22 cze

Krajowy Rejestr Raka Płuca - konsultacje projektu rozporządzenia

Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia w sprawie Krajowego Rejestru Raka Płuca. Zgodnie z nim rejestr ma być prowadzony na potrzeby realizacji kierunku interwencji pod nazwą "Badania w kierunku wykrywania raka płuca" w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

10
22 cze

Sejm uchwalił: będzie możliwy dostęp do leczniczej marihuany

Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, która ma umożliwić chorym dostęp do preparatów z konopi – będą mogły być wytwarzane w aptekach na podstawie recepty od lekarza; surowiec ma być sprowadzany z zagranicy. Konopie będą mogły być wykorzystywane do wytwarzania preparatów farmaceutycznych, tak by lekarze mogli ordynować sporządzenie leku recepturowego w aptece. Ustawa trafi teraz do Senatu.

10
22 cze

Weszły w życie 20 czerwca: kryteria kwalifikacji do sieci szpitali

Wszedł w życie pierwszy z trzech aktów wykonawczych do ustawy o tzw. sieci szpitali - rozporządzenie ministra zdrowia określa szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.Wykaz szpitali, które znajdą się w sieci, będzie opublikowany do 27 czerwca 2017 r. Lista szpitali "sieciowych" będzie ustalana na 4 lata.

10
14 cze

Rząd przyjął: e-recepty od 1 stycznia 2020 r.

Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, który przyjął rząd, doprecyzowuje definicję elektronicznej dokumentacji medycznej - wskazano, że elektroniczna dokumentacja medyczna może być prowadzona również poza Systemem Informacji Medycznej, tj. niezależnie od uruchomienia platformy P1, służącej m.in. wymianie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Konsekwencją przesunięcia terminu realizacji Projektu P1 "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" jest ustalenie nowych terminów na wypełnienie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą obowiązku elektronicznego wystawiania recept (od 1 stycznia 2020 r.) i skierowań (od 1 stycznia 2021 r.) oraz prowadzenia pozostałej elektronicznej dokumentacji medycznej (od 1 stycznia 2019 r.) i jej wymiany za pośrednictwem P1 (od 1 stycznia 2021 r.).

10
14 cze

SPZOZ będą mogły pobierać opłaty za świadczenia – jest projekt ważnych zmian w ustawie o działalności leczniczej

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Resort zdrowia proponuje następujące zmiany:

1) zmianę definicji stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowotnego innego niż szpitalne, co w efekcie zapewni spójność z przepisami dotyczącymi lecznictwa uzdrowiskowego i ochrony zdrowia psychicznego; 

2) dodanie przepisu, z którego będzie wynikało, że spółki niemające osobowości prawnej są podmiotami leczniczymi, co w efekcie usprawni przebieg postępowań przed organami rejestrowymi i sądami;

3) poddanie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych przepisom o zamówieniach publicznych, z wyjątkiem świadczeń udzielanych przez lekarzy i pielęgniarki wykonujących zawód w ramach indywidualnej albo indywidualnej specjalistycznej praktyki zawodowej w zakładzie leczniczym co w efekcie przyczyni się do zapewnienia przejrzystości konkursów, których przedmiotem jest wyłonienie podwykonawców świadczeń zdrowotnych;

4) umożliwienie publicznym uczelniom medycznym przystępowanie do spółek kapitałowych, które wykonują działalność leczniczą, co w efekcie umożliwi im prowadzenie działalności dydaktycznej przy wykorzystaniu własnej bazy szpitalnej, ale bez konieczności tworzenia nowych podmiotów leczniczych;

5) umożliwienie wykonywania działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne wyłącznie w miejscu pobytu pacjenta (w warunkach domowych), co w efekcie zwiększy dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych, a także umożliwi, zwłaszcza małym przedsiębiorcom, wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne bez konieczności dysponowania pomieszczeniami;

6) uzupełnienie definicji świadczenia ambulatoryjnego, o świadczenia z zakresu ratownictwa, co pozwoli na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych co do możliwości rejestrowania dysponentów zespołów ratownictwa medycznego w grupie świadczeniodawców udzielających ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej;

7) dopuszczenie możliwości udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez SPZOZ, co zwiększy dostępność pacjentów do świadczeń zdrowotnych oraz umożliwi tym podmiotom zwiększenie przychodów, co w efekcie poprawi ich sytuację finansową;

8) wprowadzenie przepisu, w myśl którego podmiot leczniczy spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, udzielający zamówienia na świadczenia zdrowotne na podstawie przepisów tej ustawy nie będzie mógł zbywać aktywów trwałych, oddać ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przyjmującemu zamówienie;

9) jednoznaczne wskazanie w ustawie dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w sprawach kar pieniężnych nakładanych przez wojewodów za naruszenie przepisów dotyczących czasowego zaprzestania działalności leczniczej podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, co w efekcie przyspieszy postępowanie odwoławcze, redukując czas poświęcany przez podmioty lecznicze, w tym przedsiębiorców, na czynności urzędowe;

10) rezygnację z możliwości łączenia SPZOZ, w wyniku którego powstaje nowy podmiot;

11) uchylenie przepisu dotyczącego przedstawiania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia – eliminacja martwego przepisu;

12) wprowadzenie sankcji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą poddanych kontroli, które uniemożliwiają jej przeprowadzenie przez organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub ministra właściwego do spraw zdrowia, co poprawi efektywność funkcjonowania organów prowadzących rejestr (usprawni proces kontroli), co efekcie przyczyni się wzrostu bezpieczeństwa pacjentów;

13) wprowadzenie przepisu umożliwiającego przeprowadzanie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, gdy wykonują świadczenia na terenie innego województwa albo obszarze działania innej okręgowej izby lekarskiej albo pielęgniarek i położnych niż ich siedziba albo adres zamieszkania, co pozwoli na usunięcie wątpliwości co do właściwości organu rejestrowego w przypadku praktyk wykonywanych na terenie działania więcej niż jednej izby;

14) usunięcie wątpliwości w przepisach dotyczących kontroli podmiotów, które zbywają produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, wbrew przepisom Prawa farmaceutycznego w zakresie sankcji (nałożenie kary finansowej), co pozwoli efektywnie (za pośrednictwem kar finansowych) zwalczać ten proceder;

15) umożliwienie podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które nie dostosują swoich pomieszczeń i urządzeń do wymagań określonych w art. 22 zmienianej ustawy do końca 2017 roku dalszego funkcjonowania, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, dzięki czemu nie nastąpi ograniczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych;

16) ujednolicenie przepisów w zakresie właściwości miejscowej organów prowadzących rejestr, tak aby ułatwić procedurę rejestracyjną praktyk zawodowych;

17) zmianę przepisu o zakazie reklamy świadczeń zdrowotnych w ustawie z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji z przepisami ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tak aby zapewnić spójność z przepisami ustawy o działalności leczniczej;

18) zmianę przepisu Kodeksu wykroczeń dotyczącego sankcji za wykonywanie działalności leczniczej bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą polegającej na zapewnieniu spójności terminologicznej oraz objęciu sankcją wszystkich podmiotów wykonujących tę działalność bez wymaganego wpisu, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pacjentów.

Konsultacje trwają do 13 lipca.

10
06 cze

Nowe przepisy dotyczące urządzeń diagnostycznych – jest projekt MZ

Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Określa on wymogi dotyczące procedur w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Wprowadza też do koszyka świadczeń procedurę diagnostyki z narkozą dotyczące dzieci. Około 144 urządzenia do tomografii komputerowej (z 561 działających w 2016 roku) nie będą mogły już być wykorzystywane, bo albo są przestarzałe (84), albo nie dostarczono dla nich niezbędnych informacji dotyczących jakości. Wymogów mogą także nie spełniać 34 (z 303) urządzenia do badania rezonansu magnetycznego.

Rozporządzenie określi także, które urządzenia będą mogły być używane do badań podstawowych, a które do badań specjalistycznych, wymagających lepszych parametrów.  

Uwagi do projektu rozporządzenia można zgłaszać do 20 czerwca.

10
30 maj

800 zł podwyżki dla ratowników medycznych

Zwiększenie wynagrodzeń ratowników medycznych o 800 zł miesięcznie na tzw. etat przeliczeniowy, niezależnie od formy zatrudnienia zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Z tej kwoty 400 zł zostanie przyznane od 1 lipca 2017 roku. Natomiast kolejne 400 zł (do łącznej kwoty 800 zł na etat przeliczeniowy w postaci dodatku do wynagrodzenia) zostanie przyznane od 1 lipca 2018 roku.

Podwyżki otrzymają też pielęgniarki zatrudnione u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, będących podwykonawcami w pozaszpitalnym systemie PRM, które nie zostały objęte podwyżkami dla pielęgniarek i położnych w systemie 4×400 zł.

Nakłady budżetu państwa z tytułu podwyżek w zaproponowanej wysokości wyniosą około 37 mln zł w roku 2017 oraz około 111 mln zł w roku 2018.

Ministerstwo informuje też, że od kiedy budżet państwa przejął finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego od Narodowego Funduszu Zdrowia, nakłady na ten cel wzrosły o 65 procent, z 1 145 844 000 zł w 2007 roku do 1 890 210 000 zł w 2017 roku.

10
30 maj

Pigułka „dzień po” na receptę

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza ułatwienia w dostępie do niestandardowej terapii w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Przewiduje także, że pigułka „dzień po” będzie sprzedawana na receptę.

Ustawa wprowadza procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych, gdy u ciężko chorego pacjenta wyczerpano już wszystkie dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych, a zastosowanie nowej terapii jest uzasadnione i wynika ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej. Na nowelizacji skorzystają między innymi osoby cierpiące na choroby rzadkie, takie jak rdzeniowy zanik mięśni, choroba Fabry’ego lub choroba Niemanna-Picka.

W przepisach uregulowano także kwestię dostępu do antykoncepcji - na receptę będą wszystkie hormonalne leki antykoncepcyjne. Oznacza to, że na receptę będzie także pigułka ellaOne (tzw. pigułka „dzień po”), która od 2015 roku była sprzedawana bez konieczności wizyty u lekarza.

10
23 maj

Do 31 maja sporządź raport ekonomiczno-finansowy SPZOZ za 2016 rok

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej z czerwca 2016 roku wprowadziła nowe obowiązki dla kierowników SPZOZ. Wśród nich znalazł się określony w art. 53a ustawy wymóg sporządzenia i przekazania podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu w terminie do 31 maja każdego roku.

Według nowelizacji ustawy, która m.in. zlikwidowała procedurę bezpośredniego przekształcenia SPZOZ w spółkę prawa handlowego w okolicznościach przynoszenia przez zakład strat przewyższających wartość amortyzacji i możliwości pokrycia jej funduszem zakładu, przekształcenie w spółkę nie prowadzi jednoznacznie do poprawy kondycji finansowej SPZOZ. Istotną rolę natomiast odgrywa właściwy nadzór nad gospodarką finansową sprawowany przez podmiot tworzący, stąd też koniecznym jest jego wsparcie i wyposażenie w skuteczne narzędzia kontrolne.

Raport finansowo-ekonomiczny ma stanowić jedno z takich narzędzi, które umożliwi posiadanie jednolitej, aktualnej wiedzy na temat sytuacji finansowej SPZOZ. Nieprzypadkowo termin jego sporządzenia ustalono do końca maja. Przyjęto bowiem, że raport będzie przygotowywany równolegle z rocznym sprawozdaniem finansowym, stanowiąc jego uzupełnienie i rozwinięcie.

Raport ma składać się z trzech podstawowych elementów:

  • analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej za miniony rok, tj. rok 2016,
  • prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń (2017 – 2019),
  • informacji o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

10
23 maj

Leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży - do 3 czerwca trwają konsultacje projektu

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego przechodzi właśnie konsultacje. Celem projektowanego rozporządzenia jest zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia poprzez rozszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych. Rozporządzenie podejmuje problem niezadowalającego stanu uzębienia dzieci i możliwych powikłań tego stanu wśród dorosłych oraz niewystarczającego zakresu świadczeń gwarantowanych, który pozwoliłby na poprawę stanu faktycznego. Uwagi można zgłaszać do 3 czerwca.

10

Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu „Lędźwiowo – Miedniczno – Udowego”

Warszawa 13.października.2017

Kurs pogłębiający wiedzę o zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną częścią zespołu lędźwiowo–miedniczno–udowego.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Oddychanie Posturalne

Warszawa 17.października.2017

Oddychanie Posturalne. Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego. Patomechanika Wzorca Kompleksu Piersiowo-Brzusznego

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Odbudowa Miednicy

Warszawa 21.października.2017

Zintegrowany Sposób Leczenia Patomechanicznych Wzorców Łonowo - Krzyżowych

Czytaj więcej   »