Zarządzając placówką medyczną, musisz być na bieżąco z wieloma przepisami prawnymi, nie tylko z prawem medycznym. Dlatego śledzimy dla Ciebie najważniejsze zmiany istotne dla branży. Dzięki alertowi prawnemu nie pominiesz żadnej z nich.

22 paź

Resort zdrowia pracuje nad zmianą rozporządzenia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Nowelizacja wprowadza możliwość udzielania online porady lekarskiej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych.

10
14 paź

Na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Określa on, że za podstawową uznaje się elektroniczną postać dokumentacji medycznej.

Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci papierowej będzie możliwe w przypadku braku warunków organizacyjno-technicznych dla prowadzenia dokumentacji w postaci papierowej oraz gdy postać taka będzie przewidziana przepisami. Projekt zakłada też ujednolicenie prowadzenia dokumentacji medycznej w danym podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych.

Do katalogu danych, które zawiera dokumentacja medyczna, dodano numery e-recept, w związku z ich upowszechnianiem, e-skierowań oraz identyfikatory asystentów medycznych. Na podmioty lecznicze planuje się także nałożenie obowiązku przekazywania wszystkich dokumentów, które mają na celu zapewnienie ciągłości leczenia lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej.

Uproszczona będzie także dokumentacja z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.

Planuje się też wprowadzenie nowych regulacji dotyczące dokumentacji medycznej fizjoterapeutów. 

10
11 paź

Lekarz rodzinny otrzyma premię, jeśli 20% jego pacjentów wykona badania profilaktyczne. Za prowadzenie pacjenta z cukrzycą, u którego nie dojdzie do zaostrzenia choroby, otrzyma trzy razy większe pieniądze. Podobnie będzie z pacjentami z chorobami układu krążenia, czy tarczycy. Zweryfikowanie tego będzie możliwe za pomocą systemów informatycznych NFZ, za pomocą których fundusz oceni, czy pacjent z chorobą przewlekłą jest prowadzony przez lekarza rodzinnego, czy trafił do specjalisty bądź do szpitala.

Premia będzie przyznana również za wypisywanie dużej liczby e-recept, a od nowego roku - za większą liczbę zleceń na badania.

Takie zmiany wprowadza zarządzenie prezesa NFZ nr 115/2019/DSOZ z 30 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Obecne umowy z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej są podpisane do końca 2019 roku.

10
09 sie

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ nr 108/2019/DEF NFZ wydłużył okres, w którym świadczeniodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie na zakup oprogramowania.

Świadczeniodawca w celu uzyskania dofinansowania zakupu oprogramowania składa w terminie do 10 września 2019 r. do dyrektora właściwego oddziału NFZ:

• wniosek o udzielenie dofinansowania,

• specyfikację dofinansowania,

• potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 roku albo 2019 roku oprogramowania.

Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi NFZ nie później niż do 30 września 2019 r.

10
01 sie

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadza możliwość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych nie tylko w formie stacjonarnej, lecz także w formie niestacjonarnej. Dotychczas ustawa dopuszczała jedynie studia na tych kierunkach w formie stacjonarnej.

Ustawa stanowi, że treści programowe studiów realizowanych w obu formach są takie same, przy czym czas trwania studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej nie może być krótszy niż czas trwania studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i liczba godzin kształcenia zawodowego przewidziana na studiach niestacjonarnych nie może być mniejsza niż liczba godzin kształcenia zawodowego przewidziana na studiach prowadzonych w formie stacjonarnej.

Zgodnie z ustawą, pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż szkolenie specjalizacyjne, kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny i kurs dokształcający będzie przysługiwać, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

10
15 lip

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia. Projekt zawiera największy w historii pakiet zmian służący przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Z wprowadzanych zmian skorzystają przede wszystkim pacjenci, którzy będą mogli m.in.:

 • otrzymać bezpłatne leki w ramach programu 75+ także podczas wizyty u lekarza specjalisty i przy wypisie ze szpitala;
 • założyć w placówce podstawowej opieki zdrowotnej Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz potwierdzić w niej Profil Zaufany;
 • złożyć zdalnie deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przeglądać aktualną listę podmiotów mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia wraz z informacją o zakresie oferowanych usług oraz najbliższym wolnym terminie;
 • wystąpić zdalnie o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
 • uzyskać informację o dopasowanej do swoich potrzeb ofercie badań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych;
 • otrzymać SMS, mail lub powiadomienie o wycofanych z obrotu lekach, które wykupili w aptece;
 • skorzystać z rejestracji w placówce medycznej przy pomocy aplikacji mObywatel;
 • w łatwy i szybki sposób zrealizować e-receptę przy użyciu e-dowodu osobistego;
 • mieć dostęp do IKP na urządzeniu mobilnym
 • ocenić, za pomocą interaktywnej ankiety, jakość usług medycznych sfinansowanych przez NFZ.

Nowe przepisy odpowiadają także na postulaty zgłaszane przez środowisko medyczne i obejmą:

 • wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego;
 • wydłużenie okresu realizacji e-recepty do 360 dni;
 • automatyczne udostępnienie zawartych w platformie e-zdrowie (P1) danych pacjenta lekarzom przyjmującym (w praktyce lekarza rodzinnego);
 • poszerzenie uprawnień asystentów medycznych o możliwość wystawienia, na podstawie dokumentacji medycznej, e-recept oraz e-skierowań;
 • stworzenie rejestru uprawnień dodatkowych pacjentów, które m.in. będą automatycznie przypisywane podczas wystawiania e-recept;
 • rozszerzenie katalogu osób objętych tzw. receptami „pro familae”, o osoby pozostające we wspólnym pożyciu oraz o dalszych członków rodziny;
 • umożliwienie lekarzowi dokonywania wyboru między refundowanymi odpowiednikami w przypadku leków określonych w obwieszczeniu refundacyjnym.

Przewidziano także kolejne środki przeznaczone na informatyzację świadczeń opieki zdrowotnej – dodatkowy budżet na lata 2020-2022 wyniesie 150 mln złotych.

Dzięki wprowadzanym zmianom możliwe stanie się także wdrożenie e-recepty transgranicznej, tj. możliwej do zrealizowania w innych krajach Unii Europejskiej. Projekt wprowadza także zmiany do zasad prowadzenia rejestrów oraz wymiany danych między Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wejście w życie ustawy będzie także stanowiło zakończenie działań ministra zdrowia dotyczących likwidacji obowiązku stosowania pieczątek (przez usunięcie go z obowiązujących przepisów), a także nałożenie na NFZ obowiązku wyeliminowania ich z dokumentów funkcjonujących na podstawie zarządzeń prezesa w ramach wprowadzanych ułatwień w obiegu dokumentacji, w tym ich elektronizacji.

10
05 cze

Od 1 czerwca obowiązuje rozporządzenie ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 866).

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych i minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Rozporządzenie doprecyzowuje kwestie ubezpieczenia zawodowego, jakie musi mieć każdy fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą. W świetle nowych przepisów takie ubezpieczenie mają obowiązek mieć wszyscy fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą – zarówno w formie podmiotu leczniczego, a także jako indywidualna lub grupowa praktyka fizjoterapeutyczna.

10
29 maj

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, którą podpisał prezydent, ujednolica charakter i wysokość kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept. Oznacza to, że wszystkie podmioty podlegające kontroli NFZ będą traktowane na takich samych zasadach. Nowelizacja ogranicza też katalog sytuacji podlegających karom administracyjnym. 

Ustawa dodaje do ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przepis przejściowy, na podstawie którego NFZ nie będzie pobierał lub dochodził kar określonych w wystąpieniach pokontrolnych kończących postępowania prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy, których wartość jednorazowo nie przekracza 500 zł.

Ustawa wchodzi w życie 1 czerwca 2019 r.

10
29 maj

Za 3 miesiące wejdzie w życie podpisana przez prezydenta ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ustawa zapewni równy dostęp do opieki zdrowotnej w szkole, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły.

Opieka zdrowotna nad uczniami realizowana w szkole obejmie profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawować będzie pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, a opiekę stomatologiczną nad uczniami – lekarz dentysta. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami będzie mogła uczestniczyć również higienistka stomatologiczna.

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna będą sprawować profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku takiego gabinetu w szkole – w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta będzie mógł sprawować opiekę stomatologiczną nad uczniami w gabinecie dentystycznym w szkole, gabinecie dentystycznym zlokalizowanym poza szkołą albo w dentobusie.

Opiekę zdrowotną nad uczniami będą monitorować wojewoda i Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

10
17 maj

Rodzice przebywający w szpitalu z chorym dzieckiem lub z osobą z niepełnosprawnością od 1 lipca nie zapłacą za zajmowane łóżko ani za otrzymane posiłki – taka zmiana wynika z nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przyjętej przez Sejm.

Rodzice z powodu opieki nad hospitalizowanym dzieckiem często ponosili dodatkowe opłaty związane z pobytem w placówce medycznej. Praktyka szpitali w tym zakresie była różna. Opłaty pobierane przez szpitale były zróżnicowane. 

Nowelizacja ustawy ma przyczynić się do jak najczęstszych i nieograniczonych kontaktów hospitalizowanych dzieci i osób z niepełnosprawnościami z osobami bliskimi. Obecność rodziców i opiekunów jest korzystna dla małego pacjenta - łagodzi stres, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, pozytywnie wpływa na proces leczenia.  

10

Spis treści Czytaj e-wydanie