01 sie

Wchodzi w życie 1 sierpnia: dodatki do wynagrodzenia dla ratowników medycznych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej reguluje kwestię dodatków dla ratowników zatrudnionych w szpitalach. Nowelizacja zakłada wypłatę dodatku w wysokości 400 zł od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Dodatek ma być uwzględniony w kwocie obowiązania NFZ wynikającej z umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

10
27 lip

NFZ przedłuża ważność komunikatów o przydzielonych numerach recept

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że w celu zachowania dłuższego okresu przejściowego umożliwiającego dostosowanie systemów informatycznych, dotychczas stosowane komunikaty XML, zawierające informacje o przydzielonych numerach recept, komunikat RECD (na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego i  śląskiego) oraz komunikat XSZ (na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) będą jeszcze obowiązywały do 31 października 2018 r. 

NFZ udostępnił jednocześnie poprawiony format komunikatu NR_REC, w którym zmieniono atrybut ‘xmlns’. Dokument publikowany jest w trybie śledzenia zmian, tak aby była widoczna wprowadzona zmiana. W związku z tą poprawką wersja komunikatu NR_REC (1.1) nie ulega zmianie,  nie ma konieczności po stronie świadczeniodawców modyfikacji systemów informatycznych do obsługi tego komunikatu. Opublikowany na stronie Centrali NFZ 22 maja 2018 r. schemat xsd komunikatu NR_REC w wersji 1.1. jest prawidłowy.

10
11 lip

Asystent medyczny wystawi zaświadczenie lekarskie

Od 1 października 2018 r. asystent medyczny w imieniu lekarza będzie mógł wystawiać e-zwolnienia – tak wynika z przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z nim lekarz (mający profil informacyjny) będzie mógł upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej – pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (mającego profil informacyjny). Chodzi m.in. o pielęgniarki, ratowników medycznych, sekretarki medyczne. Upoważnienie będzie można wydać na maksimum 12 miesięcy. 

Regulacje zakładają, że w nowo utworzonym Rejestrze Asystentów Medycznych będą gromadzone dane o osobach mających upoważnienia do wypisywania zwolnień.  

10
15 cze

Przygotuj się do wymiany kasy fiskalnej

15 czerwca 2018 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Wynika z z niego, że prawdopodobnie od 1 stycznia 2020 r. lekarze będą mieli obowiązek użytkowania nowego typu kas rejestrujących. Będą musiały one umożliwiać emisję dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej i papierowej. Kasy elektroniczne będą musiały zapewnić prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwić połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

10
14 cze

Zgłoś swój udział w Grupie Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych

Minister cyfryzacji tworzy Grupę Roboczą ds. Ochrony Danych Osobowych i zaprasza do udziału w niej m.in. przedstawicieli przedsiębiorców bądź zrzeszeń przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich. Grupa ma poświęcić szczególną uwagę kwestiom RODO w ochronie zdrowia.

Powstanie grupy jest odpowiedzią na liczne przypadki błędnego zrozumienia RODO. Celem grupy jest opracowanie klucza postępowania w najczęstszych przypadkach nadinterpretacji nowych przepisów.

Prace Grupy będą podzielone na zespoły. Grupa będzie liczyła 20 osób, a jej członków wybierze minister cyfryzacji spośród kandydatów, którzy w terminie do 18 czerwca 2018 r. prześlą zgłoszenie na adres [email protected].

10
08 cze

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ogranicza wywóz leków za granicę

Sejm uchwalił nowelizację Prawa farmaceutycznego, która ma ograniczyć wywóz leków za granicę i wzmocnić system nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi. Nowe przepisy zakazują prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w ramach których może nabywać produkty lecznicze. Ponadto przedsiębiorca prowadzący hurtowy obrót produktami leczniczymi nie będzie mógł jednocześnie prowadzić działalności leczniczej.

Wygaśnięcie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych będzie stwierdzać Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF). Może też nie zgodzić się na wytwarzanie leków szczególnej kategorii stosowanych w terapii zaawansowanej w przypadku śmierci osoby, dla której wydano zezwolenie, w sytuacji wykreślenia przedsiębiorcy z KRS albo CEiIDG, a także w przypadku rezygnacji z prowadzonej działalności.

Nowelizacja przewiduje, że w sytuacji uzasadnionego podejrzenia zagrożenia dla jakości lub bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych będzie można przeprowadzić inspekcję także w podmiocie odpowiedzialnym lub u jego przedstawiciela. Ma to poprawić nadzór Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (PIF) nad produktami leczniczymi.

10
05 cze

Prezydent podpisał: e-zwolnienia dopiero od 1 grudnia 2018 r.

Lekarze będą mieli obowiązek wystawiania elektronicznych zwolnień dopiero od 1 grudnia 2018 r., a nie od 1 lipca 2018 r. Taką zmianę wprowadzi nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Papierowe zwolnienia miały przestać obowiązywać od 1 lipca br. Organizacje lekarskie apelowały jednak o przesunięcie tego terminu, twierdząc, że część lekarzy w wieku emerytalnym może mieć kłopot z wystawianiem zwolnień elektronicznych, zwłaszcza w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej w Bazie wiedzy: E-zwolnienia zaoszczędzą czas pracy lekarzy >>

10
02 cze

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

Rozporządzenie ministra zdrowia z 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej obowiązuje od 2 czerwca. Określono w nim, jakie dokumenty stanowią elektroniczną dokumentację medyczną.

Prowadzenie ich w postaci elektronicznej będzie obligatoryjne od 1 stycznia 2019 r.

Są to następujące dokumenty:

1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,  

2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych,

3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego. 

10
30 maj

Fizjoterapeuci nie będą się musieli rejestrować jako podmiot leczniczy – jest projekt

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o działalności leczniczej i ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (29 maja pojawił się na stronach Kancelarii Premiera) fizjoterapeuci wykonujący indywidualną praktykę zawodową nie będą musieli zakładać podmiotów leczniczych.

W Polsce prywatne praktyki fizjoterapeutyczne – zgodnie z danymi GUS – prowadzi 28 tys. osób. Część z nich prowadzi usługi w domach pacjentów. Zgodnie z dotychczasowymi zapisami, wszyscy fizjoterapeuci w Polsce prowadzący działalność gospodarczą od 30 listopada tego roku musieliby stać się podmiotami leczniczymi.

Przypomnijmy, że od 1 czerwca zawód fizjoterapeuty będą mogły wykonywać tylko osoby, które uzyskały prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a brak wpisania do Krajowego Rejestru skutkować będzie utratą prawa do wykonywania zawodu.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty uregulowała m.in. wykonywanie zawodu, kształcenia i działanie samorządu zawodowego.

10
30 maj

Weszła w życie 25 maja – ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) wdraża RODO do polskiego systemu prawnego.

Ustawa określa:

  • sposób wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,
  • warunki i sposób certyfikacji sposobu przetwarzania danych osobowych przez administratora,
  • postępowanie przy zatwierdzaniu kodeksu postępowania i certyfikacji podmiotów akredytowanych do monitorowania przestrzegania kodeksów postępowania.

Zgodnie z nową ustawą administratorzy i podmioty przetwarzające (procesorzy) mają obowiązek powołania inspektora ochrony danych najpóźniej do 31 lipca 2018 r. Z kolei ABI sprawujący tę funkcję przed jej wejściem w życie staje się inspektorem ochrony danych i pełni funkcję do 1 września 2018 r.

Ustawa stworzyła urząd Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych — w miejsce GIODO - oraz określiła procedurę powołania Prezesa UODO. 

Przepisy określają tryb postępowania w sprawach o naruszenie zasad ochrony danych osobowych, tryb kontroli przestrzegania przepisów, a także zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Ograniczają też wysokość administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na niektóre jednostki budżetowe (jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze i NBP — do 100 tys. złotych. 

>>Więcej artykułów na ten temat znajdziesz w Bazie wiedzy

>>Wzory dokumentów do edycji pobierzesz TUTAJ

10

Spis treści Czytaj e-wydanie