Zarządzając placówką medyczną, musisz być na bieżąco z wieloma przepisami prawnymi, nie tylko z prawem medycznym. Dlatego śledzimy dla Ciebie najważniejsze zmiany istotne dla branży. Dzięki alertowi prawnemu nie pominiesz żadnej z nich.

23 sty

NFZ prowadzi konsultacje projektu dotyczącego podawania chemioterapii w warunkach domowych. Dotyczy to pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego, którzy po operacji raka jelita grubego pacjent musi odbyć 12 cykli chemioterapii co dwa tygodnie.

Pacjent po wykonaniu badań i zainstalowaniu jednorazowego urządzenia wróci do domu. Do szpitala będzie musiał się zgłosić w celu odłączenia infuzora.

Planuje się, że zarządzenie wejdzie w życie 1 marca 2020 r.

10
23 sty

Sejm przyjął nowelizacje ustaw: o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zmiany zakładają możliwość prowadzenia papierowej ewidencji odpadów zamiast elektronicznej do 30 czerwca 2020 r. Papierowa ewidencja będzie też dozwolona w przypadku awarii rejestru BDO.

Ponadto – po poprawkach Senatu – ustawa wydłuża terminy sprawozdawczości za 2019 rok. Papierowa ewidencja musi być prowadzona na takich samych zasadach, jak elektroniczna. A zatem do każdego transportu należy wydać kartę przekazania odpadów (KPO).

Całą dokumentację papierową będzie trzeba wprowadzić do BDO do końca lipca 2020 r. Za niedotrzymanie tego terminu będzie można otrzymać karę.  

10
22 sty

Rząd przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Dzięki tym przepisom farmaceuci będą mogli brać znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią; będą mogli prowadzić konsultacje farmaceutyczne.

Farmaceuci będą też mogli prowadzić przeglądy lekowe, to oznacza wykrywać ewentualne niepożądane interakcje między przyjmowanymi produktami leczniczymi lub między produktami leczniczymi a np. suplementami diety. Ich nowe uprawnienia to także opracowywanie indywidualnych planów opieki farmaceutycznej, czy wykonywanie prostych badań diagnostycznych, które są związane z farmakoterapią.

Farmaceuci w szpitalach zyskają prawo udziału w pracach komitetu terapeutycznego, uczestniczenia w badaniach klinicznych, nadzorowania gospodarki produktami leczniczymi, czy zarządzania lekami i wyrobami medycznymi na oddziałach.

10
16 sty

Od 1 stycznia 2020 r. ewidencja odpadów odbywa się elektronicznie za pomocą indywidualnego konta, które tworzy się w momencie otrzymania wpisu do rejestru.  

Jednocześnie rząd przyjął nowelizację ustawy o odpadach (BDO) (trafiła do Senatu), która reguluje prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami w sytuacjach awaryjnych i przez pierwsze pół roku funkcjonowania modułu ewidencji w bazie z zastosowaniem dokumentów papierowych.

Zmiany mają polegać na możliwości sporządzania, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO. W przypadku awarii systemu nie będzie bowiem możliwe wygenerowanie karty przekazania odpadów i karty przekazania odpadów komunalnych.

Rozwiązanie ma mieć charakter doraźny i będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 r.  Przepisy mają być stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2020 roku.

10
09 sty

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Regulacja ma poprawić warunki kształcenia i zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów. W projekcie wprowadzono rozwiązania zachęcające do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy uzyskali dyplomy w krajach trzecich (poza Unią Europejską). Umożliwiono także zatrudnianie w Polsce lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców). Ponadto przewidziano ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów Polsce.

10
09 sty

Od 8 stycznia lekarze w Polsce wystawiają obowiązkowe e-recepty. Recepty papierowe mogą być wydawane jedynie w określonych przypadkach. W pierwszym dniu wystawiono ponad 2 miliony e-recept. E-receptę można było już zrealizować w każdej aptece w Polsce od 1 stycznia 2019 r., ale dotychczas nie było to obligatoryjne. Posiadacze Internetowego Konta Pacjenta (IKP), które jest dostępne pod adresem https://pacjent.gov.pl, zyskali dostęp m.in. do historii wszystkich wystawionych e-recept. Informacje z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) można udostępniać bliskiej osobie lub lekarzowi.

Pobierz przydatne dokumenty:

Najczęstsze pytania lekarzy i pracowników medycznych o e-recepty>>
Jak działa e-recepta - schemat>>
E-recepta - proces certyfikacji podmiotu w systemie P1 - instrukcja>>

10
04 gru

NFZ do 31 grudnia wydłuży termin na składanie przez placówki medyczne wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego. Tak zakłada nowelizacja zarządzenia w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców.

10
20 lis

NFZ zamieścił zarządzenie prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta. Zgodnie z nim przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej mogą składać do dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ wnioski o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów. Za aktywowanie jednego Internetowego Konta Pacjenta przychodnie POZ mogą zyskać od 12,30 zł do 36,90 zł brutto. 

Pobierz potrzebne dokumenty:

Wniosek o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów>>

Wzór umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów>>

Oświadczenie świadczeniodawcy POZ o aktywowaniu Internetowego Konta Pacjenta>>

Sprawozdanie łączne (miesięczne) z finansowania aktywowania Internetowych Kont Pacjentów>>

Nota księgowa dotycząca finansowania aktywowania Internetowych Kont Pacjentów>>

10
14 lis

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który zakłada wprowadzenie od 1 lipca 2020 roku kar za niepodłączenie się do systemu P1 - 5.000 zł dla szpitali, 1.000 zł dla innych podmiotów.

Obowiązek podłączenia się do tego systemu wiąże się z koniecznością wystawiania recept i skierowań w postaci elektronicznej.

Wystawianie e-recept będzie obowiązkowe od 8 stycznia 202 r., a e-skierowań od 2021 r.   

10
23 paź

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Minister zdrowia będzie miał większy nadzór nad realizacją zadań przez sanepid.  

Najważniejsze rozwiązania to:

  • Zwiększono rolę koordynacyjno-nadzorczą Głównego Inspektora Sanitarnego w celu zapewnienia mu możliwości sprawowania skutecznego nadzoru dotyczącego zdrowia publicznego oraz podejmowania decyzji umożliwiających bezzwłoczne i adekwatne do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju.
  • Główny Inspektor Sanitarny – kierując Państwową Inspekcją Sanitarną – zyska wobec niej nowe kompetencje i będzie decydował o kierunkach jej działania.
  • W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, przede wszystkim zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia jakości zdrowotnej żywności, Główny Inspektor Sanitarny będzie koordynował działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  • Główny Inspektor Sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (za zgodą wojewody). Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał/odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).
  • Wojewodom będą podlegać państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.   
  • Doprecyzowano kwestię wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

10