Maciej Łokaj

Maciej Łokaj

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Obecnie prowadzi działalność w ramach Grupy Kancelarii Prawnych - www.gkplodz.pl. Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego. Specjalista w zakresie obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy. Autor licznych opracowań z zakresu prawa ochrony zdrowia.

Wszystkie wpisy na blogu

Luty 2017

27lut

Zwłoka w dostępie do dokumentacji medycznej a kontrola sądowa

Wszelkie placówki medycznej w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej podlegają kontroli sądów administracyjnych, w tym także w zakresie bezczynności w jej udostępnieniu - orzekł 12 stycznia 2017 r. gorzowski WSA.

Listopad 2016

30lis

Protest lekarski może naruszać zbiorowe prawa pacjentów

Zaprzestanie przez placówkę medyczną działalności w określonych dniach, bez zabezpieczenia dostępu do dokumentacji medycznej, naruszyło zbiorowe prawa pacjentów – uznał NSA w wyroku z 9 lutego 2016 r. (sygn. akt II OSK 2843/15).

Sierpień 2016

19sie

Czy można ujawnić dane z dokumentacji medycznej kontroli skarbowej

Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu (art. 40 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dalej UZL). Jakie są granice tajemnicy lekarskiej na tle tej regulacji, zwłaszcza w zakresie udostępniania danych osobowych pacjentów zawartych w dokumentacji medycznej odpowiednim organom publicznym?

Lipiec 2016

04lip

Wykonywanie pracy na rzecz szpitala to szerokie pojęcie

Pojęcie pracownika do celów ubezpieczeń społecznych wykracza poza sferę stosunku pracy. Obejmuje także wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej przez osobę, która taką umowę zawarła z podmiotem trzecim, jednak w ramach tej umowy cywilnoprawnej wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Grudzień 2015

30gru

Kary za błędnie wystawione recepty wróciły do ustawy refundacyjnej

Od 12 grudnia 2015 r. obowiązuje ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w kilku obowiązujących aktach prawnych. Nowelizacja dotyczy także ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, nazywanej powszechnie ustawą refundacyjną.

Listopad 2015

02lis

Czy szpital ma możliwość wyłączenia swojej odpowiedzialności cywilnej względem pacjenta, który doznał szkody?

W funkcjonujących obecnie placówkach medycznych dyrektorzy coraz częściej sięgają po możliwość zawierania, z przyjmowanym do pracy personelem, umów cywilnoprawnych. Forma ta, niewątpliwie, ma wiele zalet, zarówno z punktu widzenia potencjalnego pracownika, albowiem najczęściej wiąże się z wyższym wynagrodzeniem, ale także dla podmiotów leczniczych, gdyż ogranicza koszty ich działalności.

Wrzesień 2015

30wrz

Lekarski obowiązek informacyjny a roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę

Jednym z podstawowych praw pacjenta, wyrażonych w art. 9 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, powiązane z prawem do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub jej odmowy, zgodnie z art. 16 wskazanej ustawy.

Lipiec 2015

29lip

Czy między powstałą szkodą a postępowaniem lekarza musi istnieć pewny związek przyczynowy?

Jednym z podstawowych elementów występujących w prowadzonych przez sądy cywilne sprawach odszkodowawczych jest ustalenie istnienia tzw. adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy szkodą, a zdarzeniem, które ją wywołało. Warto pamiętać, iż zdarzenie to może mieć postać zarówno działania jak i zaniechania, które powszechnie, rozumiane jest jako sytuacja niepodejmowania określonego działania, gdy na podmiocie lub osobie ciążyła powinność i możliwość jego podjęcia.

Czerwiec 2015

19cze

Projekt zmian ustawy o diagnostach laboratoryjnych w Sejmie

Do Sejmu 12 czerwca trafił poselski projekt nowelizacji ustawy z 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej. Projekt zawiera wiele niezwykle istotnych zmian, które są szczególnie istotne z punktu widzenia stabilnego wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, w oparciu o czytelne regulacje prawne. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: zdefiniowanie zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz doprecyzowanie katalogu czynności diagnostyki laboratoryjnej, doprecyzowanie przepisów ustawy dotyczących praw i obowiązków diagnostów laboratoryjnych oraz nowe regulacje prawne dotyczące funkcjonowania laboratorium diagnostycznego.

Maj 2015

26maj

Czy planowana zmiana przepisów dotyczących władzy rodzicielskiej może wpłynąć na proces leczenia dziecka?

Sejmowi, w ramach porządku obrad posiedzenia 26 maja, zostało przedstawione sprawozdanie komisji nadzwyczajnej dotyczące senackiego projektu nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dalej KRiO. Zgodnie z projektem zmianie ma ulec brzmienie art. 58 i 107 KRiO, w zakresie w jakim dotyczą one władzy rodzicielskiej.