położna

Wejdzie w życie 23 marca: czynności, które samodzielnie może wykonywać pielęgniarka

Rozporządzenie ministra zdrowia z 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. poz. 497) zastąpi rozporządzenie wydane na podstawie poprzedniej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Rozporządzenie określa świadczenia medyczne (zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne), które mogą być udzielane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę i położną, czynności ratunkowe wykonywane samodzielnie.

Określa także wykaz produktów leczniczych, których stosowanie przez pielęgniarkę nie wymaga zlecenia lekarskiego, a także zakres samodzielnie przeprowadzanych badań diagnostycznych i materiałów pobieranych do tych badań.

W rozporządzeniu zrezygnowano z przyznania pielęgniarkom uprawnienia do prowadzenia poradnictwa w zakresie żywienia chorych dzieci i młodzieży w ramach świadczeń zapobiegawczych, a w to miejsce zdecydowano o przyznaniu kompetencji w zakresie prowadzenia edukacji osób chorych na cukrzycę i ich rodzin.

Ujednolicono uprawnienia pielęgniarek systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z uprawnieniami ratowników medycznych – jest to bowiem obszar, gdzie czynności medyczne mogą być wykonywane zarówno przez pielęgniarkę systemu, jak i przez ratownika.  

Sejm: projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Do Sejmu 12 czerwca 2015 r. wniesiono projekt nowelizujący między innymi ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej. Projekt zapewnia uznanie za wykonywanie zawodu pielęgniarki również nauczania przez pielęgniarkę innych zawodów medycznych, w których programach kształcenia wymagany jest udział pielęgniarki i położnej   

Projekt proponuje również usunięcie wątpliwości interpretacyjnych przy stosowaniu przepisów dotyczących powrotu do wykonywania zawodu przez pielęgniarkę po okresie dłuższym niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. W projekcie zaproponowano, aby okres przeszkolenia wliczał się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, zaś okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej rozpoczynał się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej.

Kolejną propozycją jest wprowadzenie rozwiązania, aby odbycie stażu adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym było uznane za równoznaczne z odbyciem szkolenia.  

Projekt ustawy nowelizującej ma przywrócić zapis uprawniający osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną lub pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej do uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel