Co się zmieniło w sposobie badań profilaktycznych pracowników

/appFiles/site_102/images/autor/wivJrVqcY4AtlRK.jpeg

Autor: Marzena Pytlarz-Pietraszko

Dodano: 22 stycznia 2021
Co się zmieniło w sposobie badań profilaktycznych pracowników

Od 16 grudnia obowiązują nowe wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. W tym zakresie zrezygnowano m.in. z obligatoryjnych konsultacji specjalistycznych. Co jeszcze się zmienia?

Rozporządzenie ministra zdrowia z 12 listopada 2020 r. zmienia rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Rewolucjonizuje to dotychczas obowiązujące zasady przeprowadzania badań profilaktycznych.

Jedną ze zmian jest wprowadzenie możliwości skierowania przez lekarza medycyny pracy na specjalistyczne badania konsultacyjne w zależności od wskazań, przede wszystkim: otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne.

Ma to na celu zidentyfikowanie u pracowników w danej grupie wiekowej czynników ryzyka zdrowotnego i wczesne wykrycie symptomów najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, tj. chorób układu sercowo-naczyniowego, metabolicznych i onkologicznych, edukację zdrowotną pracowników, w tym dotyczącą stylu życia oraz, w przypadku takiej potrzeby, wskazanie dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Wprowadzenie zmian w opiece profilaktycznej wskazuje m.in. na możliwość obniżenia kosztów badań profilaktycznych. Analiza przeprowadzona na próbie ponad 4 tys. badań pracowników narażonych na hałas wykazała, że tylko w 4% przypadków konieczne były konsultacje otolaryngologiczne.

Ponadto nadano nowe brzmienia załącznikowi nr 1 „Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników”, które ma na celu zapewnienie optymalizacji dostępności do badań profilaktycznych i racjonalizacji ich przeprowadzania.

W nowym brzmieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia w części V. Inne czynniki usunięto pojęcie „Prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej”. Jest to podyktowane brakiem zdefiniowania przez 20 lat pojęcia „pełnej sprawności psychoruchowej”, a co za tym idzie, wieloma problemami związanymi z interpretacją tego przepisu.

Wskazywanie na pełną sprawność psychoruchową powoduje problemy zarówno wśród pracodawców, jak i lekarzy, którzy orzekają o braku albo istnieniu przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną z uwzględnieniem opisu stanowiska pracy sporządzonego przez pracodawcę w skierowaniu na badania lekarskie.

Zamiast tego zaproponowano zastosowanie pojęcia „prace wymagające odpowiedniej sprawności psychoruchowej” z wykonaniem w zależności od wskazań właściwych dla stanowiska pracy testów sprawności psychoruchowej.

W każdym przypadku będzie konieczna ocena funkcji organizmu niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy. Przyjęto, aby w każdym przypadku wymagana sprawność była dostosowana i wynikała z warunków pracy oraz możliwości dostosowania tego stanowiska do ewentualnej niepełnosprawności. Ma to pozwolić uniknąć problemów w przypadku zatrudniania osób mniej sprawnych na określonych stanowiskach pracy, na których jest wymagana obecnie pełna sprawność psychoruchowa, np. zgodnie z obowiązującymi przepisami wydawane powinno być orzeczenie o niezdolności do pracy osobie niesłyszącej na stanowisko operatora wózka widłowego – mimo że pracodawca zapewnia bezpieczne warunki pracy i sposoby komunikacji.

Podobnie zakwalifikowanie stanowiska pracy związanego z kierowaniem pojazdem służbowym do prac wymagających pełnej sprawności psychoruchowej oznacza obecnie, że kierowca z niedosłuchem lub głuchy nie może być zatrudniony na takim stanowisku, co pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami w zakresie przyznawania prawa jazdy, w tym kierowcy kat. C, który może kierować przez 8 godzin 18-tonową ciężarówką. Częstotliwość badań profilaktycznych, w tym zakresie, wynosi 1 rok – 2 lata, a powyżej 50. roku życia co rok.

Ponadto w rozporządzeniu uwzględniono przepisy przejściowe stanowiące, że:

1) do badań profilaktycznych oraz postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczętych i niezakończonych przed 16 grudnia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przy czym czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność;

2) orzeczenia lekarskie wydane na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1 zachowują ważność przez okres, na jaki je wydano.

Rozporządzenie weszło w życie 16 grudnia 2020 r.

Autor: Marzena Pytlarz-Pietraszko

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »