Programy polityki zdrowotnej - co się zmieni

Jeżeli samorządowy program polityki zdrowotnej uzyska pozytywną opinię prezesa AOTMiT, będzie mógł być realizowany i finansowany. Dotyczy to również sytuacji, gdy opinia prezesa będzie pozytywna warunkowo, lecz wówczas – przed wdrożeniem do realizacji i finansowania – będzie istniał obowiązek usunięcia „warunku” wskazanego w tej opinii. Jakie jeszcze zmiany są planowane w samorządowych programach polityki zdrowotnej?

Projekt przepisów dotyczących programów polityki zdrowotnej, nad którym obecnie pracuje Sejm, zakłada jedynie, że za naruszenie dyscypliny finansów publicznych będzie uważane zaciągnięcie zobowiązania w związku z realizacją programu w dwóch przypadkach:

  1. kiedy nie uzyskano opinii prezesa AOTMIT co do projektu tego programu (np. w ogóle wymaganej opinii nie zasięgnięto),
  2. gdy projekt  programu uzyskał negatywną opinię.

W projektowanych przepisach jest mowa o doprecyzowaniu, w jakiej sytuacji mamy do czynienia z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, a nie  o kontrolowaniu wydatków samorządów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek uzyskiwania opinii prezesa AOTMiT dotyczących projektów programów polityki zdrowotnej, jednak zdarza się, że takie opinie nie są uzyskiwane i tym samym programy są uruchamiane, realizowane i finansowane, mimo braku np. dowodów naukowych na skuteczność działań.

Porównanie obecnego stanu prawnego z zaproponowanymi zmianami

Artykuł 48a ustawy o świadczeniach (…) wskazuje na konieczność uzyskania opinii Agencji przed rozpoczęciem realizacji programu polityki zdrowotnej (ppz), przy czym proces ten nie jest dokładnie opisany. Brakuje określenia:

  • jak powinien być zbudowany program, jakie elementy należy uwzględnić w projekcie, co powodowało, że do oceny wpływały projekty różnej jakości
  • jak przebiega proces oceny i jakie jest postępowanie w przypadku, gdy opis w projekcie nie spełnia wymogów konstrukcji programu i nie może zostać właściwie oceniony
  • (w sposób precyzyjny) kiedy opinia agencji nie jest wymagana
  • roli opinii agencji, która nie jest wiążąca – nawet w przypadku oceny negatywnej

Ponadto nie ma obowiązku sprawozdawania realizacji i wyników programu, tym samym nie wiadomo, jakie działania są podejmowane na terenie kraju, a co za tym idzie, czy finanse publiczne są wydatkowane w sposób właściwy.

Proponowane zmiany. Korekta zidentyfikowanych braków

Wskazano dobrą praktykę w zakresie budowania programu przez określenie jego elementów oraz narzucenie obowiązku na agencję w zakresie wydawania rekomendacji dla problemów zdrowotnych przedstawiających modelowe rozwiązania, to ułatwi przygotowywanie ppz. Opisano proces wewnętrzny oceny i opiniowania projektu (tak, jak ma to miejsce przy innych zadaniach agencji), w celu umożliwienia właściwej oceny, zwiększenia transparentności decyzji. Wprowadzono obowiązek utworzenia repozytorium z dokumentami dostępnymi do informacji publicznej w celu zwiększenia transparentności i umożliwienia zdobywania wiedzy na przykładach projektów już ocenionych. Wprowadzono zapis, że opinia agencji jest wiążąca dla samorządów, co pozwoli na realizację tylko uzasadnionych działań i umożliwi również kontrolę finansową.
Wprowadzono konieczność raportowania realizacji ppz do agencji, co pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu działań na terenie kraju. Agencja będzie odpowiedzialna za analizy w tym zakresie (dotychczas takie dane nie były zbierane i nie było wiadomo, jakie działania w zakresie zdrowia publicznego są w rzeczywistości prowadzone). Wskazano okoliczności wymagające zaprzestania prowadzenia pzz przez samorządy (np. kiedy działania nie są uzasadnione w świetle dowodów naukowych), co pozwoli na racjonalną gospodarkę finansową. W obecnej konstrukcji prawnej, obowiązującej od sierpnia 2009 roku, czego nie zmieniono, AOTMiT w zakresie opiniowania programów pzz jest niezależny od Ministerstwa Zdrowia.

Autor: Greta Kanownik
Słowa kluczowe:
zdrowie publiczne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »