Teleporada

Termin teleporady wyznacz w ciągu doby

Wyznaczenie terminu udzielania teleporady w pierwszym dniu roboczym od zgłoszenia pacjenta to nowość w standardzie organizacyjnym. Sprawdź, jak przychodnie mogą się wywiązać z tego obowiązku i czy zaniechania w tym zakresie grożą karami umownymi ze strony NFZ. 

Wybór pacjentów

Jak prowadzić listy oczekujących w dobie pandemii

Podczas wykonywana świadczeń zdrowotnych placówki obowiązuje ustalanie kolejności przyjmowania pacjentów. Mimo że w okresie epidemii placówki medyczne zwolniono z niektórych obowiązków wobec NFZ, utrzymano obowiązek prowadzenia list oczekujących. Jak ustalać kolejność przyjęcia pacjentów do podmiotu leczniczego?

dowód tożsamości

Czy pracownik rejestracji ma obowiązek żądania od pacjenta dokumentu tożsamości

Pracownik rejestracji ma obowiązek potwierdzić, czy pacjent jest uprawniony do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Czy może w tym celu prosić pacjenta o okazanie dowodu osobistego i spisać z niego dane? Jeśli tak, w jaki sposób to zrobić, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych?

procedury

Jak opracować i wdrażać procedury obsługi pacjenta w rejestracji

Procedury obsługi pacjenta coraz częściej pojawiają się w placówkach medycznych. Jednolite zasady postępowania pracowników podczas kontaktu z pacjentem najczęściej dotyczą rejestracji. Sprawdź, jakie możesz odnieść korzyści z uprządkowania pracy rejestratorów.

dziecko w rejestracji

Jak postępować z osobą niepełnoletnią w rejestracji

Zdolny do samodzielnego decydowania o swoim leczeniu jest ten, kto jest pełnoletni i nie jest ani ubezwłasnowolniony (choćby częściowo), ani nie jest dotknięty deficytem intelektualnym. Taką osobę, gdy pojawi się w rejestracji, możesz zarejestrować do lekarza, fizjoterapeuty czy pracowni diagnostycznej. Ale jak traktować pozostałych pacjentów, w tym niepełnoletnich?

błędy w rejestracji

Jak uniknąć błędów przy rejestracji pacjenta

Przy rejestracji pacjenta bardzo ważne jest poprawne wprowadzenie jego danych, weryfikacja jego ubezpieczenia przez system EWUŚ bądź inny sposób potwierdzenia uprawnień oraz wskazanie trybu przyjęcia i - w przypadku świadczeń realizowanych na podstawie skierowania - sprawdzenie jego poprawności i kompletności. Na co jeszcze powinieneś zwrócić uwagę?

Rejestracja

Jak zorganizować rejestrację pacjentów

W procesie rejestracji najważniejszy jest pacjent. Dlatego placówka medyczna w pierwszej kolejności powinna zadbać o ochronę jego danych osobowych. We właściwym zorganizowaniu tego obszaru działalności placówki medycznej będą pomocne wytyczne UODO. Zapoznaj się z nimi, bo ich przestrzeganie zminimalizuje negatywne skutki kontroli.

kobieta przed komputerem z telefonem

Rejestracja pacjenta przez telefon a RODO

W czasie rejestracji telefonicznej pobieramy od pacjenta m.in. imię, nazwisko, PESEL, czy datę urodzenia. Wynika to z przepisów i jest konieczne w świetle obowiązków względem NFZ. Dochodzi zatem do przetwarzania danych osobowych pacjenta. Jak w związku z tym wypełnić obowiązek informacyjny wobec pacjenta, o którym mówi RODO?

  Jak weryfikować tożsamość pacjenta

Jak weryfikować tożsamość pacjenta

Pacjent ma obowiązek przedstawienia dokumentu tożsamości - dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy lub legitymacji szkolnej. Powinien również złożyć oświadczenia o upoważnieniu innej osoby do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia. Te kwestie rodzą wciąż wiele pytań, a o to odpowiedzi na najczęstsze z nich.

  Komu możesz wydać wyniki badań

Komu możesz wydać wyniki badań

Problematyka udostępniania dokumentacji medycznej, w tym wydawanie wyników badań laboratoryjnych, rodzi wiele pytań wśród zarządzających placówkami medycznymi, którzy opracowują procedury postępowania w tym zakresie. Oto odpowiedzi na najczęstsze pytania.