leki refundowane

Konsultacje ws. bezpłatnych leków dla osób 75+

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada przyznanie wszystkim świadczeniobiorcom po ukończeniu przez nich 75 roku życia, bez względu na kryterium dochodowe, uprawnienia do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze obwieszczenia.

Wykazem tym byłyby objęte przede wszystkim leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wydawane na podstawie recepty albo zlecenia lekarskiego, związane z leczeniem chorób wieku podeszłego.

Bezpłatne leki będzie mógł przepisywać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców (pacjentów) objętych opieką na podstawie deklaracji wyboru.

Przewiduje się, że pierwsze obwieszczenie asortymentowe dedykowane świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 lat zostanie wydanie nie wcześniej niż w II kwartale 2016 r.

Szacowany koszt wejścia w życie projektowanych zmian oscyluje w granicach 0,3 mld zł w 2016 r.  Zakłada się stopniowy wzrost kwoty refundacji wykazu wraz z przyrostem liczby osób powyżej 75 roku życia w społeczeństwie oraz z potencjalnym poszerzeniem liczby leków na wykazie. Będzie to ok. 15% rocznie w ciągu kolejnych 6-7 lat. Następnie na nastąpić spowolnienie tego wzrostu do ok. 6% rocznie w 8, 9 i 10 roku od daty wejścia ustawy w życie.  

Od 1 lipca nowa lista leków refundowanych

W wyniku zakończenia trwających w resorcie prac konsultacyjnych, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 18 czerwca 2015 r., w porównaniu do projektu z 18 czerwca 2015 r., w opublikowanym obwieszczeniu ministra zdrowia z 24 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2015 r. zaszły następujące zmiany: 

  1. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ
    1. z obwieszczenia usunięto błędnie zamieszczony w projekcie lek zawierający valganciclowir w postaci  proszku do sporządzania roztworu doustnego (1 kod EAN). W związku z tym, że minister zdrowia nie wydał decyzji administracyjnej o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny ww. leku, zaszła konieczność dokonania tej zmiany;  
    2. w związku ze zmianą terminu wejścia w życie decyzji z obwieszczenia usunięto środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego o charakterze diety wysokoenergetycznej (2 kody EAN) stosowany we wskazaniu mukowiscydoza.
  2. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII
    1. Minister zdrowia objął refundacją leki zwierające ombitaswir, paritaprewir, ritonawir (1 kod EAN) oraz dasabuwir (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2) – Załącznik B.71. do obwieszczenia. Objęcie refundacją pierwszej terapii bezinterferonowej poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, u których potwierdzono obecność zakażenia genotypem 1 lub 4 HCV. Decyzja o finansowaniu terapii bezinterferonowej  pacjentom zakażonym HCV jest odpowiedzią na postulaty zarówno środowiska pacjentów, jak i ekspertów w dziedzinie chorób zakaźnych.  
    2. Minister zdrowia objął refundacją lek zwierający dabrafenib (4 kody EAN) w ramach nowego programu lekowego Leczenie czerniaka skóry dabrafenibem (ICD-10 C 43) – Załącznik B.72. do obwieszczenia. Objęcie refundacją dabrafenibu poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z czerniakiem skóry.
wiper-pixel