Wzór kontraktu menedżerskiego z zarządzającym podmiotem leczniczym

Kontrakt menedżerski, zwany też umową o zarządzanie, jest umową cywilnoprawną, zawieraną między właścicielem danego podmiot leczniczego (działającym bezpośrednio albo przez organ nadzorczy) a menedżerem, na mocy której uzyskuje on kompetencje do zarządzania placówką przez oznaczony w umowie okres .W kontrakcie menedżerskim menedżer zostaje zobowiązany przez przedsiębiorcę (osobę fizyczną lub działającą przez przedstawiciela osobę prawną) do podejmowania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych dotyczących prowadzenia tego podmiotu w imieniu i na rzecz jego właściciela w zamian za ustalone wynagrodzenie (opracował: MICHAŁ CULEPA).

Wzór umowy o pracę z zarządzającym podmiotem leczniczym

Umowa o pracę jest jednym ze sposobów nawiązywania stosunku pracy z zarządzającym podmiotem leczniczym, zwłaszcza w SPZOZ. Zarządzający zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia (opracował: MICHAŁ CULEPA).

Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151 poz. 896)

Wzór umowy powołującej klaster placówek medycznych

W umowie o powołaniu klastra sprecyzowane są warunki jego funkcjonowania. Klaster nie musi mieć osobowości prawnej, nie podlega rejestracji. W związku z tym jego powołanie nie rodzi obowiązku ponoszenia opłat rejestrowych. Wspólne działanie placówek medycznych, jednostek naukowo-badawczych, firm i samorządów skupionych w klastrach oznacza możliwość sprostania rosnącym wymaganiom pacjentów, stwarza także możliwości inwestycji, wprowadzenia innowacji i pozyskania unijnego dofinansowania (opracowała: MAGDALENA POKRZYCKA-WALCZAK).

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. nr 16 poz. 84)

Wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza lekarza dentysty

załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. nr 108 poz. 908)

Wzór powiadomienia o wprowadzeniu-zamiarze wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii  (Dz.U. nr 80 poz. 437)

Wzór rejestru produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu jako środki spożywcze

załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia z 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii  (Dz.U. nr 80 poz. 437)

Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji

Spis treści Czytaj e-wydanie