Zarządzając placówką medyczną, musisz być na bieżąco z wieloma przepisami prawnymi, nie tylko z prawem medycznym. Dlatego śledzimy dla Ciebie najważniejsze zmiany istotne dla branży. Dzięki alertowi prawnemu nie pominiesz żadnej z nich.

09 lip

Od 1 stycznia 2021 r. ma obowiązywać nowy rachunek kosztów dla świadczeniodawców. W związku z tym trwają konsultacje projektu rozporządzenia w tej sprawie (do 27 lipca można zgłaszać uwagi).

Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z braku jednolitych zasad prowadzenia rachunku kosztów przez świadczeniodawców, co ma wpływ na ograniczone możliwości w zakresie zarządzania tymi podmiotami oraz zbierania rzetelnych i porównywalnych danych na potrzeby wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozwiązanie, nad którym pracuje resort zdrowia, ma przyczynić się do wdrożenia rozwiązań, które zagwarantują powszechne zastosowanie rachunku kosztów przez świadczeniodawców i zoptymalizują procesy zarządcze.

Czytaj także:

Rachunek kosztów – nowe przepisy od 1 stycznia>>

10
24 cze

W związku z epidemią zmieniły się terminy składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach za rok 2019 oraz ewidencji odpadów w formie papierowej.

Od 2020 roku uruchomiono elektroniczną bazę BDO (Baza Danych Odpadowych). To właśnie na niej świadczeniodawcy usług zdrowotnych powinni wpisywać roczne sprawozdania o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach w zakresie ewidencji i sprawozdań do BDO  termin składania sprawozdań w formie papierowej za 2019 rok ustalono do 30 czerwca 2020 r. W związku z epidemią COVID-19 miały jednak miejsce kolejne nowelizacje ustawy i zgodnie z aktualnym stanem prawnym: do 31 grudnia 2020 roku dopuszcza się sporządzanie dokumentów  ewidencji  odpadów  w formie papierowej. W takim przypadku przekazujący odpady sporządza kartę przekazania odpadów w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów - przekazującego, transportującego oraz przejmującego odpady. Zrezygnowano przy tym z obowiązku wstecznego wprowadzenia danych za 2019 rok do BDO, co oznacza, że nie będzie obowiązku wprowadzania do BDO dokumentów ewidencji odpadów sporządzonych w 2019 roku w formie papierowej.

Zgodnie z nowymi przepisami do 31 października 2020 r. przesunięto także termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019, które to świadczeniodawcy za pośrednictwem bazy BDO zobowiązani są przekazać marszałkowi województwa.   

10
18 cze

Ministerstwo Zdrowia przeznaczy blisko 250 mln zł z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na projekt, który ma zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.

Zgodnie z założeniami projektu, środki z Funduszy Europejskich będą przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń, zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. Dodatki będą rekompensatą dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad pacjentami za to, aby mogli oni wykonywać pracę w jednym miejscu. Pozwoli to zapobiegać transmisji wirusa SARS-CoV-2 i w znaczącym stopniu ograniczy możliwość zakażenia się pacjentów przebywających w tych podmiotach.

Do projektu mogą przystąpić wszystkie podmioty świadczące usługi w trybie stacjonarnym. W przypadku hospicjów, zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych pracownicy muszą zobowiązać się do pracy w jednym podmiocie. Inaczej będzie w domach pomocy społecznej, gdzie takie deklaracje będą musieli złożyć jedynie ratownicy i pielęgniarki.

Projekt przewiduje też możliwość wdrożenia modeli systemów pracy. Decyzja o ich zastosowaniu należeć będzie do kierowników podmiotów, które przystąpią do projektu.

Projekt potrwa do końca br. Jego realizatorem będzie Narodowy Fundusz Zdrowia.

10
18 cze

W Polsce trwa wdrożenie skierowań w postaci elektronicznej i – jak informuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - właśnie wystawiono 100-tysięczne e-skierowanie. Od początku uruchomienia, czyli od lutego 2019 roku z tego e-rozwiązania skorzystało ponad 76 tys. pacjentów.

E-skierowania w Polsce dla większości usług medycznych będą obowiązkowe 8 stycznia 2021 roku. Jednak już teraz ta e-usługa staje się coraz bardziej popularna. W okresie od stycznia do maja 2020 roku lekarze wystawiali średnio ok. 13 tys. e-skierowań miesięcznie, to ponad dwa razy więcej niż pod koniec ubiegłego roku. Rekordowym miesiącem był maj 2020 roku, wystawiono wtedy ponad 26 tys. e-skierowań.

Zaletą e-skierowania jest możliwość uzyskania go w trakcie e-wizyty, a następnie zapisania się bez wychodzenia z domu. Wystarczy skontaktować się z poradnią telefonicznie i podać 4-cyfrowy kod i swój nr PESEL. W przypadku e-skierowania nie obowiązuje 14-dniowy termin na dostarczenie dokumentu do placówki, e-skierowanie jest jej udostępnione w systemie informatycznym. Jedynie jeżeli placówka nie jest jeszcze podłączona do systemu e-zdrowie (P1) musimy jej dostarczyć wydruk informacyjny e-skierowania z odręcznym podpisem lekarza, który je wystawił.

10
17 cze

NFZ obniża wycenę świadczeń fizjoterapii udzielanych w formie teleporad w leczeniu dzieci i dorosłych ze śpiączką, gdyż - zdaniem płatnika - takie świadczenia wiążą się z mniejszymi kosztami. Nie podnosi jednocześnie wyceny w przypadku świadczeń, gdzie wzrosły koszty z powodu COVID-19, np. związane z zakupem środków ochronnych dla personelu. 

Zarządzenie obowiązuje z datą wsteczną - od 11 kwietnia. Obniżce wyceny sprzeciwia się Krajowa Izba Fizjoterapeutów. 

10
17 cze

NFZ zamieścił zarządzenie o zmianie planu finansowego na 2020 rok i znowelizował zarządzenie dotyczące warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z nim o 3% wzrośnie ryczałt dla szpitali, który ma zrekompensować placówkom wzrost kosztów, w tym konieczność podniesienia od 1 lipca najniższych wynagrodzeń.

Wydatki NFZ w oddziałach wojewódzkich w związku z tym wzrosną o 302 679 tys. zł. Pieniądze będą pochodzić z  funduszu zapasowego NFZ.

10
08 cze

Leczenie uzdrowiskowe na podstawie potwierdzonego w oddziale wojewódzkim skierowania będzie przysługiwać tym pacjentom, którzy:

  • mają potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe po 15 czerwca - realizacja odbywa się na podstawie tego skierowania,
  • mieli rozpocząć leczenie w okresie od 14 marca do 14 czerwca,
  • musieli przerwać leczenie uzdrowiskowe z powodu pandemii (turnus leczniczy trwał poniżej 15 dni),

oraz kolejnym pacjentom oczekującym na rozpoczęcie leczenia.

Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Testy będzie można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w punktach pobrań zwanych drive-thru. Testy sfinansuje NFZ. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Wynik testu przed wyjazdem przekaże pacjentowi uzdrowisko, do którego skierowano pacjenta. W przypadku negatywnego wyniku testu uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

10
08 cze

NFZ sfinansuje świadczenia udzielane w punkcie pobrań materiału biologicznego  do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 osobom zakwalifikowanym na rehabilitację leczniczą w zakładach rehabilitacji leczniczej – wynika to z zarządzenia prezesa NFZ nr 82/2020/DSOZzmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wprowadza taki produkt rozliczeniowy.

10
29 maj

Od 1 lipca 2020 r. kobiety w ciąży zyskają prawo do bezpłatnych leków – tak stanowi ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz ginekolog lub położna będą mogli wydać receptę lub odpowiednie zaświadczenie, na podstawie którego receptę wypisze inny lekarz. Zaświadczenie będzie ważne przez okres ciąży, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym dokumencie.

Resort zdrowia określi pierwszy wykaz bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Lista ma obejmować leki na receptę, których stosowanie przez kobiety będące w ciąży jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z ciąży. W przypadku ciężarnych – podobnie, jak w odniesieniu do seniorów - ustalono limity wydatków.  

10
28 maj

Resort zdrowia przeznacza dodatkowe środki na wynagrodzenia dla medyków bezpośrednio zaangażowanych w leczenie pacjentów z COVID-19.

Dodatkowe wynagrodzenie za pracę wyłącznie w jednej placówce zajmującej się zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 pacjentami, otrzymają osoby, które:

1)    wykonują zawód medyczny (m.in. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, ratownicy medyczni) mające bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusemSARS-CoV-2, w tym uczestniczą w transporcie tych pacjentów.

2)    pracują w placówkach medycznych zajmującymi się leczeniem chorych na COVID-19 (mowa o szpitalach jednoimiennych lub szpitalach z oddziałem zakaźnym, czyli placówkach wpisanych do wykazu dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, przygotowanych wspólnie z wojewodami).

Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikom medycznym zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.

Rekompensata wyniesie:

  • 80% wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez pracownika medycznego w innych miejscach pracy (poza szpitalem jednoimiennym) za marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający ten, w którym pracownik został objęty ograniczeniem,

albo

  • 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego w szpitalu, w którym będzie objęty ograniczeniem za marzec 2020 r. W przypadku, gdy pracownik ten nie był w tym czasie zatrudniony w danym szpitalu - 50% wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania informacji.

Kwota rekompensaty nie może być niższa niż 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego w szpitalu, w którym będzie objęty ograniczeniem za marzec 2020 roku.

W przypadku gdy pracownik nie był w tym czasie zatrudniony w danym szpitalu - 50% wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania informacji oraz nie może być wyższa niż 10 tys. zł.

Szpitale jednoimienne lub szpitale z oddziałami zakaźnymi w celu otrzymają środków z NFZ powinny stworzyć listy stanowisk pracowników medycznych, którzy mają bezpośrednią styczność z pacjentami zarażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Następnie listy te należy przekazać do właściwego OW NFZ.

Dyrektor OW NFZ podpisze umowę z placówką medyczną, której przekaże środki na dodatkowe wynagrodzenie.

Wzory dokumentów:

Oświadczenie o wysokości wynagrodzenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w -leczenie pacjentów z COVID-19>>

Wykaz stanowisk personelu bezpośrednio zaangażowanego w leczenie pacjentów z COVID-19>>

Wzór umowy z NFZ na dodatkowe wynagrodzenia dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w leczenie pacjentów z COVID-19>>

10