Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1884)

Dz.U.17..1884
rozporządzenie
Ministra Zdrowia
z dnia 2 października 2017 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
(Dz.U. z dnia 10 października 2017 r.)

Na podstawie art. 12e ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
formy samokształcenia ratowników medycznych, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej "ustawą";
2)
sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych;
3)
zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych;
4)
wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego oraz zaświadczenia o wpisie na tę listę;
5)
sposób potwierdzania, dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia zawodowego ratowników medycznych;
6)
wzór karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.
§ 2.
Samokształcenie obejmuje następujące formy:
1)
udział w seminarium,
2)
przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
3)
udział w posiedzeniach szkoleniowych stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych,
4)
przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego,
5)
udział w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych,
6)
udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawcę, z którym ratownik medyczny ma podpisaną umowę o pracę, cywilno-prawną lub umowę-zlecenie, lub wojewodę,
7)
udział w kursach realizowanych za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem,
8)
opublikowanie jako autor lub współautor:
a)
książki naukowej,
b)
książki popularnonaukowej,
c)
artykułu naukowego oryginalnego,
d)
artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,
e)
artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,
f)
tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego,
9)
uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora z obszaru nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,
10)
udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego,
11)
samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych
-
z zakresu wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 4, mając na uwadze pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań ratownika medycznego.
§ 3.
1.
Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych jest realizowane w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych dalej "okresami edukacyjnymi".
2.
Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego.
§ 4.
Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych obejmuje zagadnienia z zakresu:
1)
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
2)
organizacji systemu powiadamiania ratunkowego;
3)
łączności - w tym podstawowych pojęć, alfabetu międzynarodowego, zasad korzystania ze środków łączności na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
4)
organizacji i zadań oraz kompetencji jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy;
5)
zasad kwalifikowania zdarzeń do wezwania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, sposobów wezwania, zasad współpracy;
6)
zasad farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
7)
medycznych czynności ratunkowych oraz innych świadczeń zdrowotnych:
a)
oceny stanu osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
b)
układania w pozycji właściwej dla stanu osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub odniesionych obrażeń,
c)
podjęcia i prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
d)
bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych oraz przyrządowego przywracania i zabezpieczania drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, przyrządów nadgłośniowych oraz konikopunkcji,
e)
odsysania dróg oddechowych,
f)
tlenoterapii czynnej, wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora,
g)
intubacji dotchawicznej i prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia oraz wykonania pod nadzorem lekarza intubacji dotchawiczej z użyciem środków zwiotczających,
h)
defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora oraz wykonania defibrylacji zautomatyzowanej,
i)
przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie,
j)
kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie,
k)
wykonania i oceny zapisu EKG, monitorowania czynności układu oddechowego oraz monitorowania czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi,
l)
kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej,
m)
wykonywania dostępu doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu,
n)
podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową,
o)
odbarczenia odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,
p)
cewnikowania pęcherza moczowego,
q)
zakładania sondy żołądkowej, płukania żołądka po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych,
r)
pobierania krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych,
s)
oznaczania parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu,
t)
opatrywania ran, tamowania krwotoków, unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń oraz unieruchamiania kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego,
u)
przyjęcia porodu,
w)
segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej,
x)
przygotowywania osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do transportu i opieki medycznej podczas transportu,
y)
pomiaru temperatury głębokiej;
8)
zagadnień dotyczących wsparcia psychologicznego dla ratownika medycznego i osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności:
a)
przy uwzględnieniu różnic indywidualnych, rodzajów, źródeł, skutków stresu w działaniach ratowniczych,
b)
zespołu stresu pourazowego i jego objawów,
c)
wpływu stresu pourazowego na stosunki międzyludzkie,
d)
sytuacji trudnych w kontakcie z osobami będącymi w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i ich wpływu na sprawność funkcjonowania jednostki lub grupy osób (zbiegowisko, tłum, publiczność), nawiązywania kontaktu z osobą będącą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielania wsparcia psychicznego,
e)
zespołowego rozwiązywania problemów - umiejętności zachowania w zmieniających się warunkach,
f)
stylów i technik radzenia sobie ze stresem;
9)
technik asystowania przy drobnych zabiegach chirurgicznych;
10)
zasad stosowania przymusu bezpośredniego;
11)
zasad postępowania wobec osób agresywnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającymi zagrożenie życia;
12)
zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia mnogiego, masowego oraz zdarzeń z obszaru zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych;
13)
zasad postępowania w przypadku zdarzeń koordynowanych przez jednostki wyspecjalizowane w zakresie walki z terroryzmem;
14)
znajomości znamion śmierci:
a)
u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w trakcie prowadzenia przez ratownika medycznego medycznych czynności ratunkowych,
b)
po przybyciu na miejsce zdarzenia u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wobec której miały być podjęte medyczne czynności ratunkowe;
15)
praw pacjenta określonych w przepisach odrębnych.
§ 5.
Kurs doskonalący jest realizowany według planu nauczania określonego w programie kursu doskonalącego, uwzględniającego zagadnienia, o których mowa w § 4.
§ 6.
Wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 7.
Wzór zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 8.
1.
Seminarium jest realizowane zgodnie z programem nauczania opracowanym przez organizatora kształcenia i zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwego ze względu na siedzibę organizatora.
2.
Organizator jest zobowiązany powiadomić właściwego wojewodę o zorganizowaniu seminarium na jego obszarze.
3.
Seminarium trwa nie krócej niż 5 godzin dydaktycznych, przy czym 1 godzina zajęć trwa 45 minut.
§ 9.
1.
Dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. 2, w tym 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.
2.
Za zrealizowanie każdej z form doskonalenia zawodowego ratowników medycznych przysługuje określona liczba punktów edukacyjnych:
1)
udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem, o którym mowa w § 5 - 120 punktów edukacyjnych za cały kurs doskonalący; punkty edukacyjne zalicza się raz w okresie edukacyjnym, niezależnie od liczby odbytych kursów;
2)
udział w seminarium, o którym mowa w § 2 pkt 1 - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania seminarium, nie więcej jednak niż 8 punktów edukacyjnych za całe seminarium;
3)
przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym - 10 punktów edukacyjnych; punkty edukacyjne zalicza się raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych w ciągu okresu edukacyjnego;
4)
udział w posiedzeniu szkoleniowym, o którym mowa w § 2 pkt 3 - 2 punkty edukacyjne;
5)
przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, o którym mowa w § 2 pkt 3, stowarzyszenia zawodowego - 10 punktów edukacyjnych; punkty edukacyjne zalicza się raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych w ciągu okresu edukacyjnego;
6)
udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym, o którym mowa w § 2 pkt 2 - 2 punkty edukacyjne za każdy dzień, nie więcej jednak niż 12 punktów edukacyjnych za udział w całym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
7)
udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawcę, z którym ratownik medyczny ma podpisaną umowę o pracę, cywilno-prawną lub umowę-zlecenie, lub wojewodę - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania szkolenia;
8)
udział w kursach realizowanych za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem - 5 punktów edukacyjnych, nie więcej jednak niż 20 punktów w okresie edukacyjnym;
9)
opublikowanie jako autor lub współautor:
a)
książki naukowej - 50 punktów edukacyjnych,
b)
książki popularnonaukowej - 20 punktów edukacyjnych,
c)
artykułu naukowego oryginalnego - 15 punktów edukacyjnych,
d)
artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej - 10 punktów edukacyjnych,
e)
artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych - 5 punktów edukacyjnych,
f)
tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego - odpowiednio 50% liczby punktów, o których mowa w lit. a-e;
10)
udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego - 3 punkty edukacyjne;
11)
zajęcie od 1 do 3 miejsca na mistrzostwach ratownictwa medycznego lub zawodach ratownictwa medycznego - 10 punktów edukacyjnych;
12)
uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora z obszaru nauk medycznych lub nauk o zdrowiu - 80 punktów edukacyjnych;
13)
samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych - 5 pkt za każdy rok.
3.
Uzyskana w danym okresie edukacyjnym liczba punktów edukacyjnych większa niż określona w ust. 1 nie jest zaliczana na poczet następnego okresu edukacyjnego.
§ 10.
1.
Przebieg doskonalenia zawodowego dokumentuje się w karcie doskonalenia zawodowego, zwanej dalej "kartą doskonalenia".
2.
Podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego potwierdza w karcie doskonalenia zaliczenie przez ratownika medycznego kursu doskonalącego.
3.
Organizator kształcenia potwierdza w pkt 11 w części A karty doskonalenia odbycie przez ratownika medycznego form samokształcenia, o których mowa w § 2 pkt 1-7 i 9.
4.
W przypadku form samokształcenia, o których mowa w § 2 pkt 8 i 10, ratownik medyczny sam potwierdza ich zrealizowanie w pkt 11 w części B karty doskonalenia.
5.
Wzór karty doskonalenia ratownika medycznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 11.
1.
Posiadana przez ratownika medycznego karta doskonalenia zawodowego wydana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowuje ważność.
2.
Punkty edukacyjne uzyskane w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. poz. 775) nie tracą ważności.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Załącznik 1 Wzór
Załącznik 2 Wzór
Załącznik 3 Wzór
Słowa kluczowe:
zdrowie

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »