Zarządzanie placówką medyczną wymaga od menedżerów nie tylko znajomości przepisów, ale także wszechstronnej wiedzy i innowacyjnego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów. Dowiedz się, jak doskonalić umiejętności w tym obszarze.

Marketing

Usługi medyczne

Jakie nowe usługi oferować w czasach pandemii

W ostatnich miesiącach tego niezwykłego roku pandemii w kontekście zarządzania w ochronie zdrowia częściej mówi się o podejmowaniu decyzji, czy i na jakich zasadach przywrócić działalność, czy udało się – i z jakim skutkiem – wdrożyć telemedycynę, jakie wzrosły koszty funkcjonowania w czasie koronawirusa i na ile spadła rentowność. Jak reagować na nowe oczekiwania pacjentów?

Ochrona dobrego imienia

Naruszono dobro osobiste lekarza - jak można się bronić

Każdy przypadek potencjalnego naruszenia dóbr osobistych należy badać indywidualnie, jednak orzecznictwo wypracowało generalne reguły, według których możemy wstępnie zbadać, czy Twoje dobra osobiste naruszono skierowaną do Ciebie wypowiedzią. Oto szczegóły.

strategia zarządzania

Jak zarządzać placówką przy wsparciu strategii

Wchodzimy w erę strategów. Obecne niepewne warunki ekonomiczne zmuszają placówki medyczne do coraz silniejszego skupienia się na strategii i zaangażowaniu wyższych rangą liderów, aby nie przeoczyć potencjalnych możliwości, zagrożeń i na czas odpowiadać na rodzące się wyzwania. Oto, jakie działania warto podjąć.

Obowiązki i odpowiedzialność menedżera

odpowiedzialność kierownika

Poznaj skuteczne sposoby minimalizowania odpowiedzialności karnej

Minimalizowanie ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnej przez kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą może uchronić te jednostki od daleko idących konsekwencji grożących im na podstawie uregulowań zawartych w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Sprawdź, jakie kroki możesz podjąć.

Opieka zdrowotna

Jak prowadzić telefoniczne zapisy do lekarzy

Co prawda już wcześniej pacjenci mogli zapisywać się telefoniczne do lekarzy, a zmuszanie do osobistej rejestracji traktowano jednoznacznie jako sprzeczne z przepisami i godzące w prawa pacjenta. Ograniczenie zapisów wyłącznie do drogi telefonicznej stanowi jednak duże wyzwanie dla wielu podmiotów. Jak to zorganizować, aby nie zakłócić pracy rejestracji?

Prawo i medycyna

W jaki sposób lekarz może wystąpić ze spółki cywilnej

Przyczyny prowadzące do podjęcia decyzji o wystąpieniu ze spółki są różne, przy czym ostatnio dochodzą jeszcze problemy związane z epidemią, która zmusiła do zawieszenia przyjęć pacjentów i jednocześnie zagraża starszym wspólnikom. Kiedy lekarz może wystąpić ze spółki cywilnej?

Rejestr podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych

rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, aktualizacja

Co grozi za nierzetelne prowadzenie rejestru

Na podmiocie wykonującym działalność leczniczą spoczywa obowiązek zgłaszania zmian danych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w ciągu 14 dni od ich powstania. Jego niedopełnienie grozi obecnie odpowiedzialnością karną i karą do 21 tys. zł. Sprawdź, jak sumiennie aktualizować rejestr.

Kontrola

Co skontroluje organ rejestrowy w placówce

Kontroler działający z upoważnienia organu rejestrowego może kontrolować wiele różnych dziedzin funkcjonowania placówki medycznej. W praktyce kontrolerzy badają poprawność wpisów dokonanych w RPWDL, czy kwestie zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez podmiot leczniczy. Jakie masz prawa podczas takiej kontroli?

  Jak zaktualizować kody resortowe

Jak zaktualizować kody resortowe

Zmienione przepisy zobligowały podmioty lecznicze do aktualizacji kodów resortowych w księdze rejestrowej. W tym celu musisz złożyć odpowiedni wniosek do organu rejestrowego. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce.

Regulamin organizacyny

żywienie

Gdzie uregulować zasady żywienia pacjentów

Szpital może wprowadzić do regulaminu organizacyjnego zapisy związane z zasadami żywienia pacjentów. Jeśli kierownik placówki uzna to za konieczne, może zakazać wnoszenia jedzenia na teren placówki. Poznaj przykładowe zapisy regulaminu.

Ankieta sposobem na monitoring satysfakcji pacjenta

Co zawrzeć w regulaminie organizacyjnym

U regulowanie w regulaminie organizacyjnym praw pacjenta, w tym ich ograniczenie, nałożenie obowiązków czy wprowadzenie opłat jest dopuszczalne tylko w granicach wyznaczonych przepisami – to stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta, które potwierdził NSA. Dowiedz się, jakie jeszcze wnioski płyną z tego istotnego wyroku.

9a85c82148809c14500ed8e99354880fd5814976-xlarge

13 istotnych zapisów regulaminu organizacyjnego

Opracowując regulamin organizacyjny placówki medycznej uwzględnij wymagania ustawowe w tym zakresie, a także odrębności dotyczące twojej działalności. Dobrze, abyś wiedział, że wymagania odnośnie regulaminu organizacyjnego wskazują jedynie na elementy konieczne, które muszą znaleźć się w tym dokumencie. Co zatem w nim zapisać?

Zatrudnianie kierowników i sprawy pracownicze

Lekarz

Efektywność pracy w dobie pandemii - co może zrobić menedżer

Opracowanie procedur i instrukcji na czas kryzysu, a także systematyczne informowanie pracowników o podejmowanych działaniach to narzędzia, które pomogą każdemu kierownikowi w czasach koronawirusa. Jak zarządzać personelem medycznym i niemedycznym w tym czasie?

szpital

Czy musisz informować związek zawodowy o warunkach pracy

Kierownictwo placówki medycznej ma obowiązek udzielać informacji w zakresie warunków pracy organizacjom związkowym. Jeśli tak nie postąpi, grozi mu zarzut utrudniania wykonywania działalności związkowej. Sprawdź, jakich informacji może od Ciebie żądać związek zawodowy.

Laboratorium

Czy kierownik laboratorium powinien wejść do zarządu

Zakładając podmiot leczniczy prowadzący laboratorium diagnostyczne, zwróć uwagę, jak duży udział w działalności takiego podmiotu będzie mieć działalność laboratoryjna. Gdy prowadzenie laboratorium stanowi główną lub jedyną działalność, wówczas warto umożliwić kierownikowi laboratorium wpływanie na decyzje spółki.

Kontrole PIP

Kontrole PIP, ZUS i US w ochronie zdrowia w 2020 r.

Kontrole PIP, ZUS i US w ochronie zdrowia w 2020 r. – polecamy najnowszą książkę

W Twojej placówce zjawia się kontroler ze skarbówki, a Ty zastanawiasz się, czy możesz mu udostępnić dane pacjentów. Żeby lepiej poznać swoje prawa podczas kontroli inspekcji pracy, urzędu skarbowego czy ZUS, polecamy Ci najnowszą książkę pt. „Kontrole PIP, ZUS i US w ochronie zdrowia w 2020 r. Praktyczne porady i wskazówki”.

kurs online

Przygotuj się do kontroli - polecamy nasz nowy e-kurs 

Skutki kontroli są wpisane w funkcjonowanie wszystkich placówek medycznych i często wiążą się z wysokimi karami lub zakazem prowadzenia dalszej działalności. W odpowiedzi na wiele pytań Czytelników przygotowaliśmy e-kurs pt. „Jak skutecznie obronić swoje interesy w toku kontroli placówki medycznej”. Oto szczegóły.

Protokół kontroli

Co powinien zawierać protokół z kontroli

Obowiązkiem kontrolerów organów rejestrowych jest sporządzenie protokołu z kontroli. W określonych sytuacjach, gdy kierownik nie zgadza się z ustaleniami kontrolnymi, może złożyć zastrzeżenia do tego dokumentu. Sprawdź, jakie elementy powinny się znaleźć w protokole i jaka jest jego rola.

Gospodarka odpadami

odpady medyczne

Kiedy musisz wypełniać kartę ewidencji odpadów 

Wytwórca odpadów medycznych jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie albo pozwolenia zintegrowanego. Czy oprócz wystawienia kart przekazania odpadów ma też obowiązek wypełniania kart ewidencji?

Zarządzanie odpadami

Jaką etykietą oznaczać odpady medyczne

Etykieta identyfikacyjna powinna być umieszczona w widocznym miejscu na pojemniku lub worku z odpadami medycznymi i być na nim przez cały okres jego użytkowania - od chwili pierwszego wrzucenia odpadu, aż do jego zamknięcia. Sprawdź, o czym trzeba pamiętać w zakresie oznaczania odpadów.

BDO w formie papierowej do 30 czerwca 2020

Do 30 czerwca sprawozdania BDO możliwe w formie papierowej

Elektroniczne rozwiązania objęły sprawozdania dotyczące odpadów medycznych, przekazywane co roku marszałkowi danego województwa przez placówki medyczne, lecz do 30 czerwca 2020 r. dopuszczono prowadzenie ewidencji wytwarzania i gospodarowania odpadami za 2019 rok w formie papierowej. Oto szczegóły przyjętego rozwiązania.

Zamówienia publiczne

specyfikacja

Specyfikacja techniczna – jak ją przygotować

Sporządzając szczegółowe specyfikacje techniczne na wyroby medyczne można narazić się na zarzut faworyzowania danego wykonawcy. Z drugiej strony szczegółowość specyfikacji jest konieczna ze względu na ochronę zdrowia i życia. Jak zatem opracowywać specyfikacje na wyroby medyczne, żeby uniknąć zarzutu ograniczenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Prawo o zamówieniach publicznych

Co się zmieniło w Prawie zamówień publicznych

W zamówieniach publicznych mamy styczność z danymi osobowymi, wiele z nich w czasie tego procesu jest jawnych. Z tego względu - biorąc pod uwagę tzw. ustawę wdrażającą RODO - konieczne było wprowadzenie zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zapoznaj się ze szczegółami zmian.

4ee5592cc4b26e984fb2daef8cbd72db60bd2a13-xlarge

Unieważniłeś przetarg - kiedy ogłosić kolejny

W konkursie ofert prowadzonym na podstawie ustawy o działalności leczniczej wszystkie złożone oferty przekroczyły kwotę założoną przez zamawiającego. Czy placówka medyczna może unieważnić postępowanie i tego samego dnia opublikować nowe ogłoszenie?

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie od ryzyka

Dlaczego warto zawrzeć ubezpieczenie D&O

Osoby pełniące funkcje menedżerskie w podmiotach leczniczych są narażone na różne rodzaje odpowiedzialności prawnej, w tym cywilnej, administracyjnej, a nawet karnej. Istnieje jednak sporo „narzędzi”, które ułatwiają prowadzenie skutecznej obrony przed zarzutami. Poznaj zalety ubezpieczenia D&O.

Ubezpieczeni OC placówki medycznej

Ubezpieczenie OC – czy wdrożyłeś zmiany

Wszystkie podmioty lecznicze i praktyki zawodowe mają obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jest to warunek niezbędny do założenia i funkcjonowania każdej placówki medycznej. Zapoznaj się z najnowszymi zmianami przepisów w tym zakresie i sprawdź, czy wszystkie wprowadziłeś w życie.

Ubezpieczenie OC

Czy OC obowiązkowe jest wystarczające

Zastanawiałeś się kiedyś, czy posiadanie tzw. ubezpieczenia obowiązkowego OC zabezpiecza Cię całkowicie na wypadek popełnienia błędu medycznego? I właściwie od jakich zdarzeń Cię chroni? Może myślisz, że jak je już wykupiłeś, to możesz spać spokojnie, bo jeśli coś się wydarzy to ubezpieczyciel naprawi szkodę? Co swoim zakresem obejmuje ubezpieczenie?

Rozwój zawodowy

rozwiązywanie problemów

5 sposobów innowacyjnego rozwiązywania problemów

Zanim rozwiązesz trudne problemy, najpierw je dokładnie określ. Liderzy powinni spojrzeć na to z różnych perspektyw i zakładać wiele różnych, podejmowanych jednocześnie działań w procesie poszukiwania innowacyjnych, unikalnych rozwiązań. Oto najważniejsze wskazówki, które pomogą Ci w innowacyjnym rozwiązywaniu problemów.

  Jak panować nad emocjami w zarządzaniu

Jak panować nad emocjami w zarządzaniu

Rozwinięta inteligencja emocjonalna jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Wywieranie presji na ludzi, wymuszanie zachowań i krzyk czy krytyka nie sprawdzają się. Jak zdobywać zaufanie i pożądaną pozycję w oczach pracowników?

ryzyko zawodowe, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja bhp

Jak przygotować ocenę ryzyka zawodowego

Pracownicy placówek medycznych wykonują swoje zawody w specyficznych warunkach. Cechą charakterystyczną tego środowiska pracy jest duża liczba zagrożeń, których znajomość jest konieczna w kontekście bezpiecznej pracy. Sprawdź, jak oceniać to ryzyko.

Wywiady z menedżerami

Bozena_Janicka

Bożena Janicka: Jak przebiega diagnostyka pacjentów podejrzanych o zakażenie COVID-19

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zaczęli odgrywać kluczową rolę w diagnostyce COVID-19, zlecają m.in. testy na koronawirusa za pomocą teleporady. Jak przeciwdziałanie epidemii wygląda w praktyce lekarza rodzinnego - rozmowa z dr BOŻENĄ JANICKĄ, prezesem Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Slawomir Wysocki

Sławomir Wysocki: Jak zorganizować pracę placówki w czasie pandemii COVID-19

Odpowiednia organizacja pracy może zabezpieczyć personel i pacjentów przed rozprzestrzenianiem się COVID-19. Pacjent powinien np. przed przyjęciem odpowiadać na pytania ankietowe zadawane przez wideodomofon. Jeśli jest jakiekolwiek podejrzenie, że może być zakażony COVID-19, jest kierowany do zakaźnej izby przyjęć. Jak zarządzać szpitalem w okresie epidemii – mówi Sławomir Wysocki, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

Andrzej Sapiński

Andrzej Sapiński: Jak zmniejszać ryzyko zakażeń

Kontrola temperatury za pomocą kamer termowizyjnych i dezynfekcja rąk, a także zakaz odwiedzin, to obostrzenia, które stosuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku. Co jeszcze pomaga w walce z wirusem COVID-19? Rozmowa z ANDRZEJEM SAPIŃSKIM, prezesem WSS im. Janusza Korczaka w Słupsku.