Rząd przyjął: tabletka "dzień po" znów na receptę

Dodano: 14 lutego 2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zasady ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wprowadzono procedurę ratunkowego dostępu do technologii lekowych. W ramach tej procedury minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę  na pokrycie kosztu leku, który w danym wskazaniu medycznym nie jest finansowany ze środków publicznych – jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta oraz uzasadnione i poparte wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Zgoda będzie wydawana wyłącznie dla leku, który jest dopuszczony do obrotu lub pozostaje w obrocie w Polsce oraz jest dostępny na rynku.

W praktyce zastosowanie tej procedury będzie możliwe gdy zostaną już wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania w danym przypadku dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych, a zastosowanie jest uzasadnione i wynika ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej.

W nowych regulacjach wprowadzono zgodę indywidualną na 3-miesięczną terapię lub 3 cykle leczenia, co ma zapewnić kontrolę nad wydatkowaniem środków na takie leczenie. Przewidziano uproszczone zasady finansowania kontynuacji terapii, przy założeniu, że jej skuteczność zostanie potwierdzona przez lekarza. Koszt leku będzie pokrywany przez NFZ w wysokości wynikającej z rachunku lub faktury dokumentującej jego zakup, ale nie wyższej niż kwota określona w decyzji administracyjnej w sprawie wydania zgody.

Częściowa refundacja leku niedostępnego w Polsce

Zaproponowano możliwość wydania decyzji o finansowaniu leków, które czasowo są niedostępne w Polsce, ale są sprowadzane z zagranicy w trybie importu docelowego. Rozwiązanie to pozwoli sfinansować terapię pacjentom, gdy lek tymczasowo jest niedostępny w Polsce, mimo posiadania ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Zmiana niektórych zasad refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych

Wprowadzono przepisy umożliwiające elastyczne określanie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej i o ustaleniu urzędowej ceny zbytu.

Dostępność hormonalnych środków antykoncepcyjnych

Hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego będą wydawane wyłącznie na receptę wystawioną przez lekarza. Rozwiązanie to umożliwi lekarzowi kontrolę nad bezpiecznym stosowaniem tych preparatów, które mogą  negatywnie wpływać na zdrowie pacjentki.

Zmiana technologii medycznej

Zgodnie z projektem nowelizacji, minister zdrowia będzie musiał uzyskać rekomendację prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany technologii medycznej stosowanej w ramach świadczenia gwarantowanego. Rozwiązanie to zapewni pacjentom dostęp do świadczeń o udowodnionej efektywności klinicznej oraz dostosowanych do możliwości finansowych NFZ.

Przekazywanie danych kosztowych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wprowadzono obowiązek nieodpłatnego przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej przez placówki, z którymi NFZ zawierał umowy na realizację świadczeń gwarantowanych. Zobowiązano też placówki do przekazywania danych najwyższej jakości – rzetelnych, szczegółowych i precyzyjnych. W rezultacie Agencji będą dostarczane dane kosztowe pozwalające na właściwe określenie taryf świadczeń, a więc zabezpieczenie budżetu płatnika publicznego przed nadużyciami, a także zapewnienie realizacji świadczeń, które mogłyby zostać nierealizowane ze względu na ich zbyt niską wycenę. Prezes Agencji będzie określał taryfę świadczeń medycznych biorąc pod uwagę stanowisko Rady do spraw Taryfikacji.

Ponadto placówkom będzie udostępniony tworzony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) program do przekazywania danych niezbędnych do określenia świadczeń. 

Rząd przyjął: tabletka "dzień po" znów na receptę 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zasady ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wprowadzono procedurę ratunkowego dostępu do technologii lekowych. W ramach tej procedury minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę  na pokrycie kosztu leku, który w danym wskazaniu medycznym nie jest finansowany ze środków publicznych – jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta oraz uzasadnione i poparte wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Zgoda będzie wydawana wyłącznie dla leku, który jest dopuszczony do obrotu lub pozostaje w obrocie w Polsce oraz jest dostępny na rynku.

W praktyce zastosowanie tej procedury będzie możliwe gdy zostaną już wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania w danym przypadku dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych, a zastosowanie jest uzasadnione i wynika ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej.

W nowych regulacjach wprowadzono zgodę indywidualną na 3-miesięczną terapię lub 3 cykle leczenia, co ma zapewnić kontrolę nad wydatkowaniem środków na takie leczenie. Przewidziano uproszczone zasady finansowania kontynuacji terapii, przy założeniu, że jej skuteczność zostanie potwierdzona przez lekarza. Koszt leku będzie pokrywany przez NFZ w wysokości wynikającej z rachunku lub faktury dokumentującej jego zakup, ale nie wyższej niż kwota określona w decyzji administracyjnej w sprawie wydania zgody.

Częściowa refundacja leku niedostępnego w Polsce

Zaproponowano możliwość wydania decyzji o finansowaniu leków, które czasowo są niedostępne w Polsce, ale są sprowadzane z zagranicy w trybie importu docelowego. Rozwiązanie to pozwoli sfinansować terapię pacjentom, gdy lek tymczasowo jest niedostępny w Polsce, mimo posiadania ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Zmiana niektórych zasad refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych

Wprowadzono przepisy umożliwiające elastyczne określanie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej i o ustaleniu urzędowej ceny zbytu.

Dostępność hormonalnych środków antykoncepcyjnych

Hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego będą wydawane wyłącznie na receptę wystawioną przez lekarza. Rozwiązanie to umożliwi lekarzowi kontrolę nad bezpiecznym stosowaniem tych preparatów, które mogą  negatywnie wpływać na zdrowie pacjentki.

Zmiana technologii medycznej

Zgodnie z projektem nowelizacji, minister zdrowia będzie musiał uzyskać rekomendację prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany technologii medycznej stosowanej w ramach świadczenia gwarantowanego. Rozwiązanie to zapewni pacjentom dostęp do świadczeń o udowodnionej efektywności klinicznej oraz dostosowanych do możliwości finansowych NFZ.

Przekazywanie danych kosztowych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wprowadzono obowiązek nieodpłatnego przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej przez placówki, z którymi NFZ zawierał umowy na realizację świadczeń gwarantowanych. Zobowiązano też placówki do przekazywania danych najwyższej jakości – rzetelnych, szczegółowych i precyzyjnych. W rezultacie Agencji będą dostarczane dane kosztowe pozwalające na właściwe określenie taryf świadczeń, a więc zabezpieczenie budżetu płatnika publicznego przed nadużyciami, a także zapewnienie realizacji świadczeń, które mogłyby zostać nierealizowane ze względu na ich zbyt niską wycenę. Prezes Agencji będzie określał taryfę świadczeń medycznych biorąc pod uwagę stanowisko Rady do spraw Taryfikacji.

Ponadto placówkom będzie udostępniony tworzony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) program do przekazywania danych niezbędnych do określenia świadczeń. 

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »