Zarządzając placówką medyczną, musisz być na bieżąco z wieloma przepisami prawnymi, nie tylko z prawem medycznym. Dlatego śledzimy dla Ciebie najważniejsze zmiany istotne dla branży. Dzięki alertowi prawnemu nie pominiesz żadnej z nich.

01 gru

Od 28 listopada obowiązkowe stało się noszenie maseczki w pracy. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie jest już powiązany z regułami zachowania dystansu.

Nowe zasady wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2091), które weszło w życie 28 listopada br.

Rozporządzenie wprowadziło - bez wyjątków - obowiązek noszenia maseczek w pracy, w których przebywa więcej niż jedna osoba. Oznacza to, że w zakładzie pracy należy zakrywać usta i nos nie tylko w pokojach, w którym przebywają co najmniej dwie osoby, ale również w przestrzeniach otwartych (tzw. open space'ach).

Rozporządzenie nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa m.in. w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in. opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej.

Za budynek użyteczności publicznej nowe przepisy uznają także budynek biurowy lub socjalny.

Dotychczas noszenie maseczki było obowiązkowe w razie obsługi klientów czy interesantów. Pozostałe osoby w trakcie wykonywania obowiązków służbowych lub zawodowych nie musiały zasłaniać ust i nosa.

10
30 lis

Sejm 28 listopada przegłosował ustawę covidową. Zgodnie z nią dodatki za opiekę nad pacjentami zakażonymi otrzymają wyłącznie medycy skierowani do pracy przez wojewodę w drodze decyzji administracyjnej, a nie jak wcześniej zdecydowano wszyscy medycy.

W projektu ustawy wykreślono też przepis, który zwalnia szpitale z konieczności zwrotu części ryczałtu w związku z niezrealizowaniem świadczeń. To już kolejna nowelizacja tej wersji ustawy.

Pod koniec października Sejm ją przegłosował. Posłowie poparli wtedy zapisy, zgodnie z którymi dodatek w wysokości 100%  wynagrodzenia miał przysługiwać wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenie. Regulacji ostatecznie nie opublikowano w „Dzienniku Ustaw”.

10
25 lis

Od 1 stycznia 2021 r. zaczynają obowiązywać nowe zasady prowadzenia rachunku kosztów przez świadczeniodawców wykonujących świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ. Wynikają one z rozporządzenia ministra zdrowia z 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
Głównym celem nowej regulacji jest ujednolicenie, ewidencjonowanie, gromadzenie oraz analizowanie i przetwarzanie kosztów. Ma być gotowym narzędziem i wzorem, jak prowadzić rachunek kosztów.

Czytaj więcej: Rachunek kosztów – nowe przepisy od 1 stycznia>>

10
23 lis

26 listopada wchodzi w życie ustawa o Funduszu Medycznym. Ustawa powołuje nowy państwowy fundusz celowy – Fundusz Medyczny, który zapewni dodatkowe źródła finansowania ochrony zdrowia.

Ustawa zapewnia dodatkowe źródła finansowania:

1) profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym szczególnie chorób nowotworowych i chorób rzadkich;

2) infrastruktury ochrony zdrowia wpływającej na jakość i dostępność oraz bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;

3) dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej;

4) rozwoju systemu opieki zdrowotnej przez koncentrację działań wokół pacjenta i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin;

5) świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia;

6) świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Wsparcie finansowe systemu ochrony zdrowia w tych obszarach nastąpi przez Fundusz Medyczny, którego dysponentem będzie minister zdrowia.

W ramach Funduszu wyodrębnia się cztery subfundusze:

1) subfundusz infrastruktury strategicznej;

2) subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych;

3) subfundusz rozwoju profilaktyki;

4) subfundusz terapeutyczno-innowacyjny.

Dofinansowanie ze środków subfunduszu infrastruktury strategicznej uzyskają projekty strategiczne, realizowane w ramach programów inwestycyjnych, ustanowionych w celu realizacji zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów ochrony zdrowia.

Propozycję projektu strategicznego, w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez ministra zdrowia, będą mogły złożyć: podmiot leczniczy zakwalifikowany do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na poziomach: onkologicznym, pediatrycznym, pulmonologicznym i ogólnopolskim, oraz uczelnia medyczna, w imieniu podmiotu leczniczego spełniającego ww. warunki, dla którego uczelnia ta jest podmiotem tworzącym.

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych będzie przeznaczony na wsparcie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych. W tym celu minister zdrowia będzie opracowywał projekt programu inwestycyjnego, służącego poprawie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia. Program ten będzie obejmował działania w następujących obszarach:

1) wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych;

2) wsparcie procesów konsolidacyjnych podmiotów leczniczych;

3) wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego;

4) wymiana łóżek szpitalnych.

W przypadku subfunduszu rozwoju profilaktyki ustawa przewiduje, że dofinansowanie ze środków tego subfunduszu będzie mogło zostać przeznaczone na wzmocnienie roli lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej w zwiększaniu zgłaszalności kobiet i mężczyzna na badania w ramach programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej polegających na profilaktyce zdrowotnej. Ponadto, środki w ramach tego subfunduszu będą służyć wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dofinansowania programów polityki zdrowotnej polegających na profilaktyce zdrowotnej, w określanych przez ministra zdrowia na dany rok obszarach priorytetowych.

Ostatni z przewidzianych w ustawie subfunduszy – subfundusz  terapeutyczno-innowacyjny – ma służyć pomocą w finasowaniu niezaspokojonych potrzeb medycznych. Część środków tego funduszu zostanie przeznaczona na wprowadzenie bezlimitowych świadczeń szpitalnych i specjalistycznych dla dzieci. Z subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego będą również finansowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Ustawa wprowadza wczesny i warunkowy dostęp do technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz dostęp do technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności. Nakłada również na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji obowiązek stałego identyfikowania niezaspokojonych potrzeb medycznych oraz skutecznych leków w ich zakresie. Rozwiązania te pozwolą na przyspieszenie procesu refundacyjnego. Są one dedykowane szczególnie chorobom nowotworowym oraz rzadkim, gdyż to właśnie w tym obszarze występuje najwięcej niezaspokojonych potrzeb medycznych i najbardziej ograniczony dostęp do leków innowacyjnych.

Zgodnie z ustawą, przychodami Funduszu Medycznego będą:

1) wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 95e ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) wpłaty z budżetu państwa przekazywane przez ministra zdrowia, w wysokości określonej corocznie w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, nie niższej niż 4 mld zł;

3) odsetki od zgromadzonych środków;

4) dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy;

5) wpływy z innych tytułów.

10
17 lis

Zaostrzono regulacje dotyczące opieki medycznej sprawowanej nad osobą izolowaną, dla której ocena skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 80 punktów (nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach weszła w życie 18 listopada).

W stosunku do tych pacjentów wymagana jest co najmniej:

 1. wizyta pielęgniarska nie rzadziej niż dwa razy na dobę, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. W ramach wizyty jest dokonywana ocena stanu ogólnego, poziomu saturacji pulsoksymetrem i pomiar temperatury ciała osoby izolowanej oraz podawanie leków. Wizyta musi być bezpośrednia, wyłączono możliwość przeprowadzenia jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
 2. zapewnienie wizyty lekarskiej obejmującej badanie kontrolne lub ocenę stanu zdrowia nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz porady w razie potrzeby. Dopuszcza się̨ wykonanie porady za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności; 
 3. zapewnienie całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 4. zapewnienie wyrobów medycznych oraz wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia osoby izolowanej.

W odniesieniu do osób izolowanych, dla których ocena skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) jest równa lub wyższa niż 80 punktów, obowiązuje dotychczasowy standard opieki medycznej, tj.:

 1. wizyta pielęgniarska nie rzadziej niż raz na dobę, przy czym dopuszcza się wykonanie wizyty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
 2. porada lekarska w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu izolowanego pacjenta z izolatorium. Dopuszcza się̨ wykonanie porady za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

Niezależnie od oceny skalą Bartehel, każdej osobie izolowane należy zapewnić pobranie materiału biologicznego w celu przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w przypadkach uzasadnionych klinicznie oraz transport lub transport sanitarny w przypadku konieczności przewiezienia osoby izolowanej do szpitala z powodu pogorszenia jej stanu zdrowia. 

10
16 lis

W przypadku bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, pracownicy medyczni, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom cierpiącym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, mogą być zwolnieni z konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Pracownicy medyczni, aby byli zwolnieni z konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny, muszą codziennie, przed rozpoczęciem pracy wykonywać badanie testem antygenowym, przynajmniej przez 7 dni od dnia kontaktu.  

10
10 lis

Komisja Europejska podpisze umowę na dostawę szczepionek, które według firm farmaceutycznych mają 90 proc. Skuteczność – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Polska już teraz przygotowuje się do zakupu i przyjęcia tych szczepionek. Dzięki zawartym umowom, Polska otrzyma je w tym samym czasie, co inne państwa UE. Polska będzie chciała zakupić ok. 20 mln szczepionek na COVID-19. Przyjęcie szczepionki będzie dobrowolne.

Komisja Europejska prowadzi prace dotyczące zakupu szczepionek przeciwko COVID-19 od czerwca 2020 r. Rada Sterująca, w której Polska ma swojego delegata, zajmuje się negocjacjami w sprawie zakupu szczepionek przeciwko COVID-19 na podstawie porozumienia państw członkowskich UE. Negocjacje prowadzone są z producentami najbardziej obiecujących szczepionek w celu zapewnienia dostępu do ich wystarczającej ilości.

W Ministerstwie Zdrowia powołano zespół, który decyduje o kwestiach zakupu szczepionek przeciwko COVID-19 dla Polski. Dzięki umowom, Polska zapewniła sobie prawo do korzystania z szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji. Szczepionka trafi najpierw do seniorów i służby medycznych oraz mundurowych. Do Polski może ona trafić za 3-4 miesiące.

10
09 lis

Lekarze oraz felczerzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz udzielający świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, w przypadku gdy zgłosi się do nich pacjent podejrzany lub chory na COVID-19, będą mogli zlecić mu na wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku koronawirusa.

Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego standardu opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. W wyniku ich wprowadzenia uprawnienia do skierowania pacjenta podejrzanego lub chorego na COVID-19 na wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa.

Projekt zmian rozporządzenia trafił do konsultacji. 

10
04 lis

Rząd od 9 listopada wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Co się zmieni?

 • Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych – od 9 listopada do 29 listopada;
 • Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – do 29 listopada.

Uwaga! Dla dzieci medyków i służb mundurowych będzie zapewniona możliwość opieki w szkołach.

Ważne! Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.

 • Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych – od 7 listopada do 29 listopada; 
 • Hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej – od 7 listopada do 29 listopada;
 • Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą;
 • Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 – 1 os/15 m2 (bez zmian) – od 7 listopada do 29 listopada;
 • Kościoły: 1 os/15m2 – od 7 listopada do 29 listopada.

Obecne środki bezpieczeństwa przedłużono do 29 listopada, tj.::

 • od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
 • w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • zawieszenie działania sanatoriów;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób;
 • zakaz organizowania spotkań i imprez;
 • ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego).

10