14 cze

Zgłoś swój udział w Grupie Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych

Minister cyfryzacji tworzy Grupę Roboczą ds. Ochrony Danych Osobowych i zaprasza do udziału w niej m.in. przedstawicieli przedsiębiorców bądź zrzeszeń przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich. Grupa ma poświęcić szczególną uwagę kwestiom RODO w ochronie zdrowia.

Powstanie grupy jest odpowiedzią na liczne przypadki błędnego zrozumienia RODO. Celem grupy jest opracowanie klucza postępowania w najczęstszych przypadkach nadinterpretacji nowych przepisów.

Prace Grupy będą podzielone na zespoły. Grupa będzie liczyła 20 osób, a jej członków wybierze minister cyfryzacji spośród kandydatów, którzy w terminie do 18 czerwca 2018 r. prześlą zgłoszenie na adres sekretariat.dzd@mc.gov.pl.

10
08 cze

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ogranicza wywóz leków za granicę

Sejm uchwalił nowelizację Prawa farmaceutycznego, która ma ograniczyć wywóz leków za granicę i wzmocnić system nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi. Nowe przepisy zakazują prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w ramach których może nabywać produkty lecznicze. Ponadto przedsiębiorca prowadzący hurtowy obrót produktami leczniczymi nie będzie mógł jednocześnie prowadzić działalności leczniczej.

Wygaśnięcie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych będzie stwierdzać Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF). Może też nie zgodzić się na wytwarzanie leków szczególnej kategorii stosowanych w terapii zaawansowanej w przypadku śmierci osoby, dla której wydano zezwolenie, w sytuacji wykreślenia przedsiębiorcy z KRS albo CEiIDG, a także w przypadku rezygnacji z prowadzonej działalności.

Nowelizacja przewiduje, że w sytuacji uzasadnionego podejrzenia zagrożenia dla jakości lub bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych będzie można przeprowadzić inspekcję także w podmiocie odpowiedzialnym lub u jego przedstawiciela. Ma to poprawić nadzór Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (PIF) nad produktami leczniczymi.

10
05 cze

Prezydent podpisał: e-zwolnienia dopiero od 1 grudnia 2018 r.

Lekarze będą mieli obowiązek wystawiania elektronicznych zwolnień dopiero od 1 grudnia 2018 r., a nie od 1 lipca 2018 r. Taką zmianę wprowadzi nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Papierowe zwolnienia miały przestać obowiązywać od 1 lipca br. Organizacje lekarskie apelowały jednak o przesunięcie tego terminu, twierdząc, że część lekarzy w wieku emerytalnym może mieć kłopot z wystawianiem zwolnień elektronicznych, zwłaszcza w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej w Bazie wiedzy: E-zwolnienia zaoszczędzą czas pracy lekarzy >>

10
02 cze

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

Rozporządzenie ministra zdrowia z 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej obowiązuje od 2 czerwca. Określono w nim, jakie dokumenty stanowią elektroniczną dokumentację medyczną.

Prowadzenie ich w postaci elektronicznej będzie obligatoryjne od 1 stycznia 2019 r.

Są to następujące dokumenty:

1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,  

2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych,

3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego. 

10
30 maj

Fizjoterapeuci nie będą się musieli rejestrować jako podmiot leczniczy – jest projekt

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o działalności leczniczej i ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (29 maja pojawił się na stronach Kancelarii Premiera) fizjoterapeuci wykonujący indywidualną praktykę zawodową nie będą musieli zakładać podmiotów leczniczych.

W Polsce prywatne praktyki fizjoterapeutyczne – zgodnie z danymi GUS – prowadzi 28 tys. osób. Część z nich prowadzi usługi w domach pacjentów. Zgodnie z dotychczasowymi zapisami, wszyscy fizjoterapeuci w Polsce prowadzący działalność gospodarczą od 30 listopada tego roku musieliby stać się podmiotami leczniczymi.

Przypomnijmy, że od 1 czerwca zawód fizjoterapeuty będą mogły wykonywać tylko osoby, które uzyskały prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a brak wpisania do Krajowego Rejestru skutkować będzie utratą prawa do wykonywania zawodu.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty uregulowała m.in. wykonywanie zawodu, kształcenia i działanie samorządu zawodowego.

10
30 maj

Weszła w życie 25 maja – ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) wdraża RODO do polskiego systemu prawnego.

Ustawa określa:

  • sposób wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,
  • warunki i sposób certyfikacji sposobu przetwarzania danych osobowych przez administratora,
  • postępowanie przy zatwierdzaniu kodeksu postępowania i certyfikacji podmiotów akredytowanych do monitorowania przestrzegania kodeksów postępowania.

Zgodnie z nową ustawą administratorzy i podmioty przetwarzające (procesorzy) mają obowiązek powołania inspektora ochrony danych najpóźniej do 31 lipca 2018 r. Z kolei ABI sprawujący tę funkcję przed jej wejściem w życie staje się inspektorem ochrony danych i pełni funkcję do 1 września 2018 r.

Ustawa stworzyła urząd Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych — w miejsce GIODO - oraz określiła procedurę powołania Prezesa UODO. 

Przepisy określają tryb postępowania w sprawach o naruszenie zasad ochrony danych osobowych, tryb kontroli przestrzegania przepisów, a także zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Ograniczają też wysokość administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na niektóre jednostki budżetowe (jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze i NBP — do 100 tys. złotych. 

>>Więcej artykułów na ten temat znajdziesz w Bazie wiedzy

>>Wzory dokumentów do edycji pobierzesz TUTAJ

10
23 maj

Prezydent podpisał ustawę o ochronie danych osobowych

Ustawa  o ochronie danych osobowych uzupełnia i uszczegóławia unijne rozporządzenie (tzw. RODO), które będzie obowiązywało w Polsce od 25 maja 2018 r. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych zastąpi regulację obowiązującą od 1997 roku. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem i polską ustawą, jako właściciele danych osobowych mamy pełne prawo do dysponowania nimi wedle własnego uznania a wykorzystanie ich niezgodnie z naszą intencją będzie podlegać sankcjom.

Ustawa przewiduje powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Prezes będzie powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 4-letnią kadencję. Organowi przyznano prawa do przeprowadzania kontroli naruszenia zasad ochrony danych osobowych czy możliwość korzystania z pomocy funkcjonariuszy policji w toku przeprowadzanej kontroli.

>> Sprawdź, czy musisz odbierać nowe zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pobierz e-book: Jak dostosować formularze zgód pacjenta do RODO wraz z gotową checklistą

>> Czytaj także dodatkowe artykuły w bazie wiedzy/RODO w ochronie zdrowia

10
20 kwi

E- zwolnienia od 1 grudnia – będzie przesunięcie terminu

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowego wystawiania e-zwolnień przez lekarzy na 1 grudnia 2018 r. – początkowo miał to być 1 lipca 2018 r. Obecnie lekarz ma wybór między wystawieniem tradycyjnego, papierowego zwolnienia, a wprowadzeniem do systemu informatycznego zwolnienia elektronicznego.

O pozostawienie po 1 lipca możliwości wystawiania papierowych e-zwolnień apelowały organizacje lekarskie. Argumentowały m.in., że część lekarzy w wieku emerytalnym może mieć kłopot z wystawianiem zwolnień elektronicznych, zwłaszcza w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie średnia wieku lekarzy jest najwyższa.

Możliwość wystawiania e-zwolnień istnieje od 1 stycznia 2016 r. Z danych ZUS wynika, że na 19-20 mln wystawianych rocznie zwolnień papierowych w ciągu ostatnich dwóch lat, jedynie 1,76 mln zwolnień miało formę elektroniczną. Oznacza to, że obecnie e-zwolnienie wystawia co dziesiąty lekarz.

10
17 kwi

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą upaństwowienia systemu ratownictwa medycznego

Celem zmian jest wzmocnienie wpływu państwa na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Ustawa przewiduje, że umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (karetek z obsadą) będą powierzane wyłącznie podmiotom leczniczym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych i spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Umowy, jakie prywatne firmy zawarły z NFZ na ratownictwo medyczne, przestaną obowiązywać 31 grudnia 2018 r.

Nowelizacja przewiduje także, że od 1 stycznia 2028 r. na każde województwo będzie przypadała jedna dyspozytornia medyczna (z wyjątkiem województw śląskiego i mazowieckiego, gdzie przewiduje się po dwie dyspozytornie medyczne).

Regulacja powiększa też katalog osób, którym będzie przysługiwała ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych o osoby udzielające pomocy medycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytorów medycznych oraz wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego. Ma zapobiec sytuacjom, w których osoby wzywające karetkę oraz pacjenci szpitalnych oddziałów ratunkowych i osoby im towarzyszące bezkarnie znieważają, grożą lub fizycznie atakują personel medyczny.

10
27 mar

Rząd przyjął projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych

Nowe przepisy wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe.

Zgodnie z projektem, zniesiona będzie dotychczasowa dwuinstancyjność postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu obywatel będzie miał możliwość szybszego uzyskania sądowej ochrony swoich praw. Wprowadzono także przepis, dzięki któremu podejmowana przez organ kontrola nie będzie mogła trwać dłużej niż miesiąc od dnia podjęcia czynności kontrolnych.

Projekt przewiduje też ustanowienie nowego, niezależnego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Zastąpi on Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W projekcie przewidziano również ustanowienie mechanizmu certyfikacji w obszarze ochrony danych osobowych.

Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy utraci moc dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

10

Spis treści Czytaj e-wydanie