Wzór umowy o pracę z zarządzającym podmiotem leczniczym

Umowa o pracę jest jednym ze sposobów nawiązywania stosunku pracy z zarządzającym podmiotem leczniczym, zwłaszcza w SPZOZ. Zarządzający zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia.