sprawozdanie

Jak poprawnie przygotować plan finansowy

Wciąż są jeszcze placówki medyczne, w których planowanie odbywa się centralnie, a prognozowane wartości opierają się na mechanizmie korygowania wartości poprzedniego roku o wskaźniki statystyczne, np. wartość inflacji. Sprawdź, co wpływa na skuteczność planowania finansowego.

Korekty planu finansowego

Jak wprowadzać korekty w planie finansowym

Zmiany rocznego planu finansowego w zakresie przewidywanych wartości przychodów i kosztów podczas roku wymagają korekt w rocznym planie finansowym. Obowiązek ten dotyczy nie tylko jednostek budżetowych. Dowiedz się, jak wprowadzać te zmiany.

Plan finansowy

Rachunek kosztów – nowe przepisy od 1 stycznia

Od przyszłego roku podmioty lecznicze, które wykonują świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ, będą musiały wdrożyć nowe zasady prowadzenia rozliczeń kosztów w jednostce. Sprawdź, co się zmienia w zakresie standardu rachunku kosztów.

Plan finansowy w SPZOZ

Jak przygotować plan finansowy w SPZOZ

Plan finansowy to obowiązkowy dokument sporządzany przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, który jest podstawą gospodarki finansowej w tych jednostkach. Nieprzestrzeganie założonych limitów może być bowiem uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jakie założenia planistyczne przyjąć, przygotowując plan finansowy.

Kontrola kosztów

Koszty w placówce - jak je kontrolować

Prowadzenie prywatnej placówki medycznej generuje, poza kosztami poszczególnych usług, wiele kosztów ogólnych (tzw. administracyjnych) i innych kosztów, które trudno jest bezpośrednio przypisać do danej usługi. Sprawdź, jak ze względu na konieczność właściwiej oceny całości kosztów danej usługi, stosować metody alokacji wszystkich kosztów ogólnych.

Jak sporządzić raport o sytuacji finansowej SPZOZ

Jak sporządzić raport o sytuacji finansowej SPZOZ

Kierownik SPZOZ do 31 maja każdego roku sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu. Co powinno się w nim znaleźć i jak go przygotować?

Finanse w placówce medycznej

Jak planować finanse w działalności leczniczej

Planowanie to podstawowy element procesu zarządzania. Stanowi jego pierwszy etap i determinuje dalsze działania. Powinno zatem towarzyszyć prowadzeniu działalności leczniczej również w innych formach organizacyjnych niż SPZOZ. Poznaj szczegóły tworzenia planu finansowego.

Ryzyko

Jak minimalizować ryzyko ekonomiczne

Menedżerowie zarządzający podmiotami leczniczymi ciągle muszą poszukiwać rozsądnych relacji między efektywnością a ryzykiem finansowym. Skutki podjętych decyzji i ich ewentualne negatywne konsekwencje spadną bowiem na barki zarządzających. Jak zatem zachować bezpieczną granicę?

Sprawozdnia

Co zawrzeć w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jako jednostka sektora finansów publicznych ma obowiązek składania sprawozdań o przebiegu procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych i ich rozdysponowywaniem. Sprawdź, jak je przygotować i jaka odpowiedzialność się z tym wiąże.

sprawozdanie finansowe

Jak przygotować i składać e-sprawozdanie finansowe

Sprawozdania za 2018 rok po raz pierwszy trzeba przygotowywać w formie elektronicznej. Pojawia się z związku z tym wiele pytań dotyczących formatu sprawozdania i późniejszego postępowania ze sprawozdaniem oraz z innymi dokumentami, które trzeba sporządzić. Poznaj nasze wskazówki.