Narodowa Służba Zdrowia, założenia do reformy

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, 26 lipca 2016 r.

Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Placówka medyczna ma obowiązek prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Musi ona zawierać: 1) imię i nazwisko osoby upoważnionej,2) datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,3) identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym. Wymagania te są określone w art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jest wymagane przez art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych. Upoważnienie należy wydać każdemu pracownikowi, który przetwarza dane osobowe, niezależnie od tego czy wykonuje zawód medyczny czy inny. Upoważnienie powinno zawierać zakres, na jaki jest udzielane. Z praktycznego punktu widzenia lepiej jest wydać upoważnienie na zakres ogólny, ale możliwy do określenia. Opr. Piotr Karniej

Jednolity europejski dokument zamówienia

Źródło: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków (przykład)

Każdy z podmiotów leczniczych powinien mieć szczegółowo opracowaną procedurę rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków pacjenta. Żeby uniknąć kłopotów organizacyjnych, trzeba w niej ustalić, kto i za co odpowiada. To pomoże udzielić pacjentowi odpowiedzi rzetelnie oraz w terminie.

Wzór dokumentu zawierającego informacje o programie polityki zdrowotnej

Źródło: załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 28 października 2015 r. w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U. z 2015 r., poz. 1867)

Raport zbiorczy dotyczący wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne

załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 16 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 888)

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych

załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 365)

Wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych

załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 368)

Spis treści Czytaj e-wydanie