Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego