20 kwi

E- zwolnienia od 1 grudnia – będzie przesunięcie terminu

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowego wystawiania e-zwolnień przez lekarzy na 1 grudnia 2018 r. – początkowo miał to być 1 lipca 2018 r. Obecnie lekarz ma wybór między wystawieniem tradycyjnego, papierowego zwolnienia, a wprowadzeniem do systemu informatycznego zwolnienia elektronicznego.

O pozostawienie po 1 lipca możliwości wystawiania papierowych e-zwolnień apelowały organizacje lekarskie. Argumentowały m.in., że część lekarzy w wieku emerytalnym może mieć kłopot z wystawianiem zwolnień elektronicznych, zwłaszcza w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie średnia wieku lekarzy jest najwyższa.

Możliwość wystawiania e-zwolnień istnieje od 1 stycznia 2016 r. Z danych ZUS wynika, że na 19-20 mln wystawianych rocznie zwolnień papierowych w ciągu ostatnich dwóch lat, jedynie 1,76 mln zwolnień miało formę elektroniczną. Oznacza to, że obecnie e-zwolnienie wystawia co dziesiąty lekarz.

10
17 kwi

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą upaństwowienia systemu ratownictwa medycznego

Celem zmian jest wzmocnienie wpływu państwa na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Ustawa przewiduje, że umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (karetek z obsadą) będą powierzane wyłącznie podmiotom leczniczym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych i spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Umowy, jakie prywatne firmy zawarły z NFZ na ratownictwo medyczne, przestaną obowiązywać 31 grudnia 2018 r.

Nowelizacja przewiduje także, że od 1 stycznia 2028 r. na każde województwo będzie przypadała jedna dyspozytornia medyczna (z wyjątkiem województw śląskiego i mazowieckiego, gdzie przewiduje się po dwie dyspozytornie medyczne).

Regulacja powiększa też katalog osób, którym będzie przysługiwała ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych o osoby udzielające pomocy medycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytorów medycznych oraz wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego. Ma zapobiec sytuacjom, w których osoby wzywające karetkę oraz pacjenci szpitalnych oddziałów ratunkowych i osoby im towarzyszące bezkarnie znieważają, grożą lub fizycznie atakują personel medyczny.

10
27 mar

Rząd przyjął projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych

Nowe przepisy wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe.

Zgodnie z projektem, zniesiona będzie dotychczasowa dwuinstancyjność postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu obywatel będzie miał możliwość szybszego uzyskania sądowej ochrony swoich praw. Wprowadzono także przepis, dzięki któremu podejmowana przez organ kontrola nie będzie mogła trwać dłużej niż miesiąc od dnia podjęcia czynności kontrolnych.

Projekt przewiduje też ustanowienie nowego, niezależnego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Zastąpi on Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W projekcie przewidziano również ustanowienie mechanizmu certyfikacji w obszarze ochrony danych osobowych.

Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy utraci moc dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

10
15 mar

Kodeks branżowy RODO dla ochrony zdrowia

Powstała robocza wersja Kodeksu branżowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą dotyczącego działań w zakresie ochrony danych zgodnych z wymaganiami RODO. Opracowały ją Polska Federacja Szpitali, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji i Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Kodeks ma się przyczynić do skutecznego rozwoju e-zdrowia w Polsce, z zachowaniem właściwych i aktualnych standardów bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych o stanie zdrowia pacjentów. Konsultacje projektu potrwają do 3 kwietnia, jest on dostępny na stronie rodowzdrowiu.pl.

10
27 lut

Wchodzi w życie 3 marca: nowy wykaz wyrobów medycznych

Rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie rozszerza wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie o zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej oraz o wyroby medyczne do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) obejmujące sensor, elektrodę i transmiter, nadajnik.

CGM-RT ma prawidłowo zabezpieczyć pacjentów do 26. roku życia z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). Pacjenci w ramach CGM-RT nie otrzymają natomiast refundacji na FGM (Flash Glucose Monitoring), ponieważ systemy te nie są tożsame.

Wprowadzono także w uzasadnionych medycznie przypadkach możliwość skrócenia do 4 lat czasu użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych. Przepis ten można będzie odnieść także do wyrobów medycznych wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów.

Jako wózek inwalidzki specjalny określono na przykład wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę oraz wózek z funkcją pionizacji. W tym przypadku okres użytkowania nie zmieni się (wynosi 4 lata).

Zwiększono także limit ilościowy na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesiąc oraz rozszerzono kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową.

10
22 lut

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej e-receptę

Projekt nowelizacji ustawy umożliwi wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Zaproponowane rozwiązanie wpłynie na rozwój telemedycyny. Aby mogła ona szybciej rozwijać się potrzebna jest możliwość wystawienia recepty bez osobistego kontaktu osoby wystawiającej receptę z pacjentem.

Projekt przewiduje także zmiany dotyczące sposobu podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Chodzi o możliwość wykorzystania sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tj. narzędzia wytworzonego na potrzeby podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich. Narzędzie to będzie dodatkowym – obok obecnie przewidzianego podpisu kwalifikowalnego oraz profilu zaufanego ePUAP – dopuszczalnym sposobem podpisywania EDM. Zaproponowane  rozwiązanie ma istotne znaczenie dla zwiększenia dynamiki procesu przechodzenia na elektroniczne prowadzenie dokumentacji medycznej.

