zdrowie publiczne

Do 15 marca można składać wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Rozporządzenie ministra zdrowia z 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9) obowiązuje od 4 stycznia 2017 r.

Zgodnie z nim wnioski na bieżący rok można składać tylko do 15 marca 2017 r. Wnioski na kolejny rok będą natomiast składane do 1 września roku poprzedzającego. A zatem w 2017 roku wnioski będą składane dwukrotnie. Dodatkowo, ze względu wysokość środków przeznaczonych na dany rok oraz terminy realizacji programów, możliwe jest ogłoszenie dodatkowych terminów składania wniosków.

Właściwie wypełniony wniosek powinien zawierać między innymi takie dane, jak wskazanie programu, wysokość wnioskowanego dofinansowania oraz udział środków własnych. Treść wniosku określa szczegółowo rozporządzenie. Dokumenty powinny być składane w formie papierowej, do właściwego oddziału NFZ.

Rozporządzenie przewiduje również ograniczoną formę postępowania odwoławczego - w przypadku odmowy zaakceptowania wniosku wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia podania o dokonanie ponownej oceny. Decyzja wydana w tym trybie jest już jednak ostateczna i nie podlega dalszym zaskarżeniom.

Rozporządzenie określa ponadto terminy przekazywania środków, procedurę zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz sposób rozliczania dofinansowania.

>> BAZA WIEDZY: Jak uzyskać dotacje na zdrowie publiczne - pierwszy nabór wniosków do 15 marca

Projekt rozporządzenia w sprawie informacji o zadaniach z zakresu zdrowia publicznego

Przekazany do konsultacji publicznych 31 października 2016 r. projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego określa sposób przekazywania informacji o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego oraz wzór dokumentu zawierającego informacje o tych zadaniach.

Zgodnie z art. 12 ustawy o zdrowiu publicznym, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., organy administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne uczestniczące w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przekażą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia - do 30 kwietnia każdego roku - roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

Samorządy przekażą właściwemu wojewodzie - do 31 marca każdego roku - roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Wojewoda zweryfikuje tę informację pod względem spełniania określonych w ustawie wymagań oraz zgodności realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego celów i podjętych lub zrealizowanych zadań z celami operacyjnymi i zadaniami służącymi do ich realizacji, określonymi w Narodowym Programie Zdrowia.

Wojewoda przygotuje informację zbiorczą wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej. Przekaże ją ministrowi zdrowia do 30 września każdego roku.

Na tej podstawie minister zdrowia sporządzi -  co dwa lata - informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego określono, że informacje z zakresu zdrowia publicznego o zrealizowanych lub podjętych zadaniach gmina, powiat, samorząd województwa oraz wojewoda przekażą w postaci pisemnej i elektronicznej w postaci arkusza kalkulacyjnego bazy danych, zgodnie ze wzorem, który jest załącznikiem do rozporządzenia. Informacje w postaci elektronicznej będą dostarczane na nośniku umożliwiającym odczyt danych w sposób cyfrowy albo przez teletransmisję.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wchodzi w życie 3 grudnia: ustawa o zdrowiu publicznym

Ustawa o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1916) ma poprawić koordynację działań podejmowanych w tej dziedzinie, kładąc nacisk na profilaktykę, edukację i promocję zdrowotną. Podstawą jej działań będzie Narodowy Program Zdrowia (NPZ).

Większość uregulowań dotyczących utworzenia NPZ oraz związanych z jego funkcjonowaniem zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Pierwszy NPZ ma objąć lata 2016-2020. Na jego realizację w 2016 r. z budżetu państwa zostanie przeznaczone ok. 140 mln zł.

Ustawa ma znacząco wzmocnić mechanizmy diagnozowania problemów zdrowia publicznego i umożliwić racjonalne planowanie działań przez podmioty odpowiedzialne za prowadzenie polityki zdrowotnej - jednostki samorządu terytorialnego, Narodowy Fundusz Zdrowia, służby medycyny pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, kuratorów oświaty, szkoły i uczelnie wyższe.

Zakładane są: prowadzenie kampanii edukacyjnych, promowanie spożywania zdrowych produktów, pomoc w leczeniu uzależnień od tytoniu i alkoholu, wspieranie osób z problemami zdrowia psychicznego (depresja czy zaburzenia nerwicowe), wczesna diagnostyka chorób i rozwój badań naukowych.

Ustawa zakłada utworzenie Rady do spraw Zdrowia Publicznego. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele prezydenta, administracji publicznej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pracodawców i organizacji pozarządowych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz konsultanci krajowi.

W ustawie przewidziano także możliwość powołania pełnomocnika rządu ds. zdrowia publicznego.

Utworzony zostanie też Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia, który będzie koordynował działania i rozwiązywał problemy związane z realizacją NPZ. Przewodniczył mu będzie minister zdrowia, a w jego skład wejdą przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za realizację NPZ.

3a0ad466b26162ce7a0aa891d34814f5f1adc09c-large

Ustawa o zdrowiu publicznym podpisana przez prezydenta

Narodowy Program Zdrowia będzie podstawą zadań związanych ze zdrowiem publicznym. Będą je realizowały administracja rządowa, agencje wykonawcze i państwowe jednostki organizacyjne, a także samorządy realizujące zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia. Koordynatorem działań będzie minister zdrowia - to postanowienia ustawy z 11 marca 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Prezydent podpisał ustawę o zdrowiu publicznym. Prace nad ustawą rozpoczęły się w  marcu br. Głównymi założeniami projektu było usystematyzowanie działań w obszarze zdrowia publicznego przez zapewnienie ich ciągłości, adekwatności i kompleksowości.

Na gruncie nowej ustawy o zdrowiu publicznym utworzono struktury, które będą odpowiedzialne za koordynację oraz monitorowanie działalności władz publicznych wpływających na zmianę stanu zdrowia populacji, a także zapewniono trwałe systemy finansowania w tym zakresie. Wskazane regulacje pozwolą na stworzenie mechanizmów, które w sposób bezpośredni wpłyną na poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują m.in.:

  • monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa,
  • edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności: dzieci, młodzieży i osób starszych,
  • promocję zdrowia,
  • profilaktykę chorób,
  • działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji,
  • analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,
  • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego,
  • rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
  • ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych,
  • obszar aktywności fizycznej.

Prezydent podpisał: ustawa o zdrowiu publicznym

Ustawa z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym określa zadania z zakresu zdrowia publicznego, wskazuje podmioty realizujące te zadania oraz określa podmiot, którym jest minister właściwy do spraw zdrowia, koordynujący ich realizację. Zadania z zakresu zdrowia publicznego będą realizowały organy administracji rządowej, agencje wykonawcze i państwowe jednostki organizacyjne, a także jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia.

Koordynatorem realizacji tych zadań będzie minister właściwy do spraw zdrowia, jednak ustawa dopuszcza, że zadania te będzie realizował pełnomocnik rządu do spraw zdrowia publicznego.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa,

2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności: dzieci, młodzieży i osób starszych,

3) promocję zdrowia,

4) profilaktykę chorób,

5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji,

6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,

7) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego,

8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,

9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych,

10) obszar aktywności fizycznej.

Podstawą do podejmowanych działań w tych zakresach będzie Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Pierwszy program ma zostać przyjęty na lata 2016-2020. W 2016 roku na NPZ rząd przeznaczy 140,7 mln zł.

Program pozwoli skuteczniej zapobiegać chorobom oraz przyczyni się do wzmocnienia i podniesienia jakości zdrowia obywateli. Osiągnięte to zostanie m.in. przez kampanie edukacyjne, promowanie spożycia zdrowych produktów, pomoc w leczeniu uzależnień od tytoniu i alkoholu, wspieranie osób z problemami zdrowia psychicznego (depresja, zaburzenia nerwicowe), wczesną diagnostykę chorób i rozwój badań naukowych. Nowym zadaniem, ujętym w NPZ, będzie program profilaktyki otyłości, nieobjęty obecnie finansowaniem.

Realizacja zadań przewidzianych w ustawie i NPZ ma doprowadzić do korzystnych zmian zdrowotnych, w tym do zmniejszenia odsetka palących o 2% do 2020 roku, zatrzymania wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 roku, zmniejszenia liczby osób pijących szkodliwie alkohol o 10% do 2025 roku. Długofalowym efektem będzie wydłużenie życia mężczyzn do 78 lat i kobiet do 84 lat w 2030 roku oraz zmniejszenie różnicy w przeciętnej długości życia między kobietami a mężczyznami z 8 do 6 lat.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel