fizjoterapia

Weszło w życie 9 marca: uregulowano specjalizacje fizjoterapeutów

Rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz.U. z 2017 r. poz. poz. 490) określa między innymi wzór i treść karty przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, na której poza znajdują się podstawowe dane osobowe oraz dane podmiotu, w którym fizjoterapeuta odbywa specjalizację, informacje dotyczące okresu odbywania szkolenia oraz jego ewentualnego skrócenia.

Przepisy określają również szczegółowo zasady przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów – egzamin ma się składać z części testowej, ustnej oraz praktycznej. Każde pytanie egzaminacyjne (ustne i pisemne) musi odpowiadać specyfice dziedziny fizjoterapii. Pytania są odrębnie oceniane przez każdego z członków komisji, a ocena niedostateczna zostaje postawiona, jeżeli opowie się za tym co najmniej połowa egzaminatorów. Ogólną ocenę wystawia się na podstawie przeliczników ujętych w tabeli w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Przepisy regulują również sposób zgłaszania zastrzeżeń, w przypadku uwag merytorycznych do pytań testowych.

Wysokość opłaty za egzamin ustalono na kwotę 450 zł. W przypadku przystępowania wyłącznie do egzaminu teoretycznego albo wyłącznie do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESFZ wysokość opłaty wynosi 225 zł.

Szkolenia specjalizacyjne rozpoczęte i niezakończone przed 9 marca są kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów.

Weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Zgodnie z zapisami ustawy z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2015 r. poz. 1994) zawód ten jest samodzielnym zawodem medycznym. Ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty w tym uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów. Określa szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód, oraz wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

Fizjoterapeuta ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych pełnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań.

Osoby, które po 1 października 2017 roku rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii, będą zobowiązane do odbycia 6-miesięcznej praktyki po ukończeniu studiów oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, by zostać wpisane do Rejestru Fizjoterapeutów.

Fizjoterapeuci mają prawo i obowiązek podnosić swoje kwalifikacje przez kształcenie podyplomowe. Po ukończeniu specjalizacji oraz zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów będą mogli uzyskać tytuł specjalisty potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych.

Ustawa wprowadza także samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Przynależność do samorządu zawodowego jest obowiązkowa. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań. Jednostką organizacyjną samorządu posiadającą osobowość prawną jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie. Organami Krajowej Izby Fizjoterapeutów są: Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Sąd Dyscyplinarny oraz Rzecznik.

Czytaj więcej na ten temat w BAZIE WIEDZY:

Wchodzi w życie 31 maja 2016 r.: ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Celem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2015 r., poz. 1994) jest zabezpieczenie właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez uregulowanie kwestii kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Ustawa stanowi, że zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym.

Ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, a także wprowadza samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Określa szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód oraz wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

Ustawa wprowadza też regulacje, zgodnie z którymi osoby, które po 1 października 2017 r. rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii, będą obowiązane do odbycia 6-miesięcznej praktyki po ukończeniu studiów oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, by zostać wpisane do Rejestru Fizjoterapeutów.

Fizjoterapeuci mają też prawo i obowiązek podnosić swoje kwalifikacje przez kształcenie podyplomowe. Po ukończeniu specjalizacji oraz zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów będą mogli uzyskać tytuł specjalisty potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych.

Ustawa wprowadza także samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Przynależność do samorządu zawodowego jest obowiązkowa. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań. Jednostką organizacyjną samorządu posiadającą osobowość prawną jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie. Organami Krajowej Izby Fizjoterapeutów są: Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Sąd Dyscyplinarny oraz Rzecznik.

Nadzór nad działalnością samorządu ma sprawować minister zdrowia.

Prezydent podpisał: ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Celem ustawy z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty jest zabezpieczenie właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ustawa stanowi, że zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Reguluje zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, a także wprowadza samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Określa szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód oraz wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

Ustawa wprowadza też regulacje, zgodnie z którymi osoby, które po 1 października 2017 r. rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii, będą obowiązane do odbycia 6-miesięcznej praktyki po ukończeniu studiów oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, by zostać wpisane do Rejestru Fizjoterapeutów.

Fizjoterapeuci mają też prawo i obowiązek podnosić swoje kwalifikacje poprzez kształcenie podyplomowe. Po ukończeniu specjalizacji oraz zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów będą mogli uzyskać tytuł specjalisty potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych.

Ustawa wprowadza także samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Przynależność do samorządu zawodowego jest obowiązkowa. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań. Jednostką organizacyjną samorządu posiadającą osobowość prawną jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie. Organami Krajowej Izby Fizjoterapeutów są: Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Sąd Dyscyplinarny oraz Rzecznik. Nadzór nad działalnością samorządu ma sprawować minister zdrowia.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel