyrektor placówki medycznej może powołać tzw. inwestora zastępczego. Zazwyczaj będzie to spółka, która zorganizuje cały proces budowlany – jeśli proces inwestycyjny dotyczy wznoszenia obiektu budowlanego lub jego istotnej przebudowy. W tym przypadku funkcja pierwotnego inwestora (właściciela lub użytkownika) sprowadza się jedynie do finansowania przedsięwzięcia (opracował: ŁUKASZ SIUDAK).

Spis treści Czytaj e-wydanie