1d30c5c10639ecfb6a0a8e8eaad1be93fd5c5c46-large

Jakie kary grożą świadczeniodawcy

Umowa zawarta z funduszem może zawierać zastrzeżenia o karze umownej w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.

1e432b2c5c01aa443928433d08c6ffa14548a78b-large

Co może skontrolować Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia – jako podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych – jest uprawniony do przeprowadzania kontroli u każdego świadczeniodawcy, z którym została zawarta umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

3af6706f81a478c8cabe11c1df31cb95f03fa1aa-large

Czy kara nałożona przez NFZ to koszt podatkowy

Wydatek na zapłatę kary umownej nałożonej przez NFZ za naruszenie niektórych aspektów realizacji umowy nie jest kosztem uzyskania przychodów. Również dochód wydany na zapłatę tej kary nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania jako przeznaczony na cele statutowe.

5c90d72dcfb96f88884a4a9ec08c8d68f1da494e-large

Zakończenie postępowania kontrolnego

Po zakończeniu postępowania kontrolnego sporządza się protokół z jego przebiegu. Protokół kontroli powinien zawierać zbiór ustaleń dotyczących działalności kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą.

123

NFZ karze za niewystawienie zwolnienia

Jeżeli pacjenci są odsyłani ze szpitala lub ze specjalistycznego gabinetu do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, jest to postępowanie sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów i może w konsekwencji narazić świadczeniodawców na kary ze strony NFZ.

4c389d6b6fc79686a4e47ef6eeb3a28cb350542d-small

Surowe kary za wyłudzanie pieniędzy od NFZ

Odkąd uruchomiono Zintegrowany Informator Pacjenta, na światło dzienne zaczęły lawinowo wychodzić oszustwa, których dopuszczały się placówki medyczne wobec NFZ.

5aee7ffa939beb03d1c9ee502656dc2c0a275388-small

W 2015 roku będzie więcej kontroli NFZ

Nie sposób uniknąć kontroli prowadzonych przez NFZ. Można jedynie systematycznie eliminować nieprawidłowości w celu uniknięcia kar finansowych. Jednak NFZ zapowiada, że w 2015 roku będzie ich znacznie więcej niż w latach poprzednich.

3b2120c25c983b3ba05474c0ddd4b0d10743b86a-small

NFZ żąda zwrotu środków od lekarzy rodzinnych

Wstrzymanie bieżących należności bądź egzekwowanie świadczeń już wypłaconych w przypadku nieprawidłowego wywiązywania się z zawartej umowy przez jedną ze stron jest możliwe. NFZ uznał za taką sytuację czas protestu lekarzy rodzinnych i teraz domaga się od nich zwrotu środków.

Fotolia_34377075_Subscription_Monthly_XL

Zawiadomienia z NFZ drogą elektroniczną

Nowe zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wdraża zmiany, które ostatnio zostały wprowadzone w przepisach odnoszących się do warunków postępowania dotyczących zawierania umów z NFZ.

333bc8693e131a8f9ab55b92d7772d4ba2745199-small

Kontrole ordynacji lekarskiej

Od 16 maja obowiązuje nowa procedura rozpatrywania zażaleń na czynności związanych z kontrolą ordynacji lekarskiej u świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawiania recept, prowadzone przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ.