tajemnica służbowa

Zmiana zakresu tajemnicy lekarskiej

Senat uchwalił  ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ustawa wprowadza nowe uregulowania w zakresie zwolnienia lekarzy oraz innych osób wykonujących zawody medyczne z obowiązku zachowania  tajemnicy zawodowej w zakresie informacji dotyczących pacjenta, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Istotę wprowadzanych zmian ujmują zmieniane przepisy ustaw o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 2 i 3 ustawy).

W myśl tych przepisów zwolnienie lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy, w przypadku śmierci pacjenta, będzie dokonywane przez osobę bliską zmarłemu pacjentowi, jeśli nie sprzeciwi się temu inna osoba bliska przy czym pojęcie osoby bliskiej zdefiniowane zostało w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (są to małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta).

Związana z tymi zmianami nowelizacja stanowi, że przesłuchanie osób zwolnionych z tajemnicy na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 14 ust. 2 pkt. 3 lub art. 14 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. następuje na rozprawie jawnej.

Nowelizacja zawiera przepis szczególny (art. 181 § 1a k.p.k.), który mówi, że okoliczności objęte tajemnicą lekarską, które zostały ujawnione na rozprawie z wyłączeniem jawności, mogą być rozpowszechniane publicznie przez osobę bliską, której zgoda była wymagana do zwolnienia z tej tajemnicy.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel