jakość

Projekt ustawy o jakości - do 19 lutego można zgłaszać uwagi

Do konsultacji trafił projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Celem nowej regulacji będzie skodyfikowanie w jednym akcie prawnym przepisów dotyczących jakości udzielanych świadczeń, przede wszystkim związanych z systemem akredytacji.

Minister proponuje uchylenie dotychczasowych aktów prawnych odnoszących się do jakości udzielanych świadczeń, zwłaszcza ustawy z 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia i zastąpienie ich jednym kompleksowym aktem.

Zmiany mają objąć również system monitorowania zdarzeń niepożądanych, wewnętrznych systemów monitorowania jakości świadczeń w szpitalach, klinicznych wskaźników jakości oraz rejestrów medycznych (przez gromadzenie danych o jakości udzielanych świadczeń w nowych rodzajach rejestrów).

Nowy system autoryzacji będzie miał charakter obligatoryjny, a nie fakultatywny jak obecnie. Na początku systemem akredytacji będą objęte wszystkie podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, które mają zawarte umowy z NFZ (z okresem przejściowym), a z czasem również pozostałe. Podmiot objęty systemem autoryzacji będzie wnosił coroczną opłatę za uczestnictwo w systemie (do 31 stycznia) w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ponadto proponuje się wprowadzenie możliwości różnicowania poziomu finansowania świadczeń ze środków publicznych w zależności od ich jakości, a nie tylko spełniania określonych wymagań lokalowych i osobowych. W celu monitorowania jakości udzielanych świadczeń ma być powołana Agencja do Spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta, działająca przy ministrze zdrowia oraz Rada Akredytacyjna jako organ opiniodawczo-doradczy.

System wewnętrznego monitorowania jakości i bezpieczeństwa obejmie wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą. Początkowo ma być obligatoryjny dla szpitali, a docelowo również dla pozostałych rodzajów podmiotów.

W obszarze monitorowania zdarzeń niepożądanych zakłada się wprowadzenie obowiązkowego rejestrowania i przeprowadzenia analizy poszczególnych przypadków. Informacje w tym zakresie byłyby przekazywane przez podmiot do Agencji i tam też wtórnie analizowane.

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., przy czym obowiązek spełniania kryteriów autoryzacji ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Dariusz Oleński

Dariusz Oleński: Jakość kosztuje i trzeba w nią inwestować

Osiąganie sukcesów jest możliwe tylko dzięki kadrze zarządzającej o wysokich kwalifikacjach, dla której celem nadrzędnym jest dobro organizacji. Menedżer swoim entuzjazmem i siłą przekonywania musi tę kadrę porwać do działania - rozmowa z DARIUSZEM OLEŃSKIM, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Jak można osiągnąć tak spektakularne sukcesy i stale utrzymywać się w gronie najlepszych menedżerów i placówek w Polsce, odnotowujących dodatni wynik finansowy?

Bardzo się staramy o to, aby nasi pacjenci byli zadowoleni z pobytu w szpitalu, a pracownicy postrzegali nas jako dobrego pracodawcę. Zależy nam również na tym, by nasi kontrahenci uznawali szpital za solidnego partnera biznesowego. Niezależnie od profilu organizacji, jaką zarządza menedżer, dobrze jest, jeśli jest wizjonerem. Bez zbędnych barier i obaw powinien patrzeć w przyszłość – w jak najszerszy horyzont, po to, aby wyznaczać cel strategiczny dla swojej placówki. Nie ma mowy o osiąganiu sukcesów bez kadry zarządzającej o wysokich kwalifikacjach, dla której celem nadrzędnym jest dobro organizacji. Kadry, którą menedżer swoim entuzjazmem i siłą przekonywania porwie do działania. Dużym ułatwieniem w zarządzaniu jest dobre uporządkowanie placówki, przykładowo poprzez utworzenie odpowiedniej mapy procesowej.

Jakość przy obecnym finansowaniu

Jakość przy obecnym finansowaniu

Dla podmiotów leczniczych zapewnienie jak naj­wyższej jakości świadczeń powinno być priorytetem. Prze­kłada się to bowiem na zdrowie, zaufanie, bezpieczeństwo, a przede wszystkim życie pacjenta. Niestety z obawy o przetrwanie, gdy brakuje czasu na prawdziwe zarządzanie, a wszystkie nowe pomysły zazwyczaj są kwitowane jednym słowem przez NFZ („nie - z braku środków finansowych”) zarządzający zapominają o jakości.

Jakość usług medycznych to niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów działalności podmiotu leczniczego oraz satysfakcji pacjentów. Dobry sprzęt medyczny, fachowa kadra, pełne zabezpieczenie diagnostyczne, infrastruktura i w końcu tzw. niemedyczne podejście do pacjenta (rozmowa, przedstawienie wszystkich informacji na temat leczenia, itp.). Podmiot, który to wszystko spełni, osiągnie niewątpliwie sukces na rynku usług medycznych, jednak w dalszym ciągu finanse, a szczególnie brak dofinansowania jednostki, przekłada się właśnie na jakość. Czy w obecnym systemie opieki zdrowotnej, w którym niedofinansowanie staje się rzeczywistością, coraz większa i dłuższa kolejka oczekujących pacjentów wpływa na jakość udzielanych świadczeń? Z pewnością tak. Dlatego pogoń za środkami finansowymi, reorganizacja pracy, zwolnienia, obniżanie wynagrodzeń, balansowanie na granicy ryzyka nie sprzyjają takiej jakości, jakiej pacjenci oczekują od świadczeniodawcy.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel