Pacjent

Uproszczenie i zwiększenie dostępu do świadczeń psychiatrycznych

Wprowadzenie standardu wymagań jakościowych w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży  to ważna zmiana w systemie ochrony zdrowia psychicznego. Co jeszcze wynika z tej reformy?

Rozliczenia

Rozliczenia z NFZ będą łatwiejsze

Na okres pandemii COVID-19 Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził specjalne mechanizmy rozliczania kontraktów i m.in. uproszczoną sprawozdawczość. Czy jest to korzystne dla wszystkich świadczeniodawców, w tym tych, którzy zaprzestali udzielania świadczeń? Oto szczegóły nowych rozwiązań.

lekarz informuje NFZ o urlopie

Czy lekarz prowadzący własny gabinet ma poinformować NFZ o przerwie w świadczeniu usług

Od kilku lat prowadzę własny gabinet lekarski, przy czym poprzednio świadczyłem tylko usługi odpłatne, a od bieżącego roku mam kontrakt z NFZ. W sierpniu planuję zamknąć gabinet, ponieważ chcę skorzystać z urlopu. Czy muszę o tym powiadomić NFZ?

Kontrakt NFZ

Zmiany w kontraktach NFZ z powodu COVID-19

Liczne ułatwienia dla podmiotów realizujących kontrakty z NFZ i znaczne odciążenie biurokracyjne wprowadziło rozporządzenie ministra zdrowia z 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zapoznaj się z najważniejszymi zmianami.

Personel medyczny

Jaką obsadę personalną powinieneś zagwarantować

Jeden z najważniejszych obowiązków, jaki spoczywa na osobach odpowiedzialnych za organizację pracy w placówkach leczniczych, stanowi zapewnienie właściwej obsady personalnej. Sprawdź, czy zaniechanie w tym zakresie może być uznane za praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów.

szkoła

Kiedy masz prawo opieki zdrowotnej nad uczniem

Pielęgniarki w szkole mogą sprawować profilaktyczne świadczenia stomatologiczne i opiekę zdrowotną wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów. Co jeszcze warunkuje objęcie uczniów świadczeniami z zakresu medycyny szkolnej, zgodnie z nowymi przepisami?

Dane medyczne

Jakie dane musisz wysyłać do NFZ

Już od kilku miesięcy wszystkie placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt na stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, muszą wysyłać harmonogramy przyjęć pacjentów do NFZ. Wcześniej ten obowiązek spoczywał tylko na szpitalach i przychodniach specjalistycznych. Zobacz, jak się wywiązać z tego zadania.

Umowa z NFZ

Umowa z NFZ a świadczenia komercyjne

Liczna część podmiotów leczniczych, które mają umowy z NFZ, wykonuje świadczenia medyczne także za odpłatnością. Mimo przyzwolenia prawnego na taką działalność, jest ona nieco ryzykowna i wymaga od zarządzających podmiotami leczniczymi uważności i staranności w organizowaniu takowej opieki. Oto najważniejsze wskazówki.

Remont

Czy środki z NFZ można przeznaczyć na remont

SPZOZ zamierza przenieść się do nowej siedziby i wspólnie z gminą, właścicielem lokalu, częściowo pokryć wydatki związane z jego remontem. Czy może na ten cel wykorzystać środki finansowe pochodzące z kontraktu z NFZ?

Nagła pomoc

Pomoc w stanach nagłych – ile zwróci NFZ

Jeśli nie posiadasz umowy o udzielanie świadczeń medycznych z NFZ, masz prawo do wynagrodzenia za świadczenia udzielone pacjentowi w stanie nagłym. Uwzględni ono wyłącznie uzasadnione koszty udzielenia tych świadczeń. Sprawdź, jak je odzyskać.