sieć szpitali

Do 29 maja konsultacje kryteriów kwalifikacji do sieci szpitali

Projekt rozporządzenia określającego m.in. szczegółowe kryteria kwalifikacji do poszczególnych poziomów tzw. sieci szpitali. Pierwsze wykazy placówek zakwalifikowanych do sieci będą ogłoszone do 27 czerwca. Wykazy będą obowiązywały od 1 października 2017 r. przez kolejne 4 lata.

W rozporządzeniu określono, że do sieci będą kwalifikowane placówki, które udzielają świadczeń w ramach co najmniej 6 profili dla szpitali onkologicznych i jednocześnie udzielają świadczeń w ramach co najmniej jednego z profili: ginekologia onkologiczna lub chirurgia onkologiczna lub chirurgia onkologiczna dla dzieci oraz co najmniej jednego z profili: brachyterapia lub radioterapia lub terapia izotopowa, oraz co najmniej jednego z profili: chemioterapia hospitalizacja lub hematologia lub onkologia i hematologia dziecięca lub onkologia kliniczna.

Do sieci będą też mogły być kwalifikowane te szpitale onkologiczne, które udzielają świadczeń w ramach co najmniej trzech profili określonych w ustawie.

Rozporządzenie określa też dodatkowe świadczenia, których będą mogły udzielać placówki zakwalifikowane do poszczególnych poziomów. Zgodnie z nim szpital może udzielać dodatkowych świadczeń w ramach dodatkowych profili lub rodzajów świadczeń, jeśli od co najmniej dwóch lat są one objęte umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ta zasada nie dotyczy np. świadczeń anestezjologicznych i intensywnej terapii oraz chemioterapii).

W załączniku do rozporządzenia wskazano także, jakie porady specjalistyczne odpowiadają poszczególnym profilom.

Wchodzi w życie: ustawa o sieci szpitali

Ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 844), tzw. ustawa o sieci szpitali wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (SPSZ), w ramach którego zakłady lecznicze z danego województwa będą kwalifikowane do jednego z sześciu poziomów zabezpieczenia (szpitale I, II i III stopnia oraz szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne, szpitale pediatryczne i szpitale ogólnopolskie), tworząc tzw. sieć szpitali. Dla każdego z poziomów zabezpieczenia określono odrębne profile kwalifikujące pozwalające na przyporządkowanie placówki.  Sieć szpitali ma rozpocząć działanie 1 października 2017 r. 

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ będą publikować w Biuletynie Informacji Publicznej wykazy placówek zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia ze wskazaniem wszystkich profili systemu zabezpieczenia oraz zakresów lub rodzajów dodatkowych, w ramach których będą oni udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia. Wykazy te będą publikowane co 4 lata do 27 marca i będą obowiązywać od 1 lipca. Wyjątek stanowi pierwszy wykaz, który ma zostać opublikowany do 27 czerwca 2017 roku i będzie obowiązywał od 1 października 2017 roku do 30 czerwca 2021 roku. Wykaz ten będzie co do zasady niezmienny przez cały okres kwalifikacji, czyli nie będzie mógł do niego przystąpić żaden nowy świadczeniodawca, a dotychczasowi nie będą mogli rozszerzać określonych w nim profili i świadczeń. Świadczeniodawcom niezadowolonym z treści wykazu przysługiwać będą środki odwoławcze w postaci protestu składanego do dyrektora oddziału NFZ w terminie 7 dni od jego opublikowania.

W nowym systemie udzielane będą świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ale tylko realizowane w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej realizowanych w ośrodku lub oddziale dziennym lub stacjonarnym, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Na finansowanie świadczeń w ramach SPSZ przeznaczone zostanie około 91% budżetu na leczenie szpitalne oraz około 37% budżetu na AOS.   

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel