Wypadek przy pracy a prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że wypadek przy pracy i prawa pacjenta nie mają raczej ze sobą wiele wspólnego. Sytuacja zmienia się jednak diametralnie, gdy poszkodowany pracownik trafia do szpitala, a pracodawca musi ustalić jakiego stopnia i rodzaju uszczerbku doznał pracownik.

W razie zaistnienia u danego pracodawcy wypadku przy pracy, jest on, na podstawie art. 234 ustawy z 26 czerwca 1974 r. prawo pracy, zobowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Uszczegółowieniem obowiązków pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy jest rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. W § 7 pkt 5 tego rozporządzenia przewidziany został obowiązek komisji powypadkowej dotyczący zasięgnięcia opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku. Z drugiej jednak strony ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w art. 40 stanowi, że lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Wyłączenie tajemnicy może nastąpić tylko w ściśle określonych wypadkach, znajdujących się w katalogu zawartym w ust. 2 komentowanego artykułu. Jedną z przesłanek uchylenia tajemnicy lekarskiej jest sytuacja, gdy zezwalają lub przewidują to inne ustawy. W kodeksie pracy brak jest jednak takiego zapisu. Nie ma go również w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która w art. 26 ust. 3 określa podmioty posiadające uprawnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta. Natomiast nie można przyjąć, że okoliczność taką przewiduje rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, ponieważ nie jest ono aktem rangi ustawowej, a więc nie mieści się w katalogu określonym w art. 40 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W konsekwencji pracodawca nie ma podstawy prawnej do samodzielnego zwrócenia się do lekarza z wnioskiem o przekazanie informacji o stanie zdrowia poszkodowanego pracownika lub wydanie w tej sprawie opinii bez zgody pracownika. Zgoda pracownika-pacjenta uchyla bowiem obowiązek zachowania przez lekarza tajemnicy i stanowi podstawę dostępu do dokumentacji medycznej.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Istnieją jednak poglądy, zgodnie z którymi konieczność wyrażenia zgody przez poszkodowanego na uzyskanie opinii lekarskiej na potrzeby postępowania powypadkowego należy uznać za zbyt daleko idący. Potwierdzeniem takiego stanowiska ma być art. 234 Kodeksu pracy, który umocowuje pracodawcę do ustalania w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, czego elementem jest postępowanie powypadkowe, w tym także opinia lekarska, której zasięga się w trakcie tego postępowania. Podnosi się również, że opinia lekarska wydawana na potrzeby tego postępowania nie stanowi całościowej analizy stanu zdrowia pacjenta, a jej zakres powinien ograniczać się do niezbędnego minimum umożliwiającego ocenę rodzaju i skutków wypadku.

Pogląd powyższy wydaje się jednak dość kontrowersyjny. W żadnej bowiem ustawie dotyczącej czy to zawodu lekarza czy praw pacjenta nie ma rozróżnienia zakresu ochrony informacji dotyczących pacjenta na całościową czy fragmentaryczną analizę stanu zdrowia. Nie można zatem przyjąć, że z ochrony korzysta dokumentacja medyczna pacjenta pojmowana jako całościowa ocena stanu zdrowia, a fragmentaryczne dane, diagnozy, oceny mogą być ujawniane bez jego zgody. Prawa pracodawcy do żądania wydania opinii przez lekarza nie można również wywodzić z faktu, że ustalenie wypadku przy pracy jest korzystne dla pracownika.

Autor: Malwina Jarzembska

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »