Czy planowana zmiana przepisów dotyczących władzy rodzicielskiej może wpłynąć na proces leczenia dziecka?

Sejmowi, w ramach porządku obrad posiedzenia 26 maja, zostało przedstawione sprawozdanie komisji nadzwyczajnej dotyczące senackiego projektu nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dalej KRiO. Zgodnie z projektem zmianie ma ulec brzmienie art. 58 i 107 KRiO, w zakresie w jakim dotyczą one władzy rodzicielskiej.

Przypomnę zatem, że art. 58 KRiO reguluje zagadnienie zawartości wydawanego przez Sąd wyroku rozwodowego. W wyroku tym, w przypadku, jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dziecko lub dzieci, Sąd obligatoryjnie orzeka o kwestii władzy rodzicielskiej. Obecnie Sąd ma zasadniczo dwie możliwości, albo pozostawia władze rodzicielską obojgu małżonkom, o ile przedstawią porozumienie dotyczące sposobu jej wykonywania i sąd dojdzie do przekonania, że jest ono zgodne z dobrem dziecka, albo powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego rodzica do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Zasadniczo podobne rozwiązanie wprowadza art. 107 KRiO, który reguluje sytuację wykonywania władzy rodzicielskiej, przysługującej obojgu rodzicom, w sytuacji jeśli pozostają oni w rozłączeniu.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Projektowana nowelizacja, w założeniu, ma całkowicie zmienić zasady obowiązujące obecnie. Zgodnie z wolą ustawodawcy, pierwszoplanowe znaczenie ma odgrywać kwestia wychowywania dziecka przez oboje rodziców. Oznacza to, że zadanie Sądu będzie polegało na możliwie jak najszerszym i jak najczęstszym orzekaniu o wykonywaniu przez rodziców władzy rodzicielskiej wspólnie. Z kolei, wyłącznie jeśli wymagać tego będzie dobro dziecka, Sąd będzie mógł orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców, w wyrokach rozwodowych oraz powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego z nich, orzekając na podstawie art. 107 KRiO.

Jakkolwiek niezwykle pozytywnie należy ocenić projektowaną nowelizację przepisów, z punktu widzenia dobra dziecka i procesu jego wychowania przez obydwoje rodziców, nie mniej nie można tracić z pola widzenia również możliwych negatywnych skutków takiej zmiany przepisów, choćby w związku z leczeniem dziecka. W praktyce działania placówek medycznych, w przypadku pacjenta małoletniego kluczowe jest brzmienie art. 97 KRiO, zgodnie z którym, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka, do których, zgodnie z powszechnie wyrażanym poglądem w doktrynie i orzecznictwie, należy zagadnienie leczenia dziecka, rodzice decyzje podejmują wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Regulacja ta ma niebagatelne znaczenie w przypadku, jeśli nie ma zgody pomiędzy rodzicami w zakresie np. proponowanej metody leczenia, przeprowadzenia zabiegu, operacji itd. Biorąc pod uwagę, iż obecnie sądy np. w wyrokach rozwodowych, zdecydowanie częściej orzekają o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, w znaczącej liczbie przypadków wystarczająca jest zgoda rodzica dysponującego pełnią władzy, przeważnie matki dziecka. Sytuacja ta, jednak, może ulec całkowitej zmianie, po wejściu w życie omawianej wyżej noweli. Mając przed sobą dwoje rodziców posiadających pełnię władzy rodzicielskiej i prezentujących odmienne zdanie co do leczenia dziecka, placówki medyczne będą zmuszone do częstszego składania stosownych wniosków do sądu opiekuńczego, albowiem zgoda wyłącznie jednego rodzica będzie dotknięta wadą. Tym samym, proces leczenia dziecka będzie ulegał naturalnemu wydłużeniu. W mojej ocenie, jednak, pomimo to, możliwe jest, że jednostki ochrony zdrowia zwiększą częstotliwość wnoszenia spraw do sądu w takich przypadkach, aby chronić się przed ewentualną odpowiedzialnością.

Autor: Maciej Łokaj
Słowa kluczowe:
władza rodzicielska

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »