zdrowie publiczne

Do 15 marca można składać wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Rozporządzenie ministra zdrowia z 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9) obowiązuje od 4 stycznia 2017 r.

Zgodnie z nim wnioski na bieżący rok można składać tylko do 15 marca 2017 r. Wnioski na kolejny rok będą natomiast składane do 1 września roku poprzedzającego. A zatem w 2017 roku wnioski będą składane dwukrotnie. Dodatkowo, ze względu wysokość środków przeznaczonych na dany rok oraz terminy realizacji programów, możliwe jest ogłoszenie dodatkowych terminów składania wniosków.

Właściwie wypełniony wniosek powinien zawierać między innymi takie dane, jak wskazanie programu, wysokość wnioskowanego dofinansowania oraz udział środków własnych. Treść wniosku określa szczegółowo rozporządzenie. Dokumenty powinny być składane w formie papierowej, do właściwego oddziału NFZ.

Rozporządzenie przewiduje również ograniczoną formę postępowania odwoławczego - w przypadku odmowy zaakceptowania wniosku wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia podania o dokonanie ponownej oceny. Decyzja wydana w tym trybie jest już jednak ostateczna i nie podlega dalszym zaskarżeniom.

Rozporządzenie określa ponadto terminy przekazywania środków, procedurę zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz sposób rozliczania dofinansowania.

>> BAZA WIEDZY: Jak uzyskać dotacje na zdrowie publiczne - pierwszy nabór wniosków do 15 marca

Prezydent podpisał: ustawa o zdrowiu publicznym

Ustawa z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym określa zadania z zakresu zdrowia publicznego, wskazuje podmioty realizujące te zadania oraz określa podmiot, którym jest minister właściwy do spraw zdrowia, koordynujący ich realizację. Zadania z zakresu zdrowia publicznego będą realizowały organy administracji rządowej, agencje wykonawcze i państwowe jednostki organizacyjne, a także jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia.

Koordynatorem realizacji tych zadań będzie minister właściwy do spraw zdrowia, jednak ustawa dopuszcza, że zadania te będzie realizował pełnomocnik rządu do spraw zdrowia publicznego.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa,

2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności: dzieci, młodzieży i osób starszych,

3) promocję zdrowia,

4) profilaktykę chorób,

5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji,

6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,

7) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego,

8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,

9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych,

10) obszar aktywności fizycznej.

Podstawą do podejmowanych działań w tych zakresach będzie Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Pierwszy program ma zostać przyjęty na lata 2016-2020. W 2016 roku na NPZ rząd przeznaczy 140,7 mln zł.

Program pozwoli skuteczniej zapobiegać chorobom oraz przyczyni się do wzmocnienia i podniesienia jakości zdrowia obywateli. Osiągnięte to zostanie m.in. przez kampanie edukacyjne, promowanie spożycia zdrowych produktów, pomoc w leczeniu uzależnień od tytoniu i alkoholu, wspieranie osób z problemami zdrowia psychicznego (depresja, zaburzenia nerwicowe), wczesną diagnostykę chorób i rozwój badań naukowych. Nowym zadaniem, ujętym w NPZ, będzie program profilaktyki otyłości, nieobjęty obecnie finansowaniem.

Realizacja zadań przewidzianych w ustawie i NPZ ma doprowadzić do korzystnych zmian zdrowotnych, w tym do zmniejszenia odsetka palących o 2% do 2020 roku, zatrzymania wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 roku, zmniejszenia liczby osób pijących szkodliwie alkohol o 10% do 2025 roku. Długofalowym efektem będzie wydłużenie życia mężczyzn do 78 lat i kobiet do 84 lat w 2030 roku oraz zmniejszenie różnicy w przeciętnej długości życia między kobietami a mężczyznami z 8 do 6 lat.

wiper-pixel