opieka zdrowotna

Od nowego roku szkolnego opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach

Za 3 miesiące wejdzie w życie podpisana przez prezydenta ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ustawa zapewni równy dostęp do opieki zdrowotnej w szkole, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły.

Opieka zdrowotna nad uczniami realizowana w szkole obejmie profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawować będzie pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, a opiekę stomatologiczną nad uczniami – lekarz dentysta. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami będzie mogła uczestniczyć również higienistka stomatologiczna.

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna będą sprawować profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku takiego gabinetu w szkole – w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta będzie mógł sprawować opiekę stomatologiczną nad uczniami w gabinecie dentystycznym w szkole, gabinecie dentystycznym zlokalizowanym poza szkołą albo w dentobusie.

Opiekę zdrowotną nad uczniami będą monitorować wojewoda i Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Opieka zdrowotna obejmie uczniów w szkołach

Rząd przyjął projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zakłada on równy dostęp do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły.  

Opieka zdrowotna nad uczniami w szkole ma objąć profilaktyczną opiekę zdrowotną i opiekę stomatologiczną. Opiekę zdrowotną mają sprawować: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. Opieka ta będzie sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Miejscem realizacji świadczeń przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną będzie gabinet profilaktyki zdrowotnej, a w przypadku realizacji świadczeń stomatologicznych wykonywanych przez lekarza dentystę – gabinet stomatologiczny w szkole, gabinet zlokalizowany poza szkołą lub dentobus. Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę. Będą oni także otrzymywać informacje o zakresie opieki i prawie wyrażania sprzeciwu wobec niej.

W projekcie ustawy po raz pierwszy określono zakres współpracy między rodzicami a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną, a także współpracy między podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta), podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny).

Określono także organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole. Działania te mają realnie wesprzeć rodziców w skutecznej realizacji prawa ucznia do świadczeń zdrowotnych.

Nowe przepisy umożliwią również nawiązywanie współpracy przez organ prowadzący szkołę z podmiotem zajmującym się opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży, udzielającym świadczeń zdrowotnych w dentobusie (16 dentobusów kupiono w 2017 r., a udzielanie w nich świadczeń rozpoczęto w kwietniu 2018 r.).

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami będzie realizowane przez wojewodów oraz Instytut Matki i Dziecka.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w szpitalach – zmiany od 1 lipca 2017 r.

Od 1 lipca całkiem zmieni się treść załącznika nr 5 do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - Wykaz świadczeń gwarantowanych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji. Do konsultacji trafił właśnie projekt zakładający istotne zmiany w tym zakresie.

W projekcie rozdzielono zakresy świadczeń gwarantowanych na realizowane tylko w warunkach ambulatoryjnych oraz takie, które mogą być realizowane zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i w miejscu zamieszkania pacjenta.

Z danych przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że świadczenia realizowane w miejscu zamieszkania pacjenta w ostatnim roku wynosiły 4% wszystkich świadczeń udzielonych w ramach NiŚOZ. A zatem utrzymywanie zespołów wyjazdowych nie jest konieczne na obszarze działania wszystkich podmiotów leczniczych. Dostępność takich zespołów ma być zagwarantowana z uwzględnieniem zapotrzebowania na takie świadczenia w danym regionie.

Warunki, jakie ma spełniać placówka medyczna określono oddzielnie dla tych, którzy będą organizować zespoły wyjazdowe, jak i dla tych, którzy nie będą realizować kontraktu w tym zakresie. W załączniku uwzględniono również zmianę umożliwiającą szpitalom realizowanie kontraktów w zakresie NiŚOZ.

Równocześnie rozpoczęły się konsultacje projektu rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego zmian w przepisach dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Zgodnie z nowymi przepisami nocna i świąteczna opieka zdrowotna ma być udzielana w szpitalach zakwalifikowanych do poziomów 1-3 i 5 sieci szpitali.  

Konieczność zmian wynika z wejścia w życie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia (PSZ) świadczeń opieki zdrowotnej i przekazania do kompetencji szpitali również świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel