Jak uznać, czy odpad medyczny jest zakaźny

/appFiles/site_102/images/autor/OYTmpuf3kZE1S2t.jpeg

Autor: Kamila Kłos

Dodano: 23 stycznia 2020
Jak uznać, czy odpad medyczny jest zakaźny

W praktyce, podczas codziennego kontaktu z odpadami medycznymi, trudno jednoznacznie ocenić, czy każdy z nich jest odpadem niebezpiecznym, czy wymaga innego traktowania w kontekście odpowiedniej klasyfikacji i magazynowania. Jakie właściwości powodują, że dany odpad zaliczany jest do odpadu niebezpiecznego?

W katalogu odpadów odpady niebezpieczne oznacza się symbolem ,,*”. Wykazują one co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Zostało to określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z 18 grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Wśród 15 właściwości opisanych w rozporządzeniu należy wymienić m.in.: wybuchowe, utleniające,łatwopalne, żrące, mutagenne, rakotwórcze, drażniące, ekotoksyczne, uczulające czy zakaźne. Jeżeli odpady wykazują co najmniej jedną z właściwości opisanych w tej regulacji, należy traktować je jako niebezpieczne.

Pozostało jeszcze 84 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.