20 lip

NFZ uruchomi rezerwę m.in. na konkursy dla szpitali, które nie dostały się do sieci

Minister zdrowia w porozumieniu z ministrem rozwoju i finansów zatwierdził zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r., skutkującą zwiększeniem środków na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu o kwotę 1 435 197 tys. zł. Na stronie NFZ ukazało się zarządzenie prezesa NFZ z 19 lipca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra zdrowia i ministra rozwoju i finansów, podjął decyzję o uruchomieniu rezerwy ogólnej ujętej w planie finansowym Funduszu na 2017 rok w kwocie 737.802 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ.

Zmiany planu finansowego NFZ pozwolą na zrealizowanie zapowiedzianej przez prezesa Funduszu podwyżki wyceny świadczeń. Oddziały NFZ będą mogły ogłosić konkursy dla szpitali, które nie dostały się do sieci.

10
19 lip

Konsultacje projektu NFZ – będą zmiany w komunikatach XML

Do konsultacji, które potrwają do końca lipca, trafił projekt zarządzenia NFZ w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Zmiany w komunikacie obejmują rozbudowanie go m.in. o możliwość sprawozdania w przypadku wykonania operacji lub zabiegu w oddziale szpitalnym identyfikatora osoby kierującej wykonaniem tej operacji albo zabiegu oraz współczynnik korygujący wycenę punktową świadczeń ogólnostomatologicznych udzielonych kobietom w ciąży oraz w okresie połogu.

Komunikat obejmie świadczenia przekazywane w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od 1 września 2017 roku i okresach następnych. Będzie mógł być stosowany do przekazywania okresów sprawozdawczych występujących przed 1 września 2017 r.

Nowy akt, który ma wejść w życie 1 września, zastąpi zarządzenie nr 13/2017/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

10
18 lip

Konsultacje: prawo wykonywania zawodu lekarza w formie karty czipowej

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który wprowadza elektroniczną wersję prawa wykonywania zawodu lekarzy, przechodzi konsultacje. Papierowe książeczki planuje się zastąpić czipowymi kartami przypominającymi dowody osobiste.

Karty będą zawierały informację o prawie wykonywania zawodu, docelowo także o specjalizacji. Pozwoli to na szybką identyfikację lekarza i potwierdzenie jego kwalifikacji.

Karty będą wydawane przez właściwe izby lekarskie w dwóch wariantach:

  1. prawo wykonywania zawodu wydawane na czas nieoznaczony,
  2. prawo wykonywania zawodu ograniczone w czasie i obarczone wskazanymi w ustawie ograniczeniami (staż podyplomowy, staż adaptacyjny, etc.).

Zmiana formy wydawanego prawa wykonywania zawodu wynika z informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Przedsięwzięcie sfinansuje budżet państwa, ze środków przekazanych przez ministra zdrowia.

Wydawanie prawa wykonywania zawodu w dotychczasowej formie będzie możliwe tylko do 30 czerwca 2018 r., a dokumenty w papierowej formie stracą ważność najpóźniej 1 lipca 2023 r.

BAZA WIEDZY: Prawo wykonywania zawodu lekarza w formie e-karty już od 2019 roku >>

10
10 lip

Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała plany NFZ

Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok i projekt planu NFZ na rok 2018.

Zmiany planu na 2017 rok obejmą m.in. zwiększenie kosztów poboru i ewidencjonowania składek, zwiększenie składki należnej brutto, zwiększenie odpisu na taryfikację świadczeń oraz zwiększenie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.

10
10 lip

Senat poparł podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia

Senat poparł ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia będzie osiągnięta po upływie okresu przejściowego - do końca 2021 roku.

Zgodnie z ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn kwoty 3,9 tys. brutto (do końca 2019 roku). Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego - do końca 2021 roku. Pierwsze wzrosty - o co najmniej 10% różnicy między wynagrodzeniem zasadniczym a minimalnym - zaplanowano od 1 lipca 2017 r. Następnie będzie ono podwyższane corocznie o co najmniej 20% tej różnicy.

Szacunkowo minimalne wynagrodzenie lekarzy specjalistów od 2022 roku będzie wynosiło niecałe 6,4 tys. zł, lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji niecałe 5,9 tys. zł, lekarza bez specjalizacji ok. 5,3 tys. zł, a stażysty prawie 3,7 tys.

Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem mają zarabiać minimum 5,3 tys. zł (jeśli mają specjalizację) lub 3,7 tys. zł (jeśli jej nie mają).

Pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją ma zarabiać co najmniej 5,3 tys. zł. Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki bez tytułu magistra, ale ze specjalizacją wyniesie 3,7 tys. zł, a bez specjalizacji - na 3,2 tys. zł.

Fizjoterapeuci i inni pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem będą zarabiać minimum 3,2 tys. zł.  

10
04 lip

Konsultacje: tryb składania wniosku do NFZ w imieniu osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach. Projekt wprowadza uregulowania dotyczące składania wniosku o dostęp do informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych świadczeniach w imieniu osoby małoletniej, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo oraz przez pełnomocnika.

10
03 lip

Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca

Na obowiązującej od 1 lipca 2017 r. nowej liście leków refundowanych znalazły się nowe leki dla chorych na zaawansowanego raka jelita grubego oraz dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową. Na listę wpisano 85 produktów leczniczych, na wykazie nie znajdzie się natomiast 21 leków, które dotąd były refundowane. Dopłata pacjenta spadnie dla 290 leków (od 1031,94 zł do 1 gr), a wzrośnie dla 402 (od 1 gr do 589,68 zł).

10
03 lip

Sieć szpitali - opublikowano wykaz placówek

Oddziały województwie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowały wykaz placówek, które znajdą się w sieci szpitali. Będzie ona obowiązywała od 1 października 2017 r. Wszystkich szpitali w sieci jest 593. Ogłoszone wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci do zostaną jeszcze do 26 września 2017 uzupełnione o placówki, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów leczniczych.

10
03 lip

Weszło w życie 1 lipca: nowy wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego wprowadza nowy wzór, który uwzględnia zmiany wprowadzone w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Umożliwiają one wydanie karty przez lekarza AOS w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego.

10
22 cze

Krajowy Rejestr Raka Płuca - konsultacje projektu rozporządzenia

Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia w sprawie Krajowego Rejestru Raka Płuca. Zgodnie z nim rejestr ma być prowadzony na potrzeby realizacji kierunku interwencji pod nazwą "Badania w kierunku wykrywania raka płuca" w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

10

Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia

Warszawa 29.sierpnia.2017

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu „Lędźwiowo – Miedniczno – Udowego”

Warszawa 13.października.2017

Kurs pogłębiający wiedzę o zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną częścią zespołu lędźwiowo–miedniczno–udowego.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Oddychanie Posturalne

Warszawa 17.października.2017

Oddychanie Posturalne. Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego. Patomechanika Wzorca Kompleksu Piersiowo-Brzusznego

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Odbudowa Miednicy

Warszawa 21.października.2017

Zintegrowany Sposób Leczenia Patomechanicznych Wzorców Łonowo - Krzyżowych

Czytaj więcej   »