Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2012 r., poz. 1545)

Dz.U.12..1545
rozporządzenie
Ministra Zdrowia
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(Dz.U. z dnia 31 grudnia 2012 r.)

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Przy ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, zwanych dalej `minimalnymi normami`, w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, zwanym dalej `podmiotem`, wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, uwzględnia się:
1)
zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń profilaktycznych;
2)
liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym roku;
3)
wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki transportu i łączności;
4)
harmonogram czasu pracy;
5)
średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich i średni czas dyspozycyjny, o których mowa w § 2;
6)
właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta;
7)
liczbę pacjentów zakwalifikowanych do danej kategorii opieki;
8)
stan zatrudnienia i organizacji pracy w jednostkach lub komórkach organizacyjnych nieudzielających świadczeń zdrowotnych.
2.
Do ustalania minimalnej normy nie wlicza się zatrudnionej w podmiocie kadry kierowniczej pielęgniarskiej lub położniczej, z wyłączeniem pielęgniarek lub położnych oddziałowych i ich zastępców oraz pielęgniarek lub położnych koordynujących pracę innych pielęgniarek i położnych i ich zastępców.
§ 2.
1.
Średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich, średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich całkowity oraz średni czas dyspozycyjny pielęgniarki lub położnej w ciągu roku oblicza się według wzorów:
1)
Tśpb = (NI x TśpbI) + (NII x TśpbII) + (NIII x TśpbIII),
2)

Tśpc = Tśpb + Tśpp

- gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Tśpb - średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich,

N    - średnią liczbę pacjentów za poprzedni rok kalendarzowy poprzedzający ustalenie minimalnej normy (NI - kategoria opieki I, NII - kategoria opieki II, NIII - kategoria opieki III),

Tśpc  - średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich całkowity,

TśpbI - średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla kategorii opieki I,

TśpbII - średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla kategorii opieki II,

TśpbIII - średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla kategorii opieki III,

Tśpp - średni dobowy czas wykonania świadczeń pielęgniarskich pośrednich, który może wynosić od 10% do 25% średniego dobowego czasu świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich; czas ten określa się, biorąc pod uwagę organizację pracy w podmiocie;

3)

Td = Tścp - (Tścuw + Tścod + Tśckp + Tśczl)

-  gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Td  - średni czas dyspozycyjny pielęgniarki lub położnej w ciągu roku,

Tścp  - średni czas pracy w dniach,

Tścuw - średni czas urlopu wypoczynkowego w dniach,

Tścod - średni czas ustawowo przysługujący na opiekę nad dzieckiem w dniach,

Tśckp - średni czas przeznaczony na realizację kształcenia podyplomowego w dniach,

Tśczl - średni czas nieobecności w pracy usprawiedliwiony zaświadczeniem lekarskim w dniach. 

2.
Średnią liczbę pacjentów oraz średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla danej kategorii opieki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, kierownik podmiotu ustala, uwzględniając kategorię opieki, do której pacjent został zakwalifikowany zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku:
1)
nr 1 do rozporządzenia - w przypadku oddziału o profilu zachowawczym i zabiegowym lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu;
2)
nr 2 do rozporządzenia - w przypadku oddziału o profilu psychiatrycznym lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu;
3)
nr 3 do rozporządzenia - w przypadku:
a)
zespołu porodowego lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu, w stosunku do rodzących siłami natury, albo
b)
oddziału lub zespołu porodowego o profilu ciąży powikłanej lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu, w stosunku do pacjentek zakwalifikowanych do cięcia cesarskiego;
4)
nr 4 i 5 do rozporządzenia - odpowiednio w odniesieniu do położnicy i noworodka, w przypadku oddziału o profilu położniczo-ginekologicznym w systemie `matka z dzieckiem` lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu;
5)
nr 6 do rozporządzenia - w przypadku oddziału o profilu pediatrycznym lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu;
6)
nr 7 do rozporządzenia - w przypadku oddziału o profilu dializoterapii lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu.
3.

Przy ustalaniu minimalnej normy stosuje się wzór:

 

-  gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Le - liczbę etatów lub równoważników etatów - stanowiącą podstawę obliczenia minimalnej normy,

Tśpc - średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich całkowity, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w dniach. 

§ 3.
W przypadku oddziału o profilu:
1)
anestezjologia i intensywna terapia (stanowisko intensywnej terapii) lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu,
2)
neonatologicznym lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu
-
stosuje się minimalne normy wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dotyczących świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, odnoszące się do odpowiedniego poziomu referencyjnego.
§ 4.
1.
W przypadku podmiotu wykonującego świadczenia z zakresu leczenia uzależnień przy ustalaniu minimalnej normy uwzględnia się przepisy § 1 ust. 1 pkt 1-4 i 8.
2.
W przypadku szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć przy ustalaniu minimalnej normy uwzględnia się liczbę pacjentów w skali roku, stan zatrudnienia i organizacji pracy w innych komórkach organizacyjnych podmiotu oraz przepisy § 1 ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
3.
W przypadku bloku operacyjnego przy ustalaniu minimalnej normy na 1 stół operacyjny w trakcie zabiegu operacyjnego (1 pacjent) uwzględnia się przepisy § 1 ust. 1 pkt 1-4 i 8.
§ 5.
1.
W przypadku utworzenia nowego podmiotu, zmiany rodzaju działalności leczniczej lub zmiany zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych skutkujących utworzeniem nowego oddziału lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej albo zmianą profilu tego oddziału, jednostki lub komórki, przy ustalaniu minimalnych norm uwzględnia się:
1)
planowany zakres i rodzaj świadczeń zdrowotnych;
2)
planowaną liczbę pacjentów;
3)
wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki transportu i łączności;
4)
harmonogram czasu pracy;
5)
stan zatrudnienia i organizacji pracy w komórkach organizacyjnych nieudzielających świadczeń zdrowotnych.
2.
Minimalną normę ustala się w sposób określony w ust. 1 na okres roku, licząc od dnia wpisu podmiotu albo wpisu zmian określonych w ust. 1 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§ 6.
W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne przy ustalaniu minimalnych norm uwzględnia się:
1)
wielkość i rozległość terytorialną oraz strukturę demograficzną i narażenia środowiskowe charakterystyczne dla obszaru działania tego podmiotu;
2)
zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń profilaktycznych, z uwzględnieniem świadczeń zdrowotnych udzielanych w miejscu zamieszkania, nauki lub pobytu pacjenta;
3)
liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym roku;
4)
wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki transportu i łączności;
5)
harmonogram czasu pracy;
6)
wykonywane obowiązki związane z prowadzeniem kształcenia podyplomowego;
7)
stan zatrudnienia i organizacji pracy w komórkach organizacyjnych nieudzielających świadczeń zdrowotnych.
§ 7.
Minimalne normy ustala się co najmniej raz na trzy lata.
§ 8.
Minimalne normy ustalone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 31 marca 2014 r.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Załącznik 1 Kryteria dla kategorii opieki w przypadku oddziału o profilu zachowawczym i zabiegowym lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu
Załącznik 2 Kryteria dla kategorii opieki w przypadku oddziału o profilu psychiatrycznym lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu
Załącznik 3 Kryteria dla kategorii opieki w przypadku zespołu porodowego lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu, w stosunku do rodzących siłami natury albo w przypadku oddziału lub zespołu porodowego o profilu ciąży powikłanej lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu, w stosunku do pacjentek zakwalifikowanych do cięcia cesarskiego
Załącznik 4 Kryteria dla kategorii opieki w przypadku oddziału o profilu położniczo-ginekologicznym w systemie `matka z dzieckiem` lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu - w odniesieniu do położnicy
Załącznik 5 Kryteria dla kategorii opieki w przypadku oddziału o profilu położniczo-ginekologicznym w systemie `matka z dzieckiem` lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu - w odniesieniu do noworodka
Załącznik 6 Kryteria dla kategorii opieki w przypadku oddziału o profilu pediatrycznym lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu
Załącznik 7 Kryteria dla kategorii opieki w przypadku oddziału o profilu dializoterapii lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu
Słowa kluczowe:
pielęgniarkazdrowie

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »