Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 192)

Dz.U.13..1447
2015-01-01 Dz.U.14..1986 § 1
2015-05-21 Dz.U.15..698 § 1
2015-06-04 Dz.U.15..698 § 1
2015-11-01 Dz.U.15..1660 § 1
tekst jednolity Dz.U.16..192
2016-04-26 Dz.U.16..482 § 1
2017-07-01 Dz.U.17..1249 § 1
2018-07-01 Dz.U.18..1257 § 1
2019-03-08 Dz.U.19..333 § 1
rozporządzenie
Ministra Zdrowia
z dnia 20 czerwca 2008 r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Rozporządzenie określa zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, w tym sposób obliczania średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, zwanemu dalej "Funduszem", lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji oraz wzory dokumentów.
2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2)
osoba, której udzielono świadczenia - następujące kategorie osób:
a)
świadczeniobiorcę,
b)
osobę uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji,
c)
osobę, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy,
d)
osobę niebędącą ubezpieczonym, posiadającą uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 pkt 2-6 i 9 ustawy;
3)
osobisty numer identyfikacyjny - stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
4)
 1. § 1 ust. 2 pkt 4 zmieniony z dniem 26 kwietnia 2016 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2016.482)
przepustka - okresowe przebywanie świadczeniobiorcy poza podmiotem leczniczym w trakcie stacjonarnego leczenia: psychiatrycznego, długoterminowego, paliatywnego i hospicyjnego, uzdrowiskowego lub rehabilitacji leczniczej, bez dokonywania z niego wypisu, po wyrażeniu zgody przez tego świadczeniobiorcę albo przez jego rodzica, albo opiekuna prawnego oraz przez podmiot leczniczy, w którym świadczeniobiorca przebywa.
§ 2.
1.
Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie, zwani dalej "świadczeniodawcami", tworzą i prowadzą w formie elektronicznej rejestr świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej "rejestrem świadczeń".
2.
W rejestrze świadczeń gromadzone są dane charakteryzujące każde udzielone świadczenie opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie, zwane dalej "świadczeniem".
§ 3.
1.
Rejestr świadczeń obejmuje następujące dane dotyczące udzielonego świadczenia zdrowotnego:
1)
charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia zdrowotnego, zgodnie z przepisami § 4;
2)
kod świadczenia, wynikający z powiązania kodu funkcji ochrony zdrowia oraz kodu jednostki statystycznej, określony zgodnie z tabelą nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, zwany dalej "kodem świadczenia";
3)
 1. § 3 ust. 1 pkt 3 zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)

kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta; jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone w oddziale szpitalnym, przyczyną główną jest rozpoznanie przy wypisie, wpisane do księgi chorych komórki organizacyjnej, prowadzonej zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone w związku z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zwanej dalej „kartą onkologiczną”, lub na podstawie karty onkologicznej – przyczyną główną jest podejrzenie lub rozpoznanie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego, zwanego dalej „nowotworem złośliwym”, wpisane do karty onkologicznej po udzieleniu tego świadczenia; w przypadku gdy przyczyną główną jest rozpoznanie choroby rzadkiej, znajdującej się w klasyfikacji ORPHANET, dodatkowo jest przekazywany właściwy numer tej klasyfikacji;  

4)
kody nie więcej niż trzech przyczyn współistniejących według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
5)
kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, w polskiej wersji uznanej przez płatnika za obowiązującą w związku z rozliczaniem świadczeń (pełny kod składa się z siedmiu znaków), z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a jeżeli kod dotyczy procedury:
a)
dokonania przeszczepu lub innej procedury określonej przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych - dodatkowo datę wykonania tej procedury,
b)
wykonanej w warunkach, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219), w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm. 3 ) lub w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm. 4 ) - dodatkowo datę, godzinę i minutę w systemie 24-godzinnym wykonania tej procedury, z wyłączeniem świadczeń udzielanych przez zespół ratownictwa medycznego;
6)
datę rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego;
7)
datę zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego;
7a)
datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia przebywania świadczeniobiorcy na przepustce - w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w pkt 2, jest pobyt w oddziale szpitalnym lub pobyt;
8)
liczbę dni lub osobodni, w których udzielano świadczenia zdrowotnego - w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w pkt 2, jest osoba leczona, cykl leczenia lub sesja;
9)
datę wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, o której mowa w art. 20 ust. 1 albo 12 ustawy, zwaną dalej "listą oczekujących", oraz kryterium medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu terminu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy - jeżeli udzielone świadczenie jest przyczyną skreślenia z listy oczekujących;
10)
identyfikator świadczeniodawcy udzielającego świadczenia zdrowotnego określony według załącznika nr 2 do rozporządzenia, zwany dalej "identyfikatorem świadczeniodawcy";
11)
 1. § 3 ust. 1 pkt 11 zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
identyfikator osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego lub osoby odpowiedzialnej za jego udzielenie; w przypadku wykonania operacji lub zabiegu w oddziale szpitalnym dodatkowo identyfikator osoby kierującej wykonaniem tej operacji albo zabiegu, na który składa się:
a)
numer prawa wykonywania zawodu, a w przypadku gdy osoba wykonuje zawód medyczny, dla którego nie jest przyznawany numer prawa wykonywania zawodu – numer PESEL,
b)
kod przynależności do danej grupy zawodowej, określony w tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
12)
charakteryzujące skierowanie lub zlecenie, jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone na podstawie skierowania lub zlecenia:
a)
datę wystawienia skierowania lub zlecenia,
b)
identyfikator skierowania lub zlecenia, jeżeli występuje,
c)
identyfikator świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie lub zlecenie albo pełna nazwa innego podmiotu uprawnionego do zlecania świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz VIII część kodu resortowego, jeżeli została nadana,
d)
numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub felczera wystawiającego skierowanie lub zlecenie;
13)
kod trybu przyjęcia osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, określony zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia - w przypadku udzielenia świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
13a)
informację, czy świadczenie zdrowotne zostało udzielone w warunkach, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
14)
kod badania, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w przypadku świadczeń w zakresie:
a)
podstawowej opieki zdrowotnej - dla każdego badania znajdującego się w wykazie badań diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej i nieobrazowej gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy,
b)
ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej - wyłącznie dla badania diagnostyki obrazowej znajdującego się w wykazie badań diagnostycznych gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy.
15)
kod sposobu kontynuacji leczenia świadczeniobiorcy, któremu udzielono świadczenia zdrowotnego, określony zgodnie z tabelą nr 16 załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku udzielenia świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
16)
datę, godzinę i minutę, w systemie 24-godzinnym:
a)
przyjęcia świadczeniobiorcy do szpitalnego oddziału ratunkowego,
b)
wypisu świadczeniobiorcy ze szpitalnego oddziału ratunkowego,
c)
przekazania świadczeniobiorcy do oddziału szpitalnego
-
w przypadku udzielenia świadczenia przez szpitalny oddział ratunkowy;
17)
kod miejsca zakwaterowania świadczeniobiorcy, określony zgodnie z tabelą nr 18 załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 33b ust. 1 ustawy.
2.
W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest pobyt w oddziale szpitalnym, wszystkie pobyty osoby, której udzielono świadczenia, pomiędzy wpisem i wypisem do księgi głównej przyjęć i wypisów stanowią jedną hospitalizację. W tym przypadku dane charakteryzujące poszczególne pobyty w oddziale są grupowane, a rejestr świadczeń obejmuje dodatkowo:
1)
kod trybu przyjęcia osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, określony zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia; w przypadku gdy osobę przyjęto w trybie nagłym - dodatkowo datę, godzinę i minutę w systemie 24-godzinnym przyjęcia do szpitala, zgodne z danymi wpisanymi do historii choroby w części dotyczącej przyjęcia pacjenta do szpitala;
2)
numer w księdze głównej przyjęć i wypisów, pod którym dokonano wpisu o przyjęciu osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, rok dokonania wpisu i numer księgi głównej;
3)
kod trybu wypisu osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, określony zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia; jeżeli przyczyną wypisu jest zgon - dodatkowo kod bezpośredniej przyczyny zgonu według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta; kod tworzy pierwsze pięć znaków, przy czym po trzech pierwszych znakach czwarty znak stanowi znak kropki;
4)
 1. § 3 ust. 2 pkt 4 zmieniony z dniem 26 kwietnia 2016 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2016.482)
kod przyczyny głównej hospitalizacji - zgodny z chorobą zasadniczą, wpisaną do historii choroby, w części dotyczącej wypisu pacjenta ze szpitala, prowadzonej zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu jej przetwarzania; kody nie więcej niż pięciu przyczyn współistniejących istotnych w przypadku tej hospitalizacji, według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta;
5)
kody nie więcej niż pięciu przyczyn współistniejących istotnych w przypadku tej hospitalizacji, według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta.
2a.
W przypadku świadczenia zakończonego wydaniem karty onkologicznej oraz w przypadku świadczeń z zakresu diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego udzielanych zgodnie z art. 32a ustawy na podstawie karty onkologicznej w rejestrze są gromadzone dodatkowo dane zgodne z wpisem do karty onkologicznej:
1)
wpisywane wyłącznie w przypadku wydania karty onkologicznej:
a)
data sporządzenia,
b)
 1. § 3 ust. 2a pkt 1 lit. b) zmieniona z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
dane lekarza wydającego kartę onkologiczną: imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu i wskazanie, czy lekarz wydał kartę onkologiczną jako lekarz udzielający świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, lekarz udzielający świadczeń w ramach programów zdrowotnych albo lekarz udzielający świadczeń szpitalnych,
c)
informacja, czy karta onkologiczna została wydana osobie, której leczenie onkologiczne zostało rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2015 r.,
d)
informacja, czy karta onkologiczna została wydana noworodkowi;
e)
data decyzji o założeniu karty onkologicznej,
f)
data wpisu na listę, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, w celu uzyskania zabiegu diagnostyczno-leczniczego oraz data wykonania zabiegu diagnostyczno-leczniczego - w przypadku gdy karta onkologiczna została wydana przez lekarza udzielającego świadczeń szpitalnych, a potwierdzenie nowotworu złośliwego zostało dokonane na podstawie zabiegu diagnostyczno-leczniczego,
g)
 1. § 3 ust. 2a pkt 1 lit. g) dodana z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
informacja, czy karta onkologiczna została wydana z powodu zmiany świadczeniodawcy – w przypadku karty onkologicznej wydanej przez lekarza udzielającego świadczeń szpitalnych;
2)
unikalny numer identyfikacyjny karty onkologicznej;
3)
 1. § 3 ust. 2a pkt 3 uchylony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
(uchylony)
4)
 1. § 3 ust. 2a pkt 4 zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
kod i nazwa jednostki chorobowej podejrzenia lub rozpoznania nowotworu złośliwego, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32b ust. 5 ustawy;
5)
 1. § 3 ust. 2a pkt 5 uchylony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
(uchylony)
6)
 1. § 3 ust. 2a pkt 6 uchylony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
(uchylony)
7)
 1. § 3 ust. 2a pkt 7 uchylony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
(uchylony)
8)
 1. § 3 ust. 2a pkt 8 zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
kod dalszego etapu postępowania diagnostycznego lub leczniczego, określony w tabeli nr 13 załącznika nr 3 do rozporządzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32b ust. 5 ustawy ze wskazaniem poradni specjalistycznej lub oddziału szpitalnego oznaczonego zgodnie z kodem specjalności komórki organizacyjnej, określonym w przepisach o systemie resortowych kodów identyfikacyjnych – jeżeli na danym etapie wskazanie takie jest wymagane;
9)
 1. § 3 ust. 2a pkt 9 uchylony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
(uchylony)
10)
informację, na którym etapie diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego jest udzielane świadczenie, zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 14 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
11)
 1. § 3 ust. 2a pkt 11 uchylony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
(uchylony)
11a)
data wykonania zabiegu diagnostyczno-leczniczego;
12)
 1. § 3 ust. 2a pkt 12 zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
informacje charakteryzujące ustalenie planu leczenia onkologicznego:
a)

dane lekarzy wchodzących w skład wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego ustalającego plan leczenia onkologicznego, zwanego dalej „konsylium”, a w przypadku pacjenta małoletniego – jeżeli zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 31d ustawy konsylium nie jest organizowane

– dane lekarza, który ustalił plan leczenia onkologicznego:

– imię i nazwisko,

– numer prawa wykonywania zawodu, 

b)

dane dotyczące oceny jakości diagnostyki onkologicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32b ust. 5 ustawy,

c)

informacje dotyczące ustalonego planu leczenia onkologicznego:

– data posiedzenia konsylium lub ustalenia planu leczenia onkologicznego,

– opis planu leczenia onkologicznego, 

d)
dane koordynatora leczenia onkologicznego: imię i nazwisko, numer telefonu służbowego i adres służbowej poczty elektronicznej;
13)
 1. § 3 ust. 2a pkt 13 dodany z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
dane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 32b ust. 4 pkt 3 ustawy: imię (imiona) i nazwisko oraz nazwa i adres miejsca udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
3.
W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest wyjazd ratowniczy, rejestr świadczeń obejmuje dodatkowo informację dotyczącą:
1)
przyczyny wyjazdu, zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
2)
sposobu zakończenia medycznych czynności ratunkowych zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
3)
zgonu osoby, której udzielano świadczenia, zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
4)
numeru w księdze pogotowia ratunkowego, pod którym wpisano powiadomienie o zdarzeniu, rok wpisu i numer tej księgi;
5)
daty, godziny i minuty, w systemie 24-godzinnym:
a)
otrzymania powiadomienia o zdarzeniu,
b)
przekazania przez dyspozytora medycznego zespołowi ratownictwa medycznego dyspozycji (zlecenia) wyjazdu na miejsce zdarzenia,
c)
wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego,
d)
przybycia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia i rozpoczęcia akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
e)
zakończenia akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego;
6)
kodu zespołu ratownictwa medycznego, określonego w wojewódzkim planie działania systemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
7)
identyfikatora osób wchodzących w skład zespołu ratownictwa medycznego uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, określonego zgodnie z ust. 1 pkt 11;
8)
identyfikatora kierownika zespołu ratownictwa medycznego, określonego zgodnie z ust. 1 pkt 11;
9)
wykonywania medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego w obrębie rejonu operacyjnego lub poza rejonem operacyjnym.
4.
W odniesieniu do świadczenia zdrowotnego rzeczowego, które zostało udzielone na podstawie zlecenia potwierdzającego uprawnienie do zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, zwane dalej "przedmiotami ortopedycznymi", albo w środki pomocnicze, rejestr świadczeń obejmuje:
1)
dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego, o których mowa w § 4 pkt 1, 2, 4, 5, pkt 6 lit. a i pkt 7;
2)
kod świadczenia;
3)
dane charakteryzujące zlecenie, na podstawie którego udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego:
a)
o których mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b-d,
b)
kod typu zlecenia, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
c)
kod przedmiotu ortopedycznego albo środka pomocniczego, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
d)
kod rodzaju schorzenia według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta (kod tworzą pierwsze trzy znaki);
4)
dane dotyczące realizacji zlecenia, na podstawie którego udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego:
a)
identyfikator świadczeniodawcy,
b)
datę przyjęcia zlecenia do realizacji,
c)
liczbę wydanych przedmiotów ortopedycznych albo środków pomocniczych,
d)
kwotę refundacji,
e)
dopłatę poniesioną przez osobę, której udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego,
f)
datę odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego,
g)
okres, za jaki zrealizowano zaopatrzenie.
5.
Jeżeli świadczenie zdrowotne rzeczowe polega na dokonaniu naprawy przedmiotu ortopedycznego, rejestr świadczeń obejmuje:
1)
dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego, o których mowa w § 4 pkt 1, 2, 4, 5, pkt 6 lit. a i pkt 7;
2)
identyfikator zlecenia potwierdzającego uprawnienie świadczeniobiorcy do wykonania naprawy, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
3)
datę przyjęcia do naprawy;
4)
dane dotyczące dokonanej naprawy:
a)
identyfikator świadczeniodawcy,
b)
kod naprawy przedmiotu ortopedycznego, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
c)
kwotę refundacji,
d)
kwotę zapłaconą przez osobę, której przedmiot ortopedyczny podlegał naprawie,
e)
datę dokonania naprawy.
6.
W odniesieniu do świadczenia towarzyszącego, które zostało udzielone na podstawie zlecenia na przejazd środkiem transportu sanitarnego, rejestr świadczeń obejmuje:
1)
dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia towarzyszącego, o których mowa w § 4 pkt 1, 2, 4, 5, pkt 6 lit. a i pkt 7;
2)
kod świadczenia;
3)
dane charakteryzujące zlecenie:
a)
o których mowa w ust. 1 pkt 12,
b)
kod przyczyny głównej udzielenia świadczenia towarzyszącego według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, który tworzą pierwsze trzy znaki,
c)
(uchylona),
d)
kod rodzaju transportu sanitarnego oznaczony zgodnie z kodem specjalności komórki organizacyjnej, określonym w przepisach o systemie resortowych kodów identyfikacyjnych,
e)
kod celu przewozu transportem sanitarnym, określony w tabeli nr 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
4)
dane charakteryzujące przejazd środkiem transportu sanitarnego:
a)
identyfikator świadczeniodawcy,
b)
datę przejazdu,
c)
dopłatę poniesioną przez osobę, której udzielono świadczenia towarzyszącego.
7.
W odniesieniu do świadczenia, które zostało udzielone w ramach realizacji programu zdrowotnego, świadczeniodawca gromadzi także dane niezbędne do dokonania oceny programu, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy.
8.
Niezależnie od danych, o których mowa w ust. 1-7, świadczeniodawca gromadzi w rejestrze świadczeń w odniesieniu do każdego udzielonego świadczenia:
1)
identyfikator podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych, określony zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia;
1a)
kod świadczeniodawcy, określony przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych, jeżeli został nadany;
1b)
kod miejsca udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę, określony przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych, jeżeli został nadany;
2)
identyfikator umowy zawartej między podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych a świadczeniodawcą, zwanej dalej "umową";
3)
kod dla świadczenia, określony przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych, jeżeli został nadany;
4)
informacje niezbędne do rozliczenia, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych;
5)
informacje niezbędne do monitorowania celowości udzielanych świadczeń, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych.
6)
informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania warunków realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy.
9.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego gromadzi także informacje niezbędne do obliczania wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, o których mowa w art. 32c ustawy.
§ 4.
Dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, obejmują:
1)
identyfikator osoby oraz kod identyfikatora, określone zgodnie z tabelą nr 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia; identyfikatorem dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL, jest identyfikator jednego z rodziców lub identyfikator opiekuna prawnego dziecka;
1a)
unikalny numer identyfikacyjny karty onkologicznej - w przypadku osoby, której wydano kartę onkologiczną, oraz w przypadku gdy diagnostyka onkologiczna lub leczenie onkologiczne są udzielane na podstawie karty onkologicznej;
2)
imię (imiona) i nazwisko;
3)
adres miejsca zamieszkania, a jeżeli osoba, której udzielono świadczenia, nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który składają się:
a)
państwo,
b)
nazwa miejscowości,
c)
kod pocztowy,
d)
ulica, numer domu i lokalu,
e)
nazwa: gminy, powiatu i województwa;
3a)
numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej - jeżeli został wskazany;
4)
datę urodzenia;
5)
płeć;
6)
charakteryzujące uprawnienie do świadczeń:
a)
kod tytułu uprawnienia, określony zgodnie z tabelą nr 8 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b)

dane identyfikujące dokument, w przypadku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie:

– dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy - dane określone w tabeli nr 8 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

– oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy - datę złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę, kod oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej określony w tabeli nr 8a załącznika nr 3 do rozporządzenia, a w przypadku gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia - także wskazaną w oświadczeniu datę rozpoczęcia i zakończenia udzielenia świadczenia, 

c)

w przypadku gdy uprawnienie wynika z przepisów o koordynacji, także:

– dane charakteryzujące instytucję właściwą osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji: numer identyfikacyjny, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, określony zgodnie z normą ISO-3166-1, oraz akronim nazwy instytucji,

– kod zakresu świadczeń przysługujących uprawnionemu do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji ustalony między płatnikiem a świadczeniodawcą,

– okres przysługiwania świadczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)
w przypadku gdy świadczenie zostało udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, w sytuacjach, o których mowa w art. 50 ust. 11 ustawy - informację o wystąpieniu tego przypadku,
e)
w przypadku gdy osoba posiadająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej utraciła to prawo w trakcie udzielania świadczenia trwającego dłużej niż jeden dzień i poinformowała o tym świadczeniodawcę - informację o wygaśnięciu tego prawa oraz o dacie wygaśnięcia;
7)
 1. § 4 pkt 7 zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
w przypadku gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących z tytułu uprawnienia, o którym mowa w pkt 6, lub uprawniające do uzyskania świadczenia poza kolejnością, zgodnie z art. 24a-24c i art. 47c ustawy, lub do uzyskania ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego bez skierowania, zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 10, 10a i 12-14 ustawy, lub gdy świadczenie z zakresu rehabilitacji leczniczej jest udzielane świadczeniobiorcy posiadającemu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności:
a)
kod tytułu uprawnienia dodatkowego, określony zgodnie z tabelą nr 9 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b)
nazwę dokumentu, który potwierdza uprawnienia do tych świadczeń zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz dane identyfikujące ten dokument - jeżeli uprawnienie nie zostało potwierdzone dokumentem elektronicznym, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy;
8)
w przypadku gdy karta onkologiczna jest wydawana osobie małoletniej, całkowicie ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej do świadomego wyrażenia zgody, dane przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.):
a)
imię (imiona) i nazwisko,
b)
adres miejsca zamieszkania;
9)
w przypadku gdy karta onkologiczna jest wydawana noworodkowi z ciąży mnogiej - numer kolejny noworodka wpisany do karty onkologicznej.
§ 5.
1.
Świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, w tym także udzielający świadczeń świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, oraz świadczeń wynikających z art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy, z zastrzeżeniem § 6, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane dotyczące każdego świadczenia wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym także wykonanego powyżej kwoty, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy, gromadzone w zakresie określonym w § 3, odpowiednio do rodzaju udzielonego świadczenia.
1a.
Dane, o których mowa w § 3 ust. 2a, są przekazywane za pośrednictwem:
1)
komunikatów elektronicznych, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1;
2)
aplikacji, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 2.
1b.
 1. § 5 ust. 1b zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
Dane, o których mowa w § 3 ust. 2a, są wpisywane w czasie rzeczywistym w aplikacji, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 2:
1)
w dniu wydania karty onkologicznej – dane:
a)
charakteryzujące osobę, której wydano kartę onkologiczną, o których mowa w § 4 pkt 1, 2, 3 lit. b–e, 3a–5, 8 i 9, oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT,
b)
charakteryzujące świadczeniodawcę, który wydał kartę onkologiczną, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 i ust. 8 pkt 1a–2, oraz adres miejsca udzielania świadczeń,
c)

wpisane do karty onkologicznej, o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 1 i 2, 4, 8 oraz 10, przy czym data sporządzenia karty onkologicznej nie może być późniejsza niż 3 dni od daty decyzji o założeniu karty onkologicznej;

2)
po postawieniu rozpoznania na etapie diagnostyki wstępnej, diagnostyki pogłębionej, zabiegu diagnostyczno-leczniczego, po ustaleniu planu leczenia onkologicznego, po rozpoczęciu leczenia onkologicznego oraz po zakończeniu leczenia onkologicznego, w dniu dokonania wpisu do karty onkologicznej, dane charakteryzujące:
a)
świadczeniodawcę realizującego diagnostykę lub leczenie onkologiczne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 i ust. 8 pkt 1a–2, oraz adres miejsca udzielania świadczeń,
b)

lekarza realizującego diagnostykę lub leczenie onkologiczne: imię i nazwisko oraz prawo wykonywania zawodu,

c)

diagnostykę wstępną zgodnie z danymi wpisanymi do karty onkologicznej:

– o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 2, 4, 8 i 10,

– data wpisu na listę, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, w celu uzyskania diagnostyki wstępnej, jeżeli świadczeniobiorca nie uzyskał świadczenia w dniu zgłoszenia się do świadczeniodawcy w celu uzyskania świadczenia na podstawie karty onkologicznej,

– data pierwszej porady specjalistycznej związanej z diagnostyką wstępną,

– data porady zakończonej rozpoznaniem,

– informacja, czy diagnostyka wstępna została wykonana pacjentowi, któremu na etapie wydania karty onkologicznej jako dalsze postępowanie wskazano skierowanie na zabieg diagnostyczno-leczniczy, a lekarz udzielający świadczeń szpitalnych stwierdził konieczność wykonania diagnostyki wstępnej przed zabiegiem diagnostyczno-leczniczym, 

d)

diagnostykę pogłębioną zgodnie z danymi wpisanymi do karty onkologicznej:

– o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 2, 4, 8 i 10,

– data wpisu na listę, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, w celu uzyskania diagnostyki pogłębionej, jeżeli świadczeniobiorca nie uzyskał świadczenia w dniu zgłoszenia się do świadczeniodawcy w celu uzyskania świadczenia na podstawie karty onkologicznej,

– data pierwszej porady specjalistycznej związanej z diagnostyką pogłębioną,

– data porady kończącej etap diagnostyki pogłębionej, 

e)

wykonany zabieg diagnostyczno-leczniczy zgodnie z danymi wpisanymi do karty onkologicznej:

– o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 4, 8, 10 i 11a,

– data wpisu na listę, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, w celu uzyskania zabiegu diagnostyczno-leczniczego, 

f)

ustalenie planu leczenia onkologicznego:

– o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 2, 4, 8, 10 i 12,

– data wpisu na listę, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, w celu zwołania konsylium,

– data rozpoczęcia leczenia onkologicznego – realizacja planu, 

g)

zakończone leczenie onkologiczne zgodnie z danymi wpisanymi do karty onkologicznej:

– data zakończenia leczenia onkologicznego,

– zalecenia,

– dane, o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 13. 

1c.
 1. § 5 ust. 1c zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
Za pośrednictwem komunikatów elektronicznych, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1, są przekazywane dane, o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 2, oraz dane charakteryzujące osobę zgodnie z ust. 2.
2.
Zakres przekazywanych danych charakteryzujących osobę, której udzielono świadczenia, określony w § 3 ust. 1 pkt 1, obejmuje w przypadku:
1)
świadczeniobiorcy, którego prawo do świadczeń zostało potwierdzone dokumentem elektronicznym, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy - dane, o których mowa w § 4 pkt 1, 1a, pkt 6 lit. a, b oraz e i pkt 7 lit. a;
2)
osoby, której prawo do świadczeń zostało potwierdzone w inny sposób niż dokumentem elektronicznym, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy:
a)
dane, o których mowa w § 4 pkt 1, 1a, pkt 6 lit. a, b oraz e i pkt 7 lit. a, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL - także dane, o których mowa w § 4 pkt 2, 4 i 5, oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju w odniesieniu do ubezpieczonego lub osoby, o której mowa w art. 67 ust. 4-7 ustawy,
b)
dane, o których mowa w § 4 pkt 1-3, 6 i 7, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL - także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5, oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju - w odniesieniu do świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz osób niebędących ubezpieczonymi, posiadających uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów, o których mowa w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy,
c)
dane, o których mowa w § 4 pkt 1-2 i 4-7 - w odniesieniu do osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.
3.
Świadczeniodawcy realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przekazują numer PESEL osoby, której udzielono świadczenia, w przypadku osób, którym nadano ten numer, oraz odpowiednio dane, o których mowa w:
1)
§ 3 ust. 4 pkt 2, 3 lit. a-c i pkt 4 - jeżeli realizują zlecenie na przedmioty ortopedyczne albo na środki pomocnicze;
2)
§ 3 ust. 5 pkt 2-4 - jeżeli dokonują napraw przedmiotów ortopedycznych.
4.
Świadczeniodawcy, którzy zawarli z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia, o których mowa w § 4 pkt 1, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 2, 4 i 5, w przypadku gdy ustalenie tych danych było możliwe.
§ 6.
1.
Świadczeniodawcy, którzy zawarli z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia, o których mowa w § 4 pkt 1, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 2, 4 i 5, w przypadku gdy ustalenie tych danych było możliwe.
1)
ust. 2-4 - w zakresie świadczeń lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy, zwanego dalej "lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej", pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
2)
ust. 5 - w zakresie świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
3)
ust. 6 - w zakresie świadczeń pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania;
4)
ust. 7 - w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
5)
ust. 8 - w zakresie transportu sanitarnego.
2.
W przypadku świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniodawcy przekazują dane dotyczące każdego udzielonego świadczenia, z wyłączeniem przypadków, gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest badanie i szczepienie, w zakresie wskazanym w:
1)
ust. 3 i 4 - w stosunku do osób, które złożyły deklarację wyboru, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, u tego świadczeniodawcy;
2)
§ 3 ust. 1 - w stosunku do osób innych niż wymienione w pkt 1.
3.
Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują:
1)
dane, o których mowa w § 4 pkt 1, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL - także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL - dodatkowo imię i nazwisko dziecka;
2)
kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
3)
dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, a w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest porada - dodatkowo także dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.
4.
 1. § 6 ust. 4 zmieniony z dniem 26 kwietnia 2016 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2016.482)
W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest badanie, świadczeniodawca przekazuje w odniesieniu do wykonanych badań, znajdujących się w wykazie świadczeń diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i diagnostyki nieobrazowej, związanych z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, zbiorcze dane o liczbie wykonanych badań według kodów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 14 lit. a.
5.
W przypadku świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniodawcy przekazują dane zbiorcze o udzielonych świadczeniach, z wyłączeniem przypadków, gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest wizyta patronażowa. Zakres danych o wizytach patronażowych obejmuje dane wskazane w ust. 3.
6.
Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania lub higienistka szkolna przekazuje następujące dane zbiorcze:
1)
liczbę badań (testów) przesiewowych według grup wiekowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy;
2)
liczbę uczniów objętych grupową profilaktyką fluorkową;
3)
liczbę pozostałych udzielonych świadczeń według kodów świadczeń określonych w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
7.
Świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przekazują dane dotyczące każdego udzielonego świadczenia, w zakresie wskazanym w § 3 ust. 1, z wyłączeniem porad udzielonych telefonicznie, o których przekazują zbiorcze dane w postaci liczby udzielonych porad.
8.
Świadczeniodawcy realizujący umowę w zakresie transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej przekazują liczbę wykonanych przewozów według celów określonych w tabeli nr 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
§ 7.
1.
Świadczeniodawcy udzielający świadczeń finansowanych przez inne niż Fundusz podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń ze środków publicznych przekazują tym podmiotom dane o każdym udzielonym świadczeniu, gromadzone w zakresie określonym w § 3, odpowiednio do rodzaju udzielonego świadczenia.
2.
Zakres przekazywanych danych charakteryzujących osobę, której udzielono świadczenia, obejmuje dane, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 6 lit. a i c oraz pkt 7 lit. a, oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT, a jeżeli identyfikatorem nie jest własny numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5.
§ 8.
1.
Na liście oczekujących są gromadzone:
1)
identyfikator listy oczekujących, na który składają się:
a)
identyfikator świadczeniodawcy,
b)
identyfikator miejsca udzielenia świadczenia,
c)
 1. § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c) zmieniona z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)

kod ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, identyfikujący listę oczekujących:

– na udzielenie świadczenia w komórce organizacyjnej,

– na udzielenie świadczenia znajdującego się w wykazie określonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia,

– na udzielenie świadczenia znajdującego się w wykazie określonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia,

– na udzielenie świadczenia na podstawie karty onkologicznej; 

2)
numer kolejny;
3)
dane dotyczące dokonania wpisu na listę:
a)
data wpisu,
b)
godzina wpisu,
c)
imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu;
4)
dane o osobie oczekującej na udzielenie świadczenia:
a)
o których mowa w § 4 pkt 1, 2 i 3 lit. a-d,
b)
numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem;
4a)
w przypadku listy, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, dodatkowo:
a)
unikalny numer identyfikacyjny karty onkologicznej,
b)
kod etapu postępowania diagnostycznego lub leczniczego, przyjmujący wartość określoną w tabeli nr 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia - ustalany na podstawie karty onkologicznej przedstawionej przez świadczeniobiorcę;
5)
rozpoznanie lub powód planowanego przyjęcia;
5a)
wskazanie okolicy ciała w szczegółowości ustalonej między płatnikiem a świadczeniodawcą - w przypadku list oczekujących na udzielenie świadczenia prowadzonych w aplikacji udostępnionej przez Fundusz, jeżeli informacja ta jest niezbędna dla weryfikacji przestrzegania zasady, o której mowa w art. 20 ust. 10 ustawy;
6)
dane dotyczące planowanego terminu udzielenia świadczenia:
a)
termin oznaczony przez wskazanie daty (dzień, miesiąc, rok); jeżeli planowany termin przekracza 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę, świadczeniodawca może, w chwili wpisywania na listę, wskazać termin z dokładnością do tygodnia, miesiąca i roku (w tym przypadku data udzielenia świadczenia powinna być ustalona nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia),
b)
kryterium medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu terminu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy,
c)
każda zmiana terminu wraz z podaniem przyczyny, a w przypadku gdy przyczyną jest zmiana kryterium medycznego, o którym mowa w lit. b, także uzasadnienie tej zmiany,
d)
informacja o uwzględnieniu, przy wyznaczaniu terminu, daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 10b ustawy,
e)
informacja o przywróceniu na listę oczekujących w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 10f ustawy;
7)
dane dotyczące skreślenia z listy oczekujących:
a)
data skreślenia,
b)
kod przyczyny skreślenia, przyjmujący wartość określoną w tabeli nr 10 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
8)
data okresowej oceny listy oczekujących, dokonanej zgodnie z art. 21 ustawy.
1a.
Świadczeniodawcy udzielający, w ramach umowy z Funduszem, świadczeń, które znajdują się w wykazie określonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia, prowadzą listy oczekujących w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu.
2.
Świadczeniodawcy udzielający świadczeń, w ramach umowy z Funduszem, w szpitalach lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, prowadzący listy oczekujących, o których mowa w art. 20 ust. 1, w tym na świadczenia, które znajdują się w wykazie określonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia:
1)
dane dotyczące oczekujących na udzielenie świadczenia, wpisanych na każdej liście oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy:
a)
liczbę oczekujących oraz dane, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2, dotyczące każdej osoby oczekującej według stanu na ostatni dzień miesiąca,
b)
średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia, określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia,
c)
liczbę osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,
d)
liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
e)
liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich trzech miesiącach
-
według grup osób wyodrębnionych ze względu na kryteria medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia świadczenia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy;
2)
datę okresowej oceny każdej prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, dokonanej zgodnie z art. 21 ustawy w danym okresie sprawozdawczym;
3)
informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, według grup osób wyodrębnionych ze względu na kryteria medyczne zastosowane przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia świadczenia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy.
2a.
(uchylony).
3.
(uchylony).
4.
 1. § 5 ust. 4 zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 2, przekazują dane, o których mowa w ust. 2:
1)
pkt 1 i 2 – co miesiąc, nie później niż w terminie dziesięciu dni od zakończenia miesiąca;
2)
pkt 3 – co najmniej raz w tygodniu według stanu na dzień przekazania lub dzień poprzedzający przekazanie.
5.
 1. § 5 ust. 5 zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2017.1249)
Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1a, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3, dotyczące prowadzonych list oczekujących w aplikacji udostępnionej przez Fundusz, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 pkt 2.
6.
Dane dotyczące list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców, o których mowa w ust. 1a, w zakresie liczby osób oczekujących i średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia, określonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia, które oddział wojewódzki Funduszu ma obowiązek publikować na swojej stronie internetowej zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, są wyliczane automatycznie przez aplikację, w której są prowadzone listy oczekujących.
§ 9.
1.
Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych z Funduszem w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, tworzą i prowadzą w formie elektronicznej dodatkowo:
1)
rejestr osób objętych opieką, zgłoszonych w deklaracjach wyboru, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, zwany dalej "rejestrem deklaracji poz";
2)
rejestr danych dotyczących dzieci i młodzieży objętych opieką, zwany dalej "rejestrem deklaracji medycyny szkolnej" - w przypadku świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.
2.
W rejestrze deklaracji poz gromadzone są dane:
1)
numer prawa wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej, do których została złożona deklaracja, a w przypadku pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej dodatkowo numer PESEL;
2)
dotyczące osób objętych opieką:
a)

identyfikator, którym jest numer:

– PESEL - w przypadku osób, którym nadano ten numer,

– poświadczenia - w przypadku osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, którym nie nadano numeru PESEL,

– umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym - w przypadku cudzoziemców, którym nie nadano numeru PESEL, a którzy zawarli umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym, 