Zmieniono także przepisy regulujące kwestie związane z wystawianiem, realizacją i kontrolą recept (w tym wystawianych w postaci elektronicznej) oraz dotyczące sprawozdawczości aptek przekazywanej Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Przepisy te mają istotne znaczenie dla wdrożenia e-recepty.

10
08 lut

Jest porozumienie ministra zdrowia z lekarzami rezydentami

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski wypracował porozumienie z lekarzami rezydentami. Po serii konsultacji i spotkań osiągnięto kompromis. To przełom w dotychczasowych relacjach i negocjacjach ze środowiskiem lekarskim.

Strategia nowego ministra zdrowia opiera się na pięciu priorytetach: dialogu, odbiurokratyzowaniu, poprawie efektywności, informatyzacji i innowacyjności. Pakiet rozwiązań przedstawionych lekarzom rezydentom z jednej strony wpisywał się w przedstawioną strategię, a z drugiej odpowiadał na konkretne zgłoszone problemy związane m.in. z kwestiami warunków płacy i pracy lekarzy rezydentów czy reformą systemu kształcenia.

Najważniejszymi elementami porozumienia są zwiększenie corocznego wzrostu nakładów i szybsze osiągnięcie poziomu 6% PKB już w 2024 r.  

Porozumienie dotyczy też:

  • zwiększenia wynagrodzeń lekarzy specjalistów pracujących w jednym szpitalu,
  • wyższych wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce po zakończeniu specjalizacji przez okres 2 lat,
  • odbiurokratyzowania szpitali i wprowadzenia sekretarek medycznych.

10
09 sty

Łukasz Szumowski nowym ministrem zdrowia

Prezydent powołał Łukasza Szumowskiego na stanowisko ministra zdrowia. Łukasz Szumowski zastąpi Konstantego Radziwiłła. Urodził się 3 czerwca 1972 roku w Warszawie. Jest kardiologiem i profesorem nauk medycznych. Od 2011 kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym ukończył w 1997 roku. W 1998 r. rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 - doktora habilitowanego nauk medycznych. Tytuł profesora otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w 2016 roku.

Kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie przez wiele lat był członkiem rady naukowej. Pełnił liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych. Był członkiem m.in. European Heart Rhythm Association Training Fellowships Committee, Innovation Committee, a także zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Należy do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

10
01 sty

Weszło w życie 1 stycznia: wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku

Zgodnie z ustawą z 24 listopada 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2018 roku na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67% PKB, a w roku 2019 - 4,86%. W kolejnych latach nakłady te także będą wzrastać i wyniosą w 2020 roku - 5,03%, w 2021 roku – 5,22%, w 2022 roku - 5,41%, w 2023 roku – 5,6%, a w 2024 roku – 5,8%.

Oznacza to realny wzrost nakładów w 2019 roku - o kwotę 3 779 mln zł, w 2020 roku - o kwotę 13 055 mln zł, w 2021 roku - o kwotę 23 656 mln zł, w 2022 roku - o kwotę 35.409 mln zł, w 2023 roku - o kwotę 47.825 mln zł, w 2024 roku - o kwotę 61.410 mln zł, natomiast w 2025 roku - o kwotę 75.898 mln zł.

W rezultacie w ciągu 10 lat wydatki wzrosną o kwotę 547.629 mln zł. Docelowy poziom finansowania, czyli 6% PKB, osiągniemy w 2025 roku.

Środki te obejmują wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister zdrowia, wydatki budżetowe w dziale „ochrona zdrowia” w innych częściach budżetu państwa oraz wydatki budżetowe w innych działach budżetu państwa przeznaczone na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, koszty NFZ ujęte w planie finansowym NFZ z wyłączeniem środków z budżetu państwa oraz koszty związane z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

10
19 gru

Wchodzi w życie z mocą od 1 lipca 2017: rozporządzenie zmieniające wynagrodzenia za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej wprowadza wzrost miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (najwyższego w danej kategorii zaszeregowania) o 10% w stosunku do stawek przyjętych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. Zmiany stawek wynagrodzenia wynikają z konieczności uwzględnienia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego uzgadnianego w trybie przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która weszła w życie 16 sierpnia 2017 r. i minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Rozporządzenie zmienia jedynie górne (maksymalne) stawki wynagrodzeń zasadniczych, tak aby ich wysokość umożliwiała dokonanie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie. Ustawa zakłada, że do 31 grudnia 2021 r. podmioty lecznicze będą zobowiązane do zagwarantowania każdemu pracownikowi wykonującemu zawód medyczny wynagrodzenia zasadniczego nie niższego od poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalanego zgodnie z art. 3 ustawy. Zgodnie z ustawą 1 lipca 2017 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.

Na mocy rozporządzenia wprowadza się wzrost miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (najwyższego w danej kategorii zaszeregowania) o 10% w stosunku do stawek przyjętych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, a nie o 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym, a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika.

10

Spis treści Czytaj e-wydanie