Pełnomocnik szpitala do spraw praw pacjenta to nie Rzecznik Praw Pacjenta

Wielokrotnie w szpitalnych gablotach lub na stronach internetowych szpitali można spotkać informację o tym, ze Rzecznik Praw Pacjenta przyjmuje skargi pacjentów w tym i w tym pokoju, o tej i o tej godzinie. Wszystko byłoby w porządku, gdyby takie informacje umieszczały szpitale psychiatryczne, w których na mocy ustawy rzeczywiście funkcjonuje Rzecznik Praw Pacjenta.

W żadnym innym szpitalu nie ma takiej funkcji, mogą za to działać pełnomocnicy (dyrektora) szpitala do spraw naruszeń praw pacjentów czy też krótko mówiąc do spraw praw pacjentów. Niemniej zawsze należy wyraźnie zaznaczyć, że pacjent ma do czynienia z przedstawicielem szpitala i to szpitalowi zgłasza swoją skargę, a nie niezależnemu organowi, jakim jest Rzecznik Praw Pacjenta.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Uważam, że jest to niezmiernie ważne aby odróżnić te dwie instytucje. Wprowadzanie pacjenta w błąd również można, a nawet trzeba uznać za naruszenie jego praw.

Poniżej krótka informacja, która powinna rozwiać wątpliwości co do statusu Rzecznika Praw Pacjenta i Pełnomocnicy ds. Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta - centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

1) prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;

2) prowadzenie postępowań określonych przez ustawę o prawach pacjenta,

3) w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w ustawie,

4) opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;

5) występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;

6) opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;

7) współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;

8) przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;

9) współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;

10) analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;

11) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

Pełnomocnicy ds. Praw Pacjenta - to osoby udzielające pomocy pacjentom, według  których w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital zostały naruszone ich fundamentalne prawa. Pełnomocnik ds. Praw Pacjentów (rzadziej nazywany Rzecznikiem Praw Pacjenta) podlega dyrektorowi szpitala, w którym pracuje i ma kompetencje do działania w imieniu dyrektora szpitala w sprawach odnoszących się do praw pacjenta.

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta (Szpitalnego Rzecznika Praw Pacjenta) należą przede wszystkim:

 • Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w Szpitalu,
 • Przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał od pacjentów i ich rodzin,
 • Wskazywanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta,
 • Rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wpływające pytania i skargi,
 • Analizowanie skarg i wniosków,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny,
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji tego wymagających związanych z realizacją praw pacjenta,
 • Stały monitoring realizacji praw pacjenta,
 • Współpraca z Kierownikami oddziałów i Kierownikami komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie przestrzegania praw pacjenta,
 • Upowszechnianie wśród personelu oraz pacjentów postanowień zawartych w Karcie Praw i Obowiązków pacjenta,
 • Zapewnienie pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym dostępu do informacji prawnej i wskazanie trybu interwencji w przypadku naruszenia praw pacjenta,
 • Udzielenie pomocy w sporządzaniu i złożeniu skargi do Dyrektora Szpitala lub innej instytucji.
Autor: Aneta Naworska pełnomocnik szpitala, skargi pacjentów, Rzecznik Praw Pacjenta
Słowa kluczowe:
Rzecznik Praw Pacjenta

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »