20 wrz

Weszło w życie 17 września: zgłosisz więcej danych do rejestru podmiotów leczniczych

Rozporządzenie ministra zdrowia z 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru poszerza zakres danych, jakie podmioty wykonujące działalność leczniczą muszą zgłaszać. Dane dotyczą m.in. informacji o zakwalifikowaniu podmiotu leczniczego do sieci szpitali (PSZ) czy dotyczącej posiadanych certyfikatów.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą muszą dostosować wpisy w księgach rejestrowych do nowych wymagań w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia, czyli do 18 września 2018 r.

10
13 wrz

Rząd zwiększa finansowanie ochrony zdrowia

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt przewiduje zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Pieniądze na inwestycje zostaną zapewnione jeszcze w 2017 r.

Przyjęte rozwiązania umożliwią ministrowi zdrowia przekazywanie dotacji na sprzęt i aparaturę medyczną nie tylko podmiotom leczniczym przez niego utworzonym lub nadzorowanym, ale także innym, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej najbardziej istotnych dla zdrowia publicznego, np. ośrodkom onkologicznym.

Proponuje się także zwiększenie środków finansowych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego. Obecnie w większości województw okresowo brakuje miejsc do prowadzenia intensywnej terapii noworodka, co wynika z szybkiego, trudnego do przewidzenia wzrostu zapotrzebowania na te świadczenia (coraz późniejszy wiek matek rodzących, duża liczba cięć cesarskich).  Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego zagwarantuje każdemu noworodkowi warunki urodzenia zapewniające optymalną diagnostykę, leczenie i perspektywę dobrego rozwoju.

Projekt przewiduje realizację nowego zadania, jakim jest wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Chodzi o zapewnienie wszystkim uczniom dostępu do gabinetu profilaktyki zdrowotnej, prowadzonego przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną. Dotacje na ten cel będzie przekazywać samorządom wojewoda.

Zgodnie z projektem ustawy, finansowany będzie zakup dentobusów, w których zapewniana będzie dzieciom opieka stomatologiczna. Jest to szczególnie ważne w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu stomatologicznego w szkole, ani w najbliższej okolicy.

Ponadto zwiększono limity maksymalnych wydatków na lata 2017 i 2018 związanych z zakupem szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych.  Konieczność zwiększenia limitów w 2017 roku jest związana m.in. z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia, które wprowadziło obowiązek szczepienia przeciwko pneumokokom wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r.

10
11 wrz

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2018 r., przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, wymagać będzie orzeczenia sądu opiekuńczego.

Projekt przewiduje obowiązek okresowego badania stanu zdrowia psychicznego osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, pod kątem uzasadnienia jej pobytu w takiej placówce. Badania przeprowadzane będą co najmniej raz na 6 miesięcy.

Zaproponowano także zmianę niektórych regulacji dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego. Chodzi między innymi o konieczność monitorowania pomieszczeń, w których przetrzymywane są osoby, wobec których stosuje się środek przymusu bezpośredniego w postaci izolacji.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje także, że osoba, która musi poddać się leczeniu odwykowemu, będzie mogła złożyć wniosek o zmianę przez sąd postanowienia, jeśli chodzi o rodzaj zakładu leczenia odwykowego.

10
28 sie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o POZ

Rada Ministrów przyjęła 24 sierpnia projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Przewiduje on poprawę organizacji i funkcjonowania POZ, w szczególności dotyczy to koordynacji opieki i pracy zespołowej lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.

10
28 sie

Weszło w życie 25 sierpnia - elektroniczna dokumentacja medyczna od 2019 r.

Przepisy ustawy zmieniającej ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia weszły w życie 25 sierpnia. Przesuwa ona m.in. termin obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej z 1 stycznia 2018 r. na 1 stycznia 2019 r.

10
11 sie

Wejdzie w życie 16 sierpnia: więcej podmiotów poprowadzi rejestry medyczne

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia dodaje przepisy umożliwiające prowadzenie rejestrów medycznych przez większą liczbę podmiotów niż dotychczas. Utworzenie rejestru medycznego będzie możliwe: na wniosek podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia, bądź innych jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Określa również, że administratorem danych gromadzonych w rejestrach medycznych będzie podmiot prowadzący rejestr medyczny (a nie, jak dotychczas, minister zdrowia).

10
11 sie

Wejdzie w życie 16 sierpnia: wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w ochronie zdrowia będzie stopniowy

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych uzależnia wysokość wynagrodzenia dziesięciu kategorii pracowników medycznych od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Ustawa przewiduje procedurę stopniowego dochodzenia do zakładanego poziomu minimalnego wynagrodzenia, który ma być osiągnięty dopiero 1 stycznia 2022 r. Dlatego w okresie przejściowym do 31 grudnia 2019 r. współczynnik ten będzie mnożony przez stałą kwotę 3.900 zł brutto, a nie aktualne przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

10
20 lip

NFZ uruchomi rezerwę m.in. na konkursy dla szpitali, które nie dostały się do sieci

Minister zdrowia w porozumieniu z ministrem rozwoju i finansów zatwierdził zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r., skutkującą zwiększeniem środków na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu o kwotę 1 435 197 tys. zł. Na stronie NFZ ukazało się zarządzenie prezesa NFZ z 19 lipca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra zdrowia i ministra rozwoju i finansów, podjął decyzję o uruchomieniu rezerwy ogólnej ujętej w planie finansowym Funduszu na 2017 rok w kwocie 737.802 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ.

Zmiany planu finansowego NFZ pozwolą na zrealizowanie zapowiedzianej przez prezesa Funduszu podwyżki wyceny świadczeń. Oddziały NFZ będą mogły ogłosić konkursy dla szpitali, które nie dostały się do sieci.

10
19 lip

Konsultacje projektu NFZ – będą zmiany w komunikatach XML

Do konsultacji, które potrwają do końca lipca, trafił projekt zarządzenia NFZ w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Zmiany w komunikacie obejmują rozbudowanie go m.in. o możliwość sprawozdania w przypadku wykonania operacji lub zabiegu w oddziale szpitalnym identyfikatora osoby kierującej wykonaniem tej operacji albo zabiegu oraz współczynnik korygujący wycenę punktową świadczeń ogólnostomatologicznych udzielonych kobietom w ciąży oraz w okresie połogu.

Komunikat obejmie świadczenia przekazywane w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od 1 września 2017 roku i okresach następnych. Będzie mógł być stosowany do przekazywania okresów sprawozdawczych występujących przed 1 września 2017 r.

Nowy akt, który ma wejść w życie 1 września, zastąpi zarządzenie nr 13/2017/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

10
18 lip

Konsultacje: prawo wykonywania zawodu lekarza w formie karty czipowej

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który wprowadza elektroniczną wersję prawa wykonywania zawodu lekarzy, przechodzi konsultacje. Papierowe książeczki planuje się zastąpić czipowymi kartami przypominającymi dowody osobiste.

Karty będą zawierały informację o prawie wykonywania zawodu, docelowo także o specjalizacji. Pozwoli to na szybką identyfikację lekarza i potwierdzenie jego kwalifikacji.

Karty będą wydawane przez właściwe izby lekarskie w dwóch wariantach:

  1. prawo wykonywania zawodu wydawane na czas nieoznaczony,
  2. prawo wykonywania zawodu ograniczone w czasie i obarczone wskazanymi w ustawie ograniczeniami (staż podyplomowy, staż adaptacyjny, etc.).

Zmiana formy wydawanego prawa wykonywania zawodu wynika z informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Przedsięwzięcie sfinansuje budżet państwa, ze środków przekazanych przez ministra zdrowia.

Wydawanie prawa wykonywania zawodu w dotychczasowej formie będzie możliwe tylko do 30 czerwca 2018 r., a dokumenty w papierowej formie stracą ważność najpóźniej 1 lipca 2023 r.

BAZA WIEDZY: Prawo wykonywania zawodu lekarza w formie e-karty już od 2019 roku >>

10

Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Warszawa 25.września.2017

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu „Lędźwiowo – Miedniczno – Udowego”

Warszawa 13.października.2017

Kurs pogłębiający wiedzę o zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną częścią zespołu lędźwiowo–miedniczno–udowego.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Oddychanie Posturalne

Warszawa 17.października.2017

Oddychanie Posturalne. Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego. Patomechanika Wzorca Kompleksu Piersiowo-Brzusznego

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Odbudowa Miednicy

Warszawa 21.października.2017

Zintegrowany Sposób Leczenia Patomechanicznych Wzorców Łonowo - Krzyżowych

Czytaj więcej   »