Wzór kontraktu menedżerskiego z zarządzającym podmiotem leczniczym

Kontrakt menedżerski, zwany też umową o zarządzanie, jest umową cywilnoprawną, zawieraną między właścicielem danego podmiot leczniczego (działającym bezpośrednio albo przez organ nadzorczy) a menedżerem, na mocy której uzyskuje on kompetencje do zarządzania placówką przez oznaczony w umowie okres .W kontrakcie menedżerskim menedżer zostaje zobowiązany przez przedsiębiorcę (osobę fizyczną lub działającą przez przedstawiciela osobę prawną) do podejmowania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych dotyczących prowadzenia tego podmiotu w imieniu i na rzecz jego właściciela w zamian za ustalone wynagrodzenie.

Wzór umowy o pracę z zarządzającym podmiotem leczniczym

Umowa o pracę jest jednym ze sposobów nawiązywania stosunku pracy z zarządzającym podmiotem leczniczym, zwłaszcza w SPZOZ. Zarządzający zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

Wzór umowy powołującej klaster placówek medycznych

W umowie o powołaniu klastra sprecyzowane są warunki jego funkcjonowania. Klaster nie musi mieć osobowości prawnej, nie podlega rejestracji. W związku z tym jego powołanie nie rodzi obowiązku ponoszenia opłat rejestrowych. Wspólne działanie placówek medycznych, jednostek naukowo-badawczych, firm i samorządów skupionych w klastrach oznacza możliwość sprostania rosnącym wymaganiom pacjentów, stwarza także możliwości inwestycji, wprowadzenia innowacji i pozyskania unijnego dofinansowania.