b)
dane, o których mowa w § 4 pkt 2, a jeżeli identyfikatorem, o którym mowa w lit. a, nie jest numer własny PESEL, dodatkowo dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5,
c)
dane, o których mowa w § 4 pkt 3;
3)
oznaczenie typu deklaracji wyboru, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, ustalone między Funduszem a świadczeniodawcą;
4)
data dokonania wyboru;
5)
data rezygnacji z opieki - jeżeli jest znana świadczeniodawcy;
6)
informacje niezbędne do rozliczenia dokonywanego na podstawie liczby osób objętych opieką, zgłoszonych w deklaracjach wyboru, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych.
3.
W rejestrze deklaracji medycyny szkolnej gromadzone są:
1)
dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b, pkt 3, 4 i 6;
1a)
numer PESEL pielęgniarki, położnej albo higienistki szkolnej, sprawującej profilaktyczną opiekę nad uczniami, a w przypadku pielęgniarki lub położnej dodatkowo numer prawa wykonywania zawodu;
2)
oznaczenie szkoły (placówki) oraz klasy w sposób ustalony między Funduszem a świadczeniodawcą.
4.
Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu z rejestru, o którym mowa:
1)
w ust. 2 - dane, o których mowa:
a)
w ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a i b, pkt 3, 4 i 6, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL - identyfikator jednego z rodziców albo identyfikator opiekuna prawnego dziecka,
b)
w § 4 pkt 3 lit. a-d oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT;
2)
w ust. 3 - dane, o których mowa w ust. 3.
§ 10.
1.
Świadczeniodawcy przekazują podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych dane w formie elektronicznej.
2.
Na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych może zwolnić świadczeniodawcę na czas określony z obowiązku gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.
3.
Dane w zakresie wskazanym w rozporządzeniu są przekazywane:
1)
w formacie elektronicznych komunikatów, opracowywanych przez każdy podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych, zgodnie z wzorami dokumentów będących opisem komunikatów stosowanych do przekazywania danych, określonymi w załączniku nr 8 do rozporządzenia - jeżeli nie wskazano sposobu, o którym mowa w pkt 2;
2)
w drodze teletransmisji danych w formie elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w sieci teleinformatycznej udostępnionej świadczeniodawcom przez Prezesa Funduszu, z wykorzystaniem aplikacji przeznaczonej do przekazywania danych o świadczeniach.
3a.
Komunikaty, o których mowa w ust. 3 pkt 1, są dostarczane do podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych za pomocą przenośnych informatycznych nośników danych lub w drodze teletransmisji.
4.
Przekazywanie komunikatów, o których mowa w ust. 3, obejmuje mogące się powtarzać fazy:
1)
przygotowanie komunikatu przez świadczeniodawcę;
2)
przekazanie komunikatu przez świadczeniodawcę;
3)
weryfikacja komunikatu przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
4)
przygotowanie przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych komunikatu zwrotnego, zawierającego potwierdzenie prawidłowości komunikatu lub wykaz stwierdzonych w nim błędów i braków;
5)
przekazanie przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych komunikatu zwrotnego do świadczeniodawcy.
5.
Zasady weryfikacji, o której mowa w ust. 4 pkt 3, są jawne i zamieszczane na stronie internetowej właściwego podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
§ 11.
1.
Świadczeniodawcy przekazują dane, o których mowa w § 5-7 i § 9 ust. 4, dotyczące każdego okresu sprawozdawczego, którym jest miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie dziesięciu dni od jego zakończenia. Dane mogą być przekazywane także w trakcie okresu sprawozdawczego.
1a.
 1. § 11 ust. 1a zmieniony z dniem 26 kwietnia 2016 r. przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2016.482)
W przypadku danych, o których mowa w § 6 ust. 4, okres sprawozdawczy obejmuje sześć miesięcy, a dane są przekazywane nie później niż w terminie 20 dni od zakończenia półrocza, którego dotyczą.
2.
Na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych może przedłużyć termin przekazania danych, o których mowa w ust. 1.
3.
Dane, o których mowa w § 3 ust. 8 pkt 4 i 5, przekazywane są zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy lub przepisów odrębnych.
4.
 1. § 11 ust. 4 zmieniony z dniem 26 kwietnia 2016 r. przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2016.482)
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych z Funduszem, w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy.
§ 12.
1.
Do dnia 31 grudnia 2009 r. świadczeniodawcy, o których mowa w § 8 ust. 2, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia dane, o których mowa w § 8 ust. 2, oraz średni przewidywany czas oczekiwania, określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia, oraz liczbę oczekujących, według grup osób wyodrębnionych ze względu na kryterium medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia świadczenia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy, według stanu na ostatni dzień miesiąca:
1)
w poszczególnych komórkach organizacyjnych;
2)
na wybrane procedury oraz na leczenie w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych i na świadczenia z zakresu chemioterapii, określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
2.
Dane wymagane niniejszym rozporządzeniem są przekazywane przez świadczeniodawców po raz pierwszy w komunikacie dotyczącym świadczeń udzielonych w październiku 2008 r.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1 Kody funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych świadczeń
 1. Załączniku nr 1 zmieniony z dniem 26 kwietnia 2016 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2016.482)
Załącznik 2 Identyfikator świadczeniodawcy
Załącznik 3 Kody wymagane do oznaczania poszczególnych kategorii
Załącznik 4 Kody trybu przyjęcia
 1. Załączniku nr 4 zmieniony z dniem 26 kwietnia 2016 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2016.482)
Załącznik 5 Identyfikator podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Załącznik 6 (uchylony)
Załącznik 7 Sposób obliczania średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia
Załącznik 8 Wzór dokumentów będących opisami komunikatów stosowanych do przekazywania danych
Załącznik 9 Wykaz procedur, terapeutycznych programów zdrowotnych oraz świadczeń z zakresu chemioterapii, dla których w okresie przejściowym świadczeniodawcy przekazują dane o średnim przewidywanym czasie oczekiwania oraz łącznej liczbie osób oczekujących na leczenie
Załącznik 10 (uchylony)
Załącznik 11 Wykaz świadczeń, w przypadku udzielania których świadczeniodawcy prowadzą listy oczekujących na udzielenie świadczenia
Załącznik 12 Wykaz świadczeń, w przypadku których udzielania świadczeniodawcy prowadzą listy oczekujących na udzielenie świadczenia w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez fundusz, zgodnie z § 8 ust. 1a rozporządzenia
Słowa kluczowe:
zdrowie

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »