Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Polacy są niezwykle mobilnym narodem. Naszą aktywność turystyczną można szczególnie zaobserwować nie tylko podczas letnich miesięcy wakacyjnych, ale i również w okresie świątecznym.

Niewielu jednak z nas pamięta o przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów, które są konieczne przy wyjeździe za granicę. Priorytetowe znaczenie ma Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest to dokument uprawniający do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w trakcie tymczasowego pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA.Lekarz udzielający świadczeń ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim UE/EFTA.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Ważki jest fakt, że osoby, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, podlegają obowiązkom i korzystają z praw wynikających z ustawodawstwa każdego państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co obywatele danego państwa. Tym samym te świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez każde państwo członkowskie UE/EFTA, regulowanymi przez wewnętrzne ustawodawstwo obowiązujące w konkretnym państwie. Należy przy tym pamiętać, że pośród państw członkowskich UE/EFTA istnieją kraje posiadające systemy nieodpłatnej ochrony zdrowia, systemy, w których koszty leczenia pokrywa sam ubezpieczony, występujący następnie do instytucji właściwej o zwrot poniesionych kosztów, jak i systemy przewidujące tzw. współpłacenie. Zatem ubezpieczony, korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu, w którym istnieje obowiązek współfinansowania świadczeń, ponosi takie koszty na zasadach analogicznych, jak osoby ubezpieczone w tym państwie członkowskim UE/EFTA.

Warto zatem przemyśleć kierunek swojej podróży pod kątem uregulowań dotyczących systemu ochrony zdrowia. Szczególnie w zimowym okresie, w którym tak wielu z nas pragnie korzystać z uroków zagranicznych kurortów narciarskich warto mieć na uwadze, że w wielu państwach członkowskich UE/EFTA, w ramach systemu publicznego nie jest finansowany transport karetką, czy też świadczenia z zakresu ratownictwa, zwłaszcza ratownictwa górskiego. Natomiast koszty takich świadczeń mogą sięgać nawet kilku tysięcy euro. Amatorom alpejskich stoków szczególnie zalecam więc wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia w celu uniknięcia niepotrzebnych kosztów.

Zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie EKUZ, każdej osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA przysługują te wszystkie świadczenia, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu oraz te, które zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie. Tym samym, jako niezbędne należy uznać te świadczenie, które lekarz udzieli z uwagi na stan zdrowia pacjenta, tak aby nie musiał on wracać do swojego państwa ubezpieczenia celem uzyskania leczenia.

Każdy polski turysta, który przebywa za granicą musi pokazać w celach weryfikacyjnych kartę EKUZ bezpośrednio w placówce służby zdrowia, lekarzowi lub administracji szpitala. Niektóre europejskie kraje wymagają także okazania dowodu tożsamości. Niejednokrotnie można spotkać się z sytuacją, gdzie nasi rodacy zostawiają przedmiotową kartę w domu,spisując jedynie jej numer identyfikacyjny.

Należy stanowczo podkreślić, że jest to praktyka całkowicie nieskuteczna, gdyż lekarz musi osobiście dokonać oględzin karty pod kątem weryfikacji jej danych zgodnie ze wzorem w określonych przepisach unijnych. Kolejnym ważnym aspektem jest fakt, że w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z opieki medycznej na podstawie EKUZ można korzystać wyłącznie u świadczeniodawców/lekarzy, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu. Naturalnie karta EKUZ nie stanowi dokumentu wystarczającego do uzyskania leczenia planowanego, tj. sytuacji, kiedy leczenie jest celem wyjazdu poza granice państwa właściwego. Podkreślić należy, że samo uzyskanie niniejszej karty nie budzi większych trudności. Wydanie karty przez wojewódzki oddział NFZ jest bezpłatne, a w zależności od statusu osoby, dla której ma ona być wydana, obowiązują różne rodzaje wniosków. Pamiętać należy, że za równorzędne z wnioskiem o wydanie EKUZ uznawane jest pismo złożone przez wnioskodawcę, o ile zawiera ono wszystkie dane, które są niezbędne do wydania karty.

Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego zachowuje ważność do momentu w niej określonego jako data końcowa ważności karty, chyba że w czasie, w którym była ważna, dana osoba utraciła status osoby ubezpieczonej w NFZ. W takiej sytuacji EKUZ traci ważność w tym samym dniu, co utrata statusu osoby ubezpieczonej z Funduszu. Należy się przy tym spodziewać, że NFZ podejmie wszelkie przewidziane prawem kroki w celu odzyskania poniesionych nienależnie kosztów leczenia, od osoby, która skorzystała z opieki zdrowotnej na podstawie EKUZ, po utracie statusu osoby ubezpieczonej.

Podsumowując podkreślić należy, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest niezbędnym dokumentem w zagranicznej podróży turystycznej do jednego z państw UE/EFTA. Jednakże zdarzają się także przypadki, w których kobiety wyjeżdżają do innego państwa celem porodu. Należy pamiętać, że jeżeli kobieta planuje urodzić dziecko za granicą i w tym celu wyjeżdża do innego państwa członkowskiego UE/EFTA, powinna przed wyjazdem uzyskać zgodę Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie planowane poza granicami Polski, ponieważ w przypadku uznania, iż wyjechała ona za granicę aby tam urodzić dziecko, może zostać obciążona kosztami udzielonych świadczeń.

Zgodnie z art. 26 rozporządzenia wykonawczego nr 987/2009 osoba, która poniosła koszty świadczeń rzeczowych w związku z leczeniem planowanym ma prawo ubiegać się o refundację pod warunkiem, że na przeprowadzenie leczenia planowanego otrzymała uprzednio zgodę (zezwolenie) wydaną przez Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie ma możliwości starania się o zwrot kosztów leczenia planowanego, które zostało przeprowadzone bez wcześniej uzyskanej zgody na to leczenie.

W przypadku gdy ubezpieczony ma uprawnienia do posiadania karty EKUZ, a zapomniał o nią wystąpić przed wyjazdem, powinien skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem osoby upoważnionej z właściwym miejscowo oddziałem NFZ. NFZ wystawi wówczas certyfikat zastępczy - papierowy dokument zastępujący EKUZ, który można przesłać pocztą lub faksem. Jeżeli to nie będzie możliwe uprawniony otrzyma niezbędną pomoc medyczną, ale sam prawdopodobnie będzie musiał pokryć koszty leczenia. W takim przypadku należy zachować oryginały rachunków oraz wszystkich innych dokumentów otrzymanych od lekarza. Po powrocie do kraju można bowiem ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków.

Autor: Malwina Jarzembska
Słowa kluczowe:
EKUZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »