Programy polityki zdrowotnej - co się zmieni

/appFiles/site_102/images/autor/mnobG4gAJBp85ZV.jpeg

Autor: Greta Kanownik

Dodano:

Programy polityki zdrowotnej - co się zmieni  

Jeżeli samorządowy program polityki zdrowotnej uzyska pozytywną opinię prezesa AOTMiT, będzie mógł być realizowany i finansowany. Dotyczy to również sytuacji, gdy opinia prezesa będzie pozytywna warunkowo, lecz wówczas – przed wdrożeniem do realizacji i finansowania – będzie istniał obowiązek usunięcia „warunku” wskazanego w tej opinii. Jakie jeszcze zmiany są planowane w samorządowych programach polityki zdrowotnej?

Projekt przepisów dotyczących programów polityki zdrowotnej, nad którym obecnie pracuje Sejm, zakłada jedynie, że za naruszenie dyscypliny finansów publicznych będzie uważane zaciągnięcie zobowiązania w związku z realizacją programu w dwóch przypadkach:

  1. kiedy nie uzyskano opinii prezesa AOTMIT co do projektu tego programu (np. w ogóle wymaganej opinii nie zasięgnięto),
  2. gdy projekt  programu uzyskał negatywną opinię.

W projektowanych przepisach jest mowa o doprecyzowaniu, w jakiej sytuacji mamy do czynienia z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, a nie  o kontrolowaniu wydatków samorządów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek uzyskiwania opinii prezesa AOTMiT dotyczących projektów programów polityki zdrowotnej, jednak zdarza się, że takie opinie nie są uzyskiwane i tym samym programy są uruchamiane, realizowane i finansowane, mimo braku np. dowodów naukowych na skuteczność działań.

Porównanie obecnego stanu prawnego z zaproponowanymi zmianami

Artykuł 48a ustawy o świadczeniach (…) wskazuje na konieczność uzyskania opinii Agencji przed rozpoczęciem realizacji programu polityki zdrowotnej (ppz), przy czym proces ten nie jest dokładnie opisany. Brakuje określenia:

  • jak powinien być zbudowany program, jakie elementy należy uwzględnić w projekcie, co powodowało, że do oceny wpływały projekty różnej jakości
  • jak przebiega proces oceny i jakie jest postępowanie w przypadku, gdy opis w projekcie nie spełnia wymogów konstrukcji programu i nie może zostać właściwie oceniony
  • (w sposób precyzyjny) kiedy opinia agencji nie jest wymagana
  • roli opinii agencji, która nie jest wiążąca – nawet w przypadku oceny negatywnej

Ponadto nie ma obowiązku sprawozdawania realizacji i wyników programu, tym samym nie wiadomo, jakie działania są podejmowane na terenie kraju, a co za tym idzie, czy finanse publiczne są wydatkowane w sposób właściwy.

Proponowane zmiany. Korekta zidentyfikowanych braków

Wskazano dobrą praktykę w zakresie budowania programu przez określenie jego elementów oraz narzucenie obowiązku na agencję w zakresie wydawania rekomendacji dla problemów zdrowotnych przedstawiających modelowe rozwiązania, to ułatwi przygotowywanie ppz. Opisano proces wewnętrzny oceny i opiniowania projektu (tak, jak ma to miejsce przy innych zadaniach agencji), w celu umożliwienia właściwej oceny, zwiększenia transparentności decyzji. Wprowadzono obowiązek utworzenia repozytorium z dokumentami dostępnymi do informacji publicznej w celu zwiększenia transparentności i umożliwienia zdobywania wiedzy na przykładach projektów już ocenionych. Wprowadzono zapis, że opinia agencji jest wiążąca dla samorządów, co pozwoli na realizację tylko uzasadnionych działań i umożliwi również kontrolę finansową.
Wprowadzono konieczność raportowania realizacji ppz do agencji, co pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu działań na terenie kraju. Agencja będzie odpowiedzialna za analizy w tym zakresie (dotychczas takie dane nie były zbierane i nie było wiadomo, jakie działania w zakresie zdrowia publicznego są w rzeczywistości prowadzone). Wskazano okoliczności wymagające zaprzestania prowadzenia pzz przez samorządy (np. kiedy działania nie są uzasadnione w świetle dowodów naukowych), co pozwoli na racjonalną gospodarkę finansową. W obecnej konstrukcji prawnej, obowiązującej od sierpnia 2009 roku, czego nie zmieniono, AOTMiT w zakresie opiniowania programów pzz jest niezależny od Ministerstwa Zdrowia.

Autor: Greta Kanownik
Słowa kluczowe:
zdrowie publiczne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Katowice 01.lutego.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Poznań 02.lutego.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie