sieć szpitali

Sejm uchwalił ustawę o tzw. sieci szpitali

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powstanie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali. W sieci będą mogły znaleźć się placówki, które od co najmniej dwóch lat mają umowę z NFZ i w których funkcjonuje izba przyjęć, albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie będą musiały spełniać szpitale ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne).

Placówki znajdujące się w sieci będą podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiatowe, drugi - ponadpowiatowe, a trzeci - wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ. Sieć będzie też obejmować między innymi ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Na funkcjonowanie tego systemu przeznaczonych będzie około 91% środków, z których obecnie finansowane jest leczenie szpitalne. Pozostałe 9%  będzie przeznaczone na konkursy świadczeń, do których będą mogły przystąpić zarówno placówki, które nie zakwalifikowały się do sieci, jaki i szpitale sieciowe, które będą chciały otrzymać finansowanie np. na funkcjonowanie dodatkowych oddziałów.

Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci w każdym województwie będą ogłaszane nie później niż do 27 czerwca 2017 roku. Do 26 września 2017 zostaną one uzupełnione o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów. Wykazy będą obowiązywały od 1 października 2017 roku przez kolejne 4 lata.

BAZA WIEDZY >> Sieć szpitali - poznaj konsekwencje planowanych zmian

BLOGI >> Marek Stebnicki, Sieć szpitali w sieci emocji

BLOGI >> Janusz Atłachowicz, Sieć szpitali może zwiększyć ich zadłużenie

BLOGI >> Sławomir Jagieła, Sieć szpitali to kolejna reforma bez spójności

Rząd przyjął ustawę o sieci szpitali

Wprowadzenie systemu, który zabezpieczy pacjentom dostęp do leczenia szpitalnego, świadczeń wysoko specjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ma on także zapewnić pacjentom kompleksową opiekę zdrowotną oraz ciągłość udzielanych świadczeń i stabilność ich finansowania.

W praktyce nowe rozwiązania zapewnią zmniejszenie kolejek na SOR-ach, w izbach przyjęć oraz do specjalistów w poradniach przyszpitalnych i rehabilitacji poszpitalnej.

W ramach systemu zabezpieczenia będą funkcjonować grupy szpitali: szpitale I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń – niezależnie od struktury własności (czyli mogą to być podmioty publiczne i niepubliczne).

Kwalifikacja do każdego poziomu systemu zabezpieczenia nastąpi na okres kolejnych 4 lat kalendarzowych – to kompromis między potrzebą zapewnienia stabilizacji szpitalom a koniecznością dokonywania okresowej weryfikacji systemu. W ramach kwalifikacji danemu szpitalowi przyporządkuje się jeden z poziomów systemu zabezpieczenia oraz wskaże się profile, zakresy i rodzaje świadczeń, w ramach których będzie on mógł udzielać świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miał zagwarantowane zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szpitale skupione w systemie zabezpieczenia środki na swoje funkcjonowanie będą otrzymywały w formie ryczałtu, którego wysokość będzie powiązana z wartością świadczeń zrealizowanych w poprzednich okresach. Ryczałt – oprócz świadczeń szpitalnych – obejmie również świadczenia: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (realizowane w przychodniach przyszpitalnych) i rehabilitacji leczniczej.

Szczegółowy sposób ustalania ryczałtu określi rozporządzenie ministra zdrowia. Wysokość ryczałtu będzie ustalana na okres rozliczeniowy określony w umowie ze świadczeniodawcą – nie dłuższy niż rok kalendarzowy. Ponadto minister zdrowia określi w rozporządzeniu świadczenia opieki zdrowotnej, dla których w ramach systemu zabezpieczenia wyodrębni się środki na ich finansowanie.

Przyjmując ryczałtową formę rozliczania kosztów świadczeń założono odstąpienie od finansowania pojedynczych przypadków i procedur na rzecz finansowania w – ramach jednej kwoty – całości opieki udzielanej pacjentom w danym okresie rozliczeniowym.

Obok kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczenia, będzie obowiązywał dotychczasowy tryb zawierania umów o udzielanie świadczeń medycznych – na podstawie konkursów ofert lub rokowań. W praktyce niezakwalifikowanie szpitala do systemu zabezpieczenia nie pozbawi go możliwości przyjmowania pacjentów w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jeśli świadczeniodawcy będą chcieli zakwestionować niezakwalifikowanie się do systemu zabezpieczenia lub sposób kwalifikacji, będą mogli skorzystać z postępowania odwoławczego.

Przepisy nie wykluczają możliwości wejścia do systemu zabezpieczenia nowych podmiotów w ramach kolejnych kwalifikacji. Do systemu zabezpieczenia będą mogły także wejść podmioty, które powstaną w wyniku łączenia się.

Pierwsze wykazy podmiotów zakwalifikowanych do systemu zabezpieczenia w każdym województwie będą ogłaszane nie później niż do 27 czerwca 2017 r. Zostaną one uzupełnione, nie później niż do 26 września 2017 r., o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów.

Wykazy będą obowiązywały od 1 października 2017 r. przez kolejne 4 lata.

>>BAZA WIEDZY: Sieć szpitali - poznaj konsekwencje planowanych zmian
>>BLOG SŁAWOMIRA JAGIEŁY: Sieć szpitali to kolejna reforma bez spójności

Projekt dotyczący sieci szpitali przyjęty przez KERM

Utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali, to najważniejsze założenie projektu ustawy wprowadzającej sieć szpitali, przyjętej przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

PSZ ma także obejmować ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Zgodnie z zapowiedziami ok. 85% środków przeznaczonych na lecznictwo szpitalne będzie wykorzystane w ramach sieci, natomiast pozostałe środki będą dzielone w ramach konkursów.

W PSZ znajdą się szpitale, w których funkcjonuje izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie będzie musiała spełniać jedynie część placówek, np. szpitale onkologiczne i pulmonologiczne). Szpitale te muszą także mieć przez co najmniej 2 lata kalendarzowe oraz w momencie kwalifikacji umowę z NFZ w zakresie dotyczącym świadczeń, których dany szpital może udzielać w ramach PSZ.

Finansowanie szpitali będzie oparte w znacznej mierze na ryczałcie obejmującym łącznie wszystkie profile, w ramach których placówka udziela świadczeń w PSZ. Szpital zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miał zagwarantowaną umowę z NFZ.

W PSZ ma być wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Pierwsze wykazy podmiotów zakwalifikowanych do PSZ mają być ogłoszone nie później niż do 31 marca 2017 r., z terminem obowiązywania od 1 lipca br.

Oddziały NFZ będą zobowiązane zawrzeć umowę ze szpitalami zakwalifikowanymi do PSZ do 1 lipca 2017 r.

Umowy obejmujące udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawarte ze szpitalami niezakwalifikowanymi do PSZ wygasną 30 czerwca 2017 r.

>> BAZA WIEDZY: Od 2018 roku Narodowa Służba Zdrowia – kierunki reformy

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel