Kary za błędnie wystawione recepty wróciły do ustawy refundacyjnej

Od 12 grudnia 2015 r. obowiązuje ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w kilku obowiązujących aktach prawnych. Nowelizacja dotyczy także ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, nazywanej powszechnie ustawą refundacyjną.

Jedna z istotnych zmian obejmuje między innymi zasady odpowiedzialności z tytułu błędnie wystawionych recept na leki refundowane, które zostały określone w art. 48 ustawy refundacyjnej. Należy przypomnieć, że od 1 stycznia 2016 r. uprawnienie do wystawiana recept będą miały również, po spełnieniu określonych warunków, pielęgniarki i położne. Dlatego też znowelizowane zasady odpowiedzialności swoim zakresem obejmują nie tylko lekarzy, ale także właśnie pielęgniarki i położne.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Zgodnie z nowo wprowadzonym art. 48 ust. 7a ustawy refundacyjnej, osoba uprawniona do wystawienia recepty refundowanej będzie zobowiązana do zwrotu Narodowemu Funduszowi Zdrowia kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia refundacji, w czterech przypadkach:

1) wypisania recepty w okresie pozbawienia prawa do jej wystawiania recept, w związku z prawomocnym skazaniem za przestępstwa określone w art. 54 ust. 2, 3 lub 5 ustawy refundacyjnej lub art. 228-230, art. 286 i art. 296a Kodeksu Karnego,

2) wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi,

3) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy,

4) wypisania recepty niezgodnej ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach określających wykaz leków refundowanych.

Należy podkreślić, że ustawodawca wprowadził tutaj niezwykle ważny wyjątek, bo tak określonej redakcji art. 48 ust. 7a ustawy refundacyjnej nie będzie podlegać lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i felczer ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego i położna ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

O ile sam fakt określenia zasad odpowiedzialności z tytułu wystawiania recept refundowanych, należy uznać za w pełni zasadny, o tyle poważne wątpliwości wzbudzają same przesłanki warunkujące jej poniesienie.

Warto zauważyć, że nowe brzmienie przepisu w tym zakresie jest wierną kopią przesłanek, które zostały wskazane w bardzo dobrze znanym art. 48 ust. 8 ustawy refundacyjnej. Redakcja tego przepisu wzbudziła ogromne protesty ze strony środowiska lekarskiego i skutkowała tzw. protestem pieczątkowym, w wyniku którego ustawodawca zdecydował się na całkowite wykreślenie go z ustawy.

Na etapie konsultacyjnym ustawy nowelizacyjnej, Naczelna Izba Lekarska, w piśmie złożonym do Ministerstwa Zdrowia, sugerowała wykreślenie, jako przesłanek odpowiedzialności, zarówno wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy, jak i wypisania recepty niezgodnej ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach określających wykaz leków refundowanych. Niestety, Ministerstwo nie przychyliło się do sugestii NIL, a zapisy pozostały.

Nie mniej dyskusyjne wydaje się sformułowanie przesłanki odpowiedzialności ze względu na wypisanie recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi. Przede wszystkim ze względu na jej nieostrość, ale równie ważna wydaje się wątpliwość dotycząca oceny przez urzędników NFZ oceny „względów medycznych”. Na praktyczne skutki nowych przepisów trzeba będzie jednak jeszcze nieco poczekać.

Autor: Maciej Łokaj
Słowa kluczowe:
refundacja leków

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »