08 lut

Jest porozumienie ministra zdrowia z lekarzami rezydentami

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski wypracował porozumienie z lekarzami rezydentami. Po serii konsultacji i spotkań osiągnięto kompromis. To przełom w dotychczasowych relacjach i negocjacjach ze środowiskiem lekarskim.

Strategia nowego ministra zdrowia opiera się na pięciu priorytetach: dialogu, odbiurokratyzowaniu, poprawie efektywności, informatyzacji i innowacyjności. Pakiet rozwiązań przedstawionych lekarzom rezydentom z jednej strony wpisywał się w przedstawioną strategię, a z drugiej odpowiadał na konkretne zgłoszone problemy związane m.in. z kwestiami warunków płacy i pracy lekarzy rezydentów czy reformą systemu kształcenia.

Najważniejszymi elementami porozumienia są zwiększenie corocznego wzrostu nakładów i szybsze osiągnięcie poziomu 6% PKB już w 2024 r.  

Porozumienie dotyczy też:

  • zwiększenia wynagrodzeń lekarzy specjalistów pracujących w jednym szpitalu,
  • wyższych wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce po zakończeniu specjalizacji przez okres 2 lat,
  • odbiurokratyzowania szpitali i wprowadzenia sekretarek medycznych.

10
09 sty

Łukasz Szumowski nowym ministrem zdrowia

Prezydent powołał Łukasza Szumowskiego na stanowisko ministra zdrowia. Łukasz Szumowski zastąpi Konstantego Radziwiłła. Urodził się 3 czerwca 1972 roku w Warszawie. Jest kardiologiem i profesorem nauk medycznych. Od 2011 kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym ukończył w 1997 roku. W 1998 r. rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 - doktora habilitowanego nauk medycznych. Tytuł profesora otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w 2016 roku.

Kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie przez wiele lat był członkiem rady naukowej. Pełnił liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych. Był członkiem m.in. European Heart Rhythm Association Training Fellowships Committee, Innovation Committee, a także zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Należy do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

10
01 sty

Weszło w życie 1 stycznia: wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku

Zgodnie z ustawą z 24 listopada 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2018 roku na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67% PKB, a w roku 2019 - 4,86%. W kolejnych latach nakłady te także będą wzrastać i wyniosą w 2020 roku - 5,03%, w 2021 roku – 5,22%, w 2022 roku - 5,41%, w 2023 roku – 5,6%, a w 2024 roku – 5,8%.

Oznacza to realny wzrost nakładów w 2019 roku - o kwotę 3 779 mln zł, w 2020 roku - o kwotę 13 055 mln zł, w 2021 roku - o kwotę 23 656 mln zł, w 2022 roku - o kwotę 35.409 mln zł, w 2023 roku - o kwotę 47.825 mln zł, w 2024 roku - o kwotę 61.410 mln zł, natomiast w 2025 roku - o kwotę 75.898 mln zł.

W rezultacie w ciągu 10 lat wydatki wzrosną o kwotę 547.629 mln zł. Docelowy poziom finansowania, czyli 6% PKB, osiągniemy w 2025 roku.

Środki te obejmują wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister zdrowia, wydatki budżetowe w dziale „ochrona zdrowia” w innych częściach budżetu państwa oraz wydatki budżetowe w innych działach budżetu państwa przeznaczone na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, koszty NFZ ujęte w planie finansowym NFZ z wyłączeniem środków z budżetu państwa oraz koszty związane z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

10
19 gru

Wchodzi w życie z mocą od 1 lipca 2017: rozporządzenie zmieniające wynagrodzenia za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej wprowadza wzrost miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (najwyższego w danej kategorii zaszeregowania) o 10% w stosunku do stawek przyjętych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. Zmiany stawek wynagrodzenia wynikają z konieczności uwzględnienia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego uzgadnianego w trybie przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która weszła w życie 16 sierpnia 2017 r. i minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Rozporządzenie zmienia jedynie górne (maksymalne) stawki wynagrodzeń zasadniczych, tak aby ich wysokość umożliwiała dokonanie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie. Ustawa zakłada, że do 31 grudnia 2021 r. podmioty lecznicze będą zobowiązane do zagwarantowania każdemu pracownikowi wykonującemu zawód medyczny wynagrodzenia zasadniczego nie niższego od poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalanego zgodnie z art. 3 ustawy. Zgodnie z ustawą 1 lipca 2017 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.

Na mocy rozporządzenia wprowadza się wzrost miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (najwyższego w danej kategorii zaszeregowania) o 10% w stosunku do stawek przyjętych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, a nie o 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym, a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika.

10
19 gru

Weszło w życie 15 grudnia - karty urodzenia, martwego urodzenia oraz zgonu w formie elektronicznej od 2023 roku

Przepisy ustawy z 20 lipca 2017 r. zmieniającej ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 1524), które weszły w życie 15 grudnia 2017 r., dotyczą kart urodzenia, kart martwego urodzenia oraz kart zgonu. Zgodnie z nimi o 5 lat przesunięto termin przekazywania kart w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym kierownikowi urzędu stanu cywilnego - z 1 stycznia 2018 r. na 1 stycznia 2023 r.

Ustawa weszła w życie 25 sierpnia 2017 r. Jednak przepisy nowelizujące Prawo o aktach stanu cywilnego weszły w życie 15 grudnia 2017 r. 

10
13 lis

Wchodzi w życie 13 listopada: taryfa dla świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Wchodzi w życie zarządzenie nr 105/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z 13 września 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, do przepisów zarządzenia wprowadzono taryfę określoną dla świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych i domowych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Ze względu na fakt, że nie określono taryfy dla tych świadczeń w odniesieniu do pacjentów żywionych dojelitowo i pozajelitowo kompletną dietą przemysłową, przebywających w stacjonarnych zakładach opiekuńczych, wprowadzono współczynniki korygujące.

10
07 lis

Wchodzi w życie 24 listopada: nowy sposób postępowania z odpadami medycznymi

W rozporządzeniu ministra zdrowia z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975) doprecyzowano m.in. sposób gromadzenia odpadów medycznych. Odpady medyczne trzeba gromadzić w pojemnikach lub workach w miejscu ich powstawania oraz wstępnie magazynuje, uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.

Zrezygnowano z wymogu nieprzezroczystości worków do zbierania odpadów medycznych w miejscach powstawania.

Wprowadzono również zmiany w zakresie oznakowania identyfikującego pojemnik lub worek z odpadami medycznymi. Obecnie należy dodatkowo wskazać również nazwę wytwórcy odpadów medycznych, numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z podaniem organu rejestrowego, datę i godzinę otwarcia, czyli rozpoczęcia użytkowania oraz godzinę zamknięcia.

W przypadku wysoce zakaźnych odpadów medycznych pojemnik trzeba oznaczać dodatkowo znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym oraz poniżej umieszcza się napis „materiał zakaźny dla ludzi”.

Przepisy nowego rozporządzenia rozszerzyły także wymogi względem pomieszczenia oraz przenośnego urządzenia chłodniczego służącego do wstępnego magazynowania odpadów medycznych. Precyzują również wymogi dotyczące utrzymania w czystości miejsc służących do wstępnego magazynowania odpadów medycznych.  

10
30 wrz

Od 1 października punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy szpitalach

Od 1 października zmienią się miejsca udzielania świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Będą ją organizować placówki zakwalifikowane do I, II i III poziomu tzw. sieci szpitali. Zmiany są efektem wprowadzenia sieci szpitali.

Zasady korzystania ze świadczeń nie ulegają zmianie - w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent ma prawo udać się po pomoc do dowolnego punktu, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania. Pomoc jest tam udzielana w dni powszednie od godz. 18 do godz. 8 oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Utworzenie punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy szpitalach ma pomóc w skróceniu kolejek w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć, gdzie ciężko chorzy pacjenci wymagający szybkiej interwencji medycznej często musieli czekać w jednej kolejce z lżej chorymi, którzy nie zdążyli z wizytą u lekarza w swojej przychodni. Teraz osobom lżej chorym szpital zapewni pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej.

10
20 wrz

Weszło w życie 17 września: zgłosisz więcej danych do rejestru podmiotów leczniczych

Rozporządzenie ministra zdrowia z 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru poszerza zakres danych, jakie podmioty wykonujące działalność leczniczą muszą zgłaszać. Dane dotyczą m.in. informacji o zakwalifikowaniu podmiotu leczniczego do sieci szpitali (PSZ) czy dotyczącej posiadanych certyfikatów.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą muszą dostosować wpisy w księgach rejestrowych do nowych wymagań w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia, czyli do 18 września 2018 r.

10
13 wrz

Rząd zwiększa finansowanie ochrony zdrowia

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt przewiduje zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Pieniądze na inwestycje zostaną zapewnione jeszcze w 2017 r.

Przyjęte rozwiązania umożliwią ministrowi zdrowia przekazywanie dotacji na sprzęt i aparaturę medyczną nie tylko podmiotom leczniczym przez niego utworzonym lub nadzorowanym, ale także innym, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej najbardziej istotnych dla zdrowia publicznego, np. ośrodkom onkologicznym.

Proponuje się także zwiększenie środków finansowych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego. Obecnie w większości województw okresowo brakuje miejsc do prowadzenia intensywnej terapii noworodka, co wynika z szybkiego, trudnego do przewidzenia wzrostu zapotrzebowania na te świadczenia (coraz późniejszy wiek matek rodzących, duża liczba cięć cesarskich).  Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego zagwarantuje każdemu noworodkowi warunki urodzenia zapewniające optymalną diagnostykę, leczenie i perspektywę dobrego rozwoju.

Projekt przewiduje realizację nowego zadania, jakim jest wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Chodzi o zapewnienie wszystkim uczniom dostępu do gabinetu profilaktyki zdrowotnej, prowadzonego przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną. Dotacje na ten cel będzie przekazywać samorządom wojewoda.

Zgodnie z projektem ustawy, finansowany będzie zakup dentobusów, w których zapewniana będzie dzieciom opieka stomatologiczna. Jest to szczególnie ważne w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu stomatologicznego w szkole, ani w najbliższej okolicy.

Ponadto zwiększono limity maksymalnych wydatków na lata 2017 i 2018 związanych z zakupem szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych.  Konieczność zwiększenia limitów w 2017 roku jest związana m.in. z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia, które wprowadziło obowiązek szczepienia przeciwko pneumokokom wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r.

10

Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 06.marca.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Gdańsk Wrzeszcz 07.marca.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »