Porozumienie w sprawie pełnienia dyżurów medycznych w formule opt-out

opr. Piotr Ciborski, ekspert prawa pracy, doświadczony trener z 20 letnim doświadczeniem, były inspektor pracy

Wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych

Porozumienie o wykonywanie świadczeń woluntarystycznych jest swoistego rodzaju skróconą umową o pracę. Określa ona strony porozumienia, zakres czynności powierzony wolontariuszowi, czas trwania porozumienia i sposób jego rozwiązania. Od umowy o pracę różni się tym, że ze względu na charakter i ideę wolontariatu, wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia za wykonywane czynności. Jego korzyścią, oprócz zdobytej wiedzy i doświadczenia, jest opinia i referencje, którymi później może się posługiwać, poszukując pracy.

Wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Podmiot leczniczy jest zobowiązany zgodnie z przepisami Kodeksu pracy zapewnić każdemu pracownikowi odbycie odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji stanowiskowych, które dotyczą zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. załącznik nr 2 do rozporządzenia  ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.)

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych służy m.in. do upoważnienia lekarza, pielęgniarki, lub innego pracownika medycznego, który świadczy swoją pracę na zasadzie umowy kontraktowej. W takim przypadku mamy do czynienia z istnieniem umowy głównej (o świadczenie usług medycznych) i powinniśmy równolegle podpisać umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Nie ma przeciwwskazań, żeby zapisy tej umowy umieścić w umowie o świadczenia opieki zdrowotnej, tym bardziej że obie umowy kończą swoje obowiązywanie w tym samym czasie. Po zakończeniu trwania umowy osoba przetwarzająca je jako zleceniobiorca jest zobowiązana do powstrzymania się od jakiegokolwiek przetwarzania danych, które były mu dostępne w czasie trwania umowy. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisujemy także z podmiotem, który na zlecenie jednostki realizuje np. rozliczenia z NFZ, świadczy usługi księgowo-finansowe (biuro rachunkowe) czy udostępnia swoje zasoby dyskowe w trybie „cloud computing”. Opr. Piotr Karniej  

Obowiązki sprawozdawcze lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe w 2017 roku

Na podmiotach leczniczych oraz praktykach lekarskich ciąży wiele obowiązków sprawozdawczych.  Często są one przedmiotem kontroli i nierzadko za ich niedopełnienie organy kontroli nakładają kary. Sprawdź, jakie są Twoje najważniejsze obowiązki sprawozdawcze w 2017 roku.  Opr. Greta Kanownik

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych w placówce medycznej powinny otrzymać wszystkie osoby, które mają dostęp do kart pacjentów. Przetwarzaniem – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – jest już samo przeglądanie danych. opr. redakcja

Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych nieposiadających właściwości zakaźnych

załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1819)


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Warszawa 25.września.2017

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu „Lędźwiowo – Miedniczno – Udowego”

Warszawa 13.października.2017

Kurs pogłębiający wiedzę o zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną częścią zespołu lędźwiowo–miedniczno–udowego.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Oddychanie Posturalne

Warszawa 17.października.2017

Oddychanie Posturalne. Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego. Patomechanika Wzorca Kompleksu Piersiowo-Brzusznego

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Odbudowa Miednicy

Warszawa 21.października.2017

Zintegrowany Sposób Leczenia Patomechanicznych Wzorców Łonowo - Krzyżowych

Czytaj więcej   »