Kody rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia z 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012 r. poz. 594)

Ramowy regulamin przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz. 182)

Akt przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę akcyjną

załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra Skarbu Państwa z 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową (Dz.U. z 2012 r. poz. 44) 

Akt przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra Skarbu Państwa z 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową (Dz.U. z 2012 r. poz. 44) 

Kwestionariusz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową

załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra skarbu państwa z 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia (Dz.U. z 2012 r. poz. 26)

Wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową

załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra Skarbu Państwa z 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia (Dz.U. z 2012 r. poz. 26)

Wzór kontraktu menedżerskiego z zarządzającym podmiotem leczniczym

Kontrakt menedżerski, zwany też umową o zarządzanie, jest umową cywilnoprawną, zawieraną między właścicielem danego podmiot leczniczego (działającym bezpośrednio albo przez organ nadzorczy) a menedżerem, na mocy której uzyskuje on kompetencje do zarządzania placówką przez oznaczony w umowie okres .W kontrakcie menedżerskim menedżer zostaje zobowiązany przez przedsiębiorcę (osobę fizyczną lub działającą przez przedstawiciela osobę prawną) do podejmowania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych dotyczących prowadzenia tego podmiotu w imieniu i na rzecz jego właściciela w zamian za ustalone wynagrodzenie (opracował: MICHAŁ CULEPA).

Wzór umowy o pracę z zarządzającym podmiotem leczniczym

Umowa o pracę jest jednym ze sposobów nawiązywania stosunku pracy z zarządzającym podmiotem leczniczym, zwłaszcza w SPZOZ. Zarządzający zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia (opracował: MICHAŁ CULEPA).

Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151 poz. 896)

Wzór umowy powołującej klaster placówek medycznych

W umowie o powołaniu klastra sprecyzowane są warunki jego funkcjonowania. Klaster nie musi mieć osobowości prawnej, nie podlega rejestracji. W związku z tym jego powołanie nie rodzi obowiązku ponoszenia opłat rejestrowych. Wspólne działanie placówek medycznych, jednostek naukowo-badawczych, firm i samorządów skupionych w klastrach oznacza możliwość sprostania rosnącym wymaganiom pacjentów, stwarza także możliwości inwestycji, wprowadzenia innowacji i pozyskania unijnego dofinansowania (opracowała: MAGDALENA POKRZYCKA-WALCZAK).

Spis treści Czytaj e-wydanie