SPZOZ

Wchodzi w życie z mocą od 1 lipca 2017: rozporządzenie zmieniające wynagrodzenia za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej wprowadza wzrost miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (najwyższego w danej kategorii zaszeregowania) o 10% w stosunku do stawek przyjętych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. Zmiany stawek wynagrodzenia wynikają z konieczności uwzględnienia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego uzgadnianego w trybie przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która weszła w życie 16 sierpnia 2017 r. i minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Rozporządzenie zmienia jedynie górne (maksymalne) stawki wynagrodzeń zasadniczych, tak aby ich wysokość umożliwiała dokonanie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie. Ustawa zakłada, że do 31 grudnia 2021 r. podmioty lecznicze będą zobowiązane do zagwarantowania każdemu pracownikowi wykonującemu zawód medyczny wynagrodzenia zasadniczego nie niższego od poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalanego zgodnie z art. 3 ustawy. Zgodnie z ustawą 1 lipca 2017 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.

Na mocy rozporządzenia wprowadza się wzrost miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (najwyższego w danej kategorii zaszeregowania) o 10% w stosunku do stawek przyjętych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, a nie o 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym, a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika.

e61158ee43bfbba93cd2d1389e906cc7130f5d47-xlarge

Kiedy ogłosić konkurs na kierownika

Powołanie komisji konkursowej, która wyłoni kierownika w podmiocie leczniczym, który nie jest przedsiębiorcą, powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od zwolnienia stanowiska objętego konkursem. Czy można ogłosić konkurs wcześniej, żeby zachować ciągłość zarządzania?

Zagadnienia związane z konkursem na stanowisko kierownika reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Zasadą wynikającą z § 3 ust. 2 jest, że komisja konkursowa jest powoływana w terminie dwóch miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska objętego konkursem. Ułomnością obowiązującej regulacji jest wskazanie wyłącznie maksymalnego terminu, w jakim należy ją powołać. Niezależnie od tego, czy jest to nieświadome pominięcie czy świadomy zabieg twórców przepisu, można uznać, że nie ma formalnych przeszkód prawnych, aby komisję powołać wcześniej – przed zwolnieniem stanowiska kierownika. Tym bardziej, że termin, w jakim stanowisko się zwolni, jest wiadomy. Brak przepisu w sprawie daty początkowej powołania komisji konkursowej w treści rozporządzenia wykonawczego powoduje, że powołanie komisji konkursowej wcześniej, zanim stanowisko objęte konkursem się zwolni, będzie dopuszczalne. Nie ma bowiem w tym zakresie wyraźnego zakazu.

Do 31 maja sporządź raport ekonomiczno-finansowy SPZOZ za 2016 rok

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej z czerwca 2016 roku wprowadziła nowe obowiązki dla kierowników SPZOZ. Wśród nich znalazł się określony w art. 53a ustawy wymóg sporządzenia i przekazania podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu w terminie do 31 maja każdego roku.

Według nowelizacji ustawy, która m.in. zlikwidowała procedurę bezpośredniego przekształcenia SPZOZ w spółkę prawa handlowego w okolicznościach przynoszenia przez zakład strat przewyższających wartość amortyzacji i możliwości pokrycia jej funduszem zakładu, przekształcenie w spółkę nie prowadzi jednoznacznie do poprawy kondycji finansowej SPZOZ. Istotną rolę natomiast odgrywa właściwy nadzór nad gospodarką finansową sprawowany przez podmiot tworzący, stąd też koniecznym jest jego wsparcie i wyposażenie w skuteczne narzędzia kontrolne.

Raport finansowo-ekonomiczny ma stanowić jedno z takich narzędzi, które umożliwi posiadanie jednolitej, aktualnej wiedzy na temat sytuacji finansowej SPZOZ. Nieprzypadkowo termin jego sporządzenia ustalono do końca maja. Przyjęto bowiem, że raport będzie przygotowywany równolegle z rocznym sprawozdaniem finansowym, stanowiąc jego uzupełnienie i rozwinięcie.

Raport ma składać się z trzech podstawowych elementów:

  • analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej za miniony rok, tj. rok 2016,
  • prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń (2017 – 2019),
  • informacji o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Wchodzi w życie 20 grudnia: zmiany w konkursach na stanowiska kierownicze

Nowe rozwiązania wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia z 21 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2016 r. poz. 1957) mają na celu przyspieszenie procedury konkursowej.

Skrócono termin na składanie ofert konkursowych do minimum 10 dni (poprzednio minimum 30 dni) oraz na zawiadomienie członków komisji o jej posiedzeniu (z minimum 7, a nie 14-dniowym wyprzedzeniem).

Zastąpiono także obligatoryjne ogłoszenie o konkursie w prasie ogólnopolskiej, wymogiem opublikowania ogłoszenia jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu tworzącego. Treść ogłoszenia o konkursie została uzupełniona o miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur (poprzednio wystarczyło jedynie wskazanie terminu).

W nowelizacji przewidziano ponadto ułatwienia w zakresie wymaganych od kandydatów dokumentów. Obecnie dopuszczalne będzie poświadczanie za zgodność przez samego kandydata kopii dokumentów odnoszących się do jego dorobku i kwalifikacji zawodowych.

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego będzie wymagane jedynie w przypadku konkursu na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego (nie może być ono starsze niż 1 miesiąc od daty zgłoszenia kandydatury). W przypadku konkursów na pozostałe stanowiska kierownicze wystarczy złożenie przez kandydata pisemnego oświadczenia o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Nowelizacja wchodzi w życie 20 grudnia 2016 r. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wskazaną datą zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe.  

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel