21 marca 2019, Zasady kontraktowania świadczeń w 2019 roku - szkolenie

Dodano: 18 marca 2019

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza zmiany w zakresie procedury kontroli realizacji umów zawartych między NFZ i świadczeniodawcami. Dlatego zapraszamy na szkolenie Zasady kontraktowania świadczeń w 2019 roku, które poprowadzi Gabriela Jędrys, radca prawny, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła w przeszłości obsługę prawną na rzecz NFZ.

W związku z wejściem w życie tzw. sieci szpitali ograniczono środki finansowe przeznaczane na zakup świadczeń u podmiotów, które znalazły się poza nią – dotyczy to przede wszystkim podmiotów prowadzących działalność w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), ale także podmiotów, które co prawda znalazły się w sieci, ale nie w pełnym zakresie udzielania świadczeń.

W wyniku tych okoliczności konkurencja na rynku usług medycznych jest większa i bardzo ważne jest dobre przygotowanie się do kontraktowania i złożenie bezbłędnej oferty, ponieważ umowy będą zawierane na pięć lat.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z  dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

Program szkolenia:

1. Kalendarz  kontraktowania świadczeń w związku z wprowadzeniem  tzw. „sieci szpitali”  i omówienie możliwości dalszego aneksowania  przez NFZ umów.
2. Przygotowujemy ofertę:

 • czy można złożyć dobrą ofertę i dlaczego nie jest możliwe zawarcie korzystnej umowy z NFZ,
 • jak korzystać z usług firm, które sporządzają ofertę i dlaczego niezbędna jest ścisła współpraca,
 • wymogi obligatoryjne i fakultatywne dla oferenta  - gdzie ich szukać.

3. Zasady  kontraktowania:

 • przepisy prawa – „biblia oferenta” i ich znaczenie w procedurze kontraktowania,
 • pojęcie rodzaju i zakresu świadczeń, definicje pojęć,
 • różnice pojęć rodzaj i zakres w ustawie o świadczeniach i kryteriach wyboru ofert.

4. Warunki świadczeń gwarantowanych – znaczenie w procedurze, wyjaśnienia używanych zwrotów i pojęć., interpretacje Ministra Zdrowia.
5. Znaczenie danych w rejestrach i kodów komórek organizacyjnych w ofercie.  
6. Kryteria wyboru ofert – ich waga w postępowaniu, omówienie poszczególnych kryteriów i sposób ich stosowania przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ na podstawie dotychczasowych oświadczeń, interpretacje Ministra Zdrowia:

 • pojęcie specjalisty i wymiaru czasu pracy personelu,
 • kryterium realizacji wymienionych świadczeń – jak je rozumieć,
 • kryterium pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej – tytuł prawny,  
 • lokalizacja i miejsce udzielania świadczeń,
 • kryterium certyfikatu – omówienie,
 • kiedy wykazywać podwykonawcę,
 • kryterium  dokumentacji medycznej,
 • odrębna aplikacja do rejestracji świadczeniobiorców,
 • harmonogram czasu pracy,
 • współpraca z AOTMiT
 • kryterium ciągłości
 • kryterium ceny – sposób obliczania ceny i jej wartości punktowej w ofercie.

7. Ujemne punkty w ofercie:

 • przypadki nieprawidłowości w realizacji umowy i skutki ich nieujawnienia w ofercie,
 • nowy podmiot lub komórka organizacyjna zarejestrowane po dniu 29 czerwca 2016 r.  – negatywne kryterium wyboru ofert, omówienie systemu IOWISZ i jego znaczenia w procedurze kontraktowania, omówienie dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu tego kryterium w postępowaniach konkursowych.

8. Procedura kontraktowania świadczeń przez NFZ:

 • techniczne składanie oferty – nadanie pocztą, kurierem, dołączanie załączników, składanie oświadczeń, itp.
 • część jawna i niejawna postępowania,
 • weryfikacja oferty, wezwanie do wyjaśnień, uzupełnienia braków – jak sobie radzić,
 • terminy w procedurze kontraktowania świadczeń przez NFZ,
 • przyczyny odrzucenie oferty i konsekwencje dla oferenta,
 • najczęściej popełniane błędy przez oferentów.

9. Postępowanie odwoławcze:

 • protest i odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu – tryb postępowania,
 • podstawa i treść protestu i odwołania,
 • terminy składania środków odwoławczych i ich obliczanie,
 • sąd administracyjny – procedura,
 • jakie są możliwości zawarcia umowy w przypadku składania środków odwoławczych,
 • dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach w związanych z postępowaniem odwoławczym.

Pytania i dyskusja – w trakcie całego szkolenia.

Organizatorem szkolenia jest Akademia Wiedza i Praktyka. Szkolenie jest płatne. Dla stałych klientów 15% rabat. Więcej o szkoleniu i zapisy>>

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »