Zmiana zakresu tajemnicy lekarskiej

Dodano: 1 lipca 2016

Senat uchwalił  ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ustawa wprowadza nowe uregulowania w zakresie zwolnienia lekarzy oraz innych osób wykonujących zawody medyczne z obowiązku zachowania  tajemnicy zawodowej w zakresie informacji dotyczących pacjenta, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Istotę wprowadzanych zmian ujmują zmieniane przepisy ustaw o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 2 i 3 ustawy).

W myśl tych przepisów zwolnienie lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy, w przypadku śmierci pacjenta, będzie dokonywane przez osobę bliską zmarłemu pacjentowi, jeśli nie sprzeciwi się temu inna osoba bliska przy czym pojęcie osoby bliskiej zdefiniowane zostało w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (są to małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta).

Związana z tymi zmianami nowelizacja stanowi, że przesłuchanie osób zwolnionych z tajemnicy na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 14 ust. 2 pkt. 3 lub art. 14 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. następuje na rozprawie jawnej.

Nowelizacja zawiera przepis szczególny (art. 181 § 1a k.p.k.), który mówi, że okoliczności objęte tajemnicą lekarską, które zostały ujawnione na rozprawie z wyłączeniem jawności, mogą być rozpowszechniane publicznie przez osobę bliską, której zgoda była wymagana do zwolnienia z tej tajemnicy.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »