Wzór karty ewidencji odpadów

załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1973)

Wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych

załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1973)

Wzór karty przekazania odpadów

załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1973)

Test sprawdzający wiedzę pracowników rejestracji medycznej

Test może być wykonywany przed i po szkoleniu rejestratorek lub sekretarek medycznych, tak, aby uzyskać jak najwięcej informacji, jaki poziom wiedzy prezentuje personel rejestracji medycznej (opracowała: AGNIESZKA JANASZCZYK)

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego musi zawierać określone w ustawie o działalności leczniczej elementy, takie jak nazwa podmiotu, cele i zadania podmiotu, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu, a także rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń, omówienie przebiegu procesu udzielania świadczeń medycznych z uwzględnieniem dostępności i jakości świadczeń medycznych, zasady pobierania opłat za wykonanie kopii dokumentacji medycznej, proces udzielania świadczeń w przypadku pobierania opłat za nie, zasady zarządzania poszczególnymi komórkami organizacyjnymi (opracował: PIOTR KARNIEJ).

Wzór wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej

Usługobiorca może bezpłatnie otrzymać od administratora danych dane przetwarzane w Systemie Informacji Medycznej. W tym celu składa wniosek o przekazanie raportu. Załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 15 marca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 436).

Wzór oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli 

  załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1509)  

Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1509)

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012 r. poz. 594)

Kody funkcji ochrony zdrowia

załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra zdrowia z 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012 r. poz. 594)

Spis treści Czytaj e-wydanie