Potwierdzenie złożenia oferty/ uzupełnienia oferty/ wycofania oferty

załącznik nr 5 do zarządzenia nr 12/2015/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Wniosek w sprawie rachunku bankowego

załącznik nr 7 do zarządzenia nr 12/2015/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę

załącznik nr 6 do zarządzenia nr 12/2015/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Zgoda na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

załącznik nr 9 do zarządzenia nr 12/2015/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Wzór wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będących świadczeniami gwarantowanymi, udzielonych na terytorium innego niż rzeczpospolita polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej

załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1538)

Wniosek o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

zarządzenie nr 16/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 marca 2013 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych