Projekt zmian ustawy o diagnostach laboratoryjnych w Sejmie

Do Sejmu 12 czerwca trafił poselski projekt nowelizacji ustawy z 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej. Projekt zawiera wiele niezwykle istotnych zmian, które są szczególnie istotne z punktu widzenia stabilnego wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, w oparciu o czytelne regulacje prawne. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

  • zdefiniowanie zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz doprecyzowanie katalogu czynności diagnostyki laboratoryjnej,

  • doprecyzowanie przepisów ustawy dotyczących praw i obowiązków diagnostów laboratoryjnych oraz

  • nowe regulacje prawne dotyczące funkcjonowania laboratorium diagnostycznego.

Zgodnie z założeniami projektu, nowelizacji podlegać ma, między innymi, art. 2 ustawy. W nowym brzmieniu przepis ten, w pierwszej kolejności, definiować będzie sam zawód diagnosty laboratoryjnego jako polegający na wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej. Znacznemu rozszerzeniu uległ, również, katalog wspomnianych czynności diagnostyki laboratoryjnej.

Zgodnie z art. 2 ustawy, w nowym brzmieniu, czynności te mają obejmować, badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych a także sanitarno-epidemiologicznych lub orzeczniczych oraz działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej, wykonywane także w laboratorium kryminalistycznym, wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej wyników badań laboratoryjnych oraz ich laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji, a także nadzór nad czynnościami diagnostyki laboratoryjnej wykonywanymi przez inne uprawnione osoby w ramach procedur medycznych, w miejscu opieki nad pacjentem. Co istotne, nowelizacja zakłada zniesienie podziału na badania laboratoryjne i mikrobiologiczne badania laboratoryjne.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Ustawodawca dodał również ust. 3 do omawianego art. 2 projektu ustawy, które wskazuje na katalog innych działań, które uważane mają być także za wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego. Zaliczono do nich, zwłaszcza, działalność naukową lub dydaktyczną prowadzoną w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzieleniem świadczeń zdrowotnych, zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia, kierowanie laboratorium, udzielanie informacji i porad dotyczących diagnostyki laboratoryjnej, poradnictwo w zakresie promocji zdrowia oraz sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu diagnostów laboratoryjnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu.

Warto podkreślić, że nowelizacja wprowadza także wyraźne rozróżnienie osób dysponujących prawem do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i osób uprawnionych do samodzielnego wykonywania określonych czynności diagnostyki laboratoryjnej. Drugą ze wskazanych grup, mają tworzyć lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie przydatnej dla wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz lekarze rezydenci od drugiego roku rezydentury z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Projekt nowelizacji ustawy obejmuje, również, zmianę art. 28 regulującego prawo diagnosty do odmowy wykonania zlecenia lekarskiego. Nowelizacja precyzuje przedmiotowy przepis, który obecnie, należy ocenić jako bardzo ogólny i wywołujący liczne wątpliwości. W proponowanym brzmieniu, diagnosta będzie miał możliwości odmowy wykonania zlecenia w trzech przypadkach, jeżeli stwierdzi:

  • nieprawidłowe przygotowanie pacjenta do badań,

  • niezgodność otrzymanego materiału z wymaganiami dotyczącymi pobrania lub jego transportu,

  • że wykonanie zlecenia może zagrozić życiu lub zdrowiu pacjenta.

Tak jak obecnie, w sytuacji pisemnego ponowienia przez lekarza zlecenia, diagnosta będzie miał obowiązek je wykonać. Nowością ma być, jednak, fakt, iż w takim przypadku, diagnosta będzie musiał dokonać stosownej adnotacji, o okolicznościach wskazanych wyżej, w sprawozdaniu z badania.

   Projekt przewiduje także wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia dla diagnostów oraz reguluje sytuację prawną kierownika laboratorium, którą to funkcję, w założeniu ustawodawcy, będzie mogła wykonywać osoba uprawniona do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej posiadająca tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium. Projekt ogranicza, również, możliwość wykonywania obowiązków kierownika przez tę samą osobę tylko do jednego laboratorium.

Autor: Maciej Łokaj
Słowa kluczowe:
zmiany w prawie

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »