Ministerstwo Zdrowia

Konsultacje Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Do 16 grudnia trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.

Program będzie wydawany na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z 11 września o zdrowiu publicznym. Zgodnie z ustawą zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

 • monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń dla zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
 • edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, zwłaszcza dzieci, młodzieży i osób starszych;
 • promocję zdrowia;
 • profilaktykę chorób;
 • działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
 • analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu
 • do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
 • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego;
 • rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
 • ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych.

Zadania te zostały przyporządkowane do poszczególnych celów operacyjnych, określonych na podstawie prognoz i analizy sytuacji zdrowotnej i demograficznej, a także danych o rozpowszechnieniu czynników ryzyka.

Jako cele operacyjne przyjęto:

 • poprawę sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa;
 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa;
 • ograniczenie rozpowszechnienia używania alkoholu, tytoniu i innych substancji
 • psychoaktywnych;
 • poprawę zdrowia psychicznego;
 • ograniczenie narażenia na środowiskowe i biologiczne czynniki ryzyka dla zdrowia somatycznego;
 • poprawę zdrowia osób starszych.

Zadania określone w programie mają dwojaki charakter.

Pierwsza grupa zadań to zadania własne administracji rządowej i samorządowej lub zadania wynikające z ustaw nakładających poszczególne obowiązki na samorządy.

Druga grupa zadań obejmuje nowe interwencje, które nie stanowią zadań własnych administracji rządowej i samorządowej i które wymagają wsparcia finansowego ze środków przewidzianych na realizację programu.

Nadrzędnym celem, który powinien być osiągnięty przez realizację programu jest wydłużenie życia w zdrowiu i dobrej jakości życia przez oddziaływanie na czynniki ryzyka i społeczne nierówności w zdrowiu.

Wprowadzenie programu umożliwi osiągnięcie wielu korzystnych efektów, wśród których do najważniejszych należy zmniejszenie narażenia na czynniki ryzyka odpowiedzialne za większość przewlekłych chorób niezakaźnych.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego, polegające na zwiększaniu świadomości zdrowotnej społeczeństwa, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyce chorób, tworzeniu środowisk sprzyjających zdrowiu, ułatwianiu podejmowania wyborów prozdrowotnych przyczynią się do dalszego wydłużenia życia, w tym życia bez choroby i niepełnosprawności, zmniejszenia zapadalności, chorobowości i przedwczesnej umieralności – przede wszystkim z powodu przewlekłych chorób niezakaźnych. Interwencje muszą być prowadzone z uwzględnieniem konieczności przeciwdziałania nierównościom społecznym w zdrowiu.

Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego przyczyni się do wielu korzystnych zmian zdrowotnych.

Podstawowe z nich obejmą:

 • zmniejszenie odsetka palących o 2% do 2020 r.;
 • zatrzymanie wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 r.;
 • zmniejszenie odsetka osób nieuprawiających aktywności fizycznej o 10% do 2025 r.;
 • zmniejszenie liczby osób pijących szkodliwie alkohol o 10% do 2025 r.;
 • długofalowym efektem będzie wydłużenie trwania życia do 78 lat (mężczyźni) i 84 lat
 • (kobiety) w 2030 r. oraz zmniejszenie różnicy w przeciętnej długości życia między
 • kobietami a mężczyznami z 8 lat do 6 lat.

Projekty zmian w pakiecie onkologicznym przekazane do konsultacji

Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmiany w tzw. pakiecie onkologicznym. Zostały one zawarte w trzech projektach rozporządzeń, które przekazano do konsultacji:

 • projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;
 • projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
 • projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Obecnie można zgłaszać uwagi do projektów: 

 • w trybie konsultacji publicznych – do 1 lipca 2015 r.
 • w trybie uzgodnień – do 15 czerwca 2015 r.

Proponowane zmiany uwzględniają uwagi ekspertów. Uelastyczniono między innymi regulacje dotyczące obowiązkowego składu konsylium w przypadku leczenia nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci lub dorosłych oraz w przypadku leczenia dzieci wprowadzono alternatywę dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej uwzględniającą specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej - w przypadku chirurgii szczękowo -twarzowej, oraz otorynolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii – w przypadku otorynolaryngologii.

Ponadto w części dotyczącej organizacji udzielania świadczeń uwzględniono przypadki, w których postawienie rozpoznania onkologicznego jest możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu operacyjnego.

Jednocześnie zmieniono wzór Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Nową kartę będzie mógł wydawać lekarz udzielający świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel