Wzór oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli