GIODO jeszcze raz zbada sprawę z udziałem portalu znanylekarz.pl

Już prawie trzy lata trwa sprawa zapoczątkowana przez lekarza, który wystąpił z wnioskiem do GIODO o interwencję w zakresie, jego zdaniem, nielegalnego przetwarzania danych osobowych lekarzy przez portal znanylekarz.pl. Wnioskodawca żądał, między innymi, spowodowania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych i usunięcia wynikłych z tego skutków. Tymczasem GIODO, w dwóch wydanych decyzjach odmówił uwzględnienia wniosku lekarza. W wyniku tego, lekarz wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Za materialną podstawę swoich rozstrzygnięć GIODO przyjął art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dalej UODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, między innymi, w przypadku jeśli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W ocenie GIODO, przetwarzanie danych lekarzy w ramach portalu znanylekarz.pl w żaden sposób nie naruszało ich praw i wolności. GIODO podkreślił, że udostępnianie na portalu dane dotyczyły wyłącznie sfery życia zawodowego skarżącego oraz innych lekarzy, a lekarz, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, musi się liczyć z tym, że jego dane osobowe, w tym zakresie, podlegają słabszej ochronie. GIODO nie dopatrzył się, również, nieprawidłowości w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych lekarzy przez wskazany portal w zestawieniu z jego zarobkowym charakterem.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

I właśnie ten ostatni element został wskazany, w pierwszej kolejności, jako podstawa do uchylenia obydwu decyzji GIODO przez WSA. W wyroku z dnia 29 stycznia 2014 roku, sygn. akt II SA/Wa 1819/13, WSA stwierdził, iż przedmiotowy rejestr danych osobowych, przetwarzanych w ramach portalu znanylekarz.pl jest rejestrem ściśle komercyjnym, a sam skarżący lekarz nie wyraził zgody na przetwarzanie jego danych. Sąd pokreślił, że w jego ocenie, przesłanka legalizująca przetwarzanie danych osobowych lekarzy, określona w art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO odnosi się do rejestru lekarzy prowadzonego przez właściwą okręgową izbę lekarską. „Rejestr ten nie ma zatem charakteru prywatnego i komercyjnego, nie służy celom marketingowym (reklamowym) usług medycznych. Natomiast z częściowo poczynionych ustaleń GIODO w sposób bezsporny wynika, że ten ostatni charakter ma natomiast portal znanylekarz.pl.” Sąd zauważył, że „organ nie ustalił [...], czy właściciel portalu zapewnia należytą ochronę danych osobowych [...] jako administrator już choćby w zakresie obowiązków informacyjnych wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Organ nie wziął również pod uwagę, że jakakolwiek możliwość ingerencji [skarżącego – przyp. autora] w kwestii przetwarzania jego danych osobowych jest możliwa wyłącznie po jego zarejestrowaniu na portali, w sytuacji gdy jego profil już istnieje. Wobec tego organ nie ustalił w istocie, czy w odniesieniu do skarżącego – lekarza rzeczywiście istnieje ww. przesłanka legalizacyjna, skoro dla zapewnienia ochrony swoich danych osobowych musi on spełnić dodatkowe i to pozaustawowe obowiązki w postaci zawarcia z administratorem (właścicielem portalu) stosowne umowy cywilnoprawnej. Do tego zaś czasu uprawnień takich w ogóle nie posiada.” Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Sądu, GIODO wydał rozstrzygnięcie na podstawie materiału dowodowego, który nie miał charakteru wyczerpującego i pełnego, czym naruszył art. 7 i 77 Kodeksu postępowania administracyjnego. Z tych też powodów WSA uchylił obydwie decyzje GIODO.

Od niniejszego wyroku GIODO wniósł skargę kasacyjną, która, zupełnie niedawno, została rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2015 roku, sygn. akt I OSK 1480/14, NSA oddalił skargę kasacyjną organu. Przyznał tym samym rację WSA, zobowiązując GIODO do dogłębnego zbadania, czy przetwarzanie danych w ramach portalu znanylekarz.pl ma charakter komercyjny.

Autor: Maciej Łokaj
Słowa kluczowe:
GIODO

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